Asiantuntevalla ohjauksella on monia muotoja

Ulkomaalaistaustaisten väestön kasvu Suomessa tarkoittaa myös maahan muuttaneiden opiskelijoiden lisääntymistä. Korkeakouluopetukseen hyväksyttyjen maahan muuttaneiden määrä yli kaksinkertaistui kymmenen vuoden ajanjaksolla 2010–2020 (Airas ym. 2023, 7). Opetus- ja kulttuuriministeriön (2022) visio 2035 ohjaa korkeakouluja tarjoamaan selkeitä polkuja kaikille opiskelijoille.

Kotoutumiskoulutuksen aikana tai maahanmuuton yhteydessä saatu tieto Suomen koulutusjärjestelmästä ja korkeakouluopiskelumahdollisuuksista ei kuitenkaan aina ole täydellistä. On esimerkiksi havaittu, että tiedotus korkeakoulun opiskelumahdollisuuksista, pääsyvaatimuksista ja hakumenettelyistä ei tavoita kohderyhmää (Airas ym. 2019, 69). Lahden OSKE LAB -hanke (LAB 2023) pyrkii vastaamaan pulmaan tarjoamalla monipuolista ohjausta korkeakouluopinnoista kiinnostuneille maahan muuttaneille.

Kuva 1. Koulutuspolkujen valinta voi olla maahan muuttaneelle haastavaa. (geralt 2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ja LAB-ammattikorkeakoulun toteuttaman Lahden OSKE LAB -hankkeen tarjoama tuki koostuu henkilökohtaisesta neuvonnasta, infotilaisuuksista ja kohderyhmälle suunnatuista materiaaleista, joissa nostetaan esiin kohderyhmälle tärkeitä teemoja ja selitetään kulttuuriperäisiä ilmiöitä laajentamalla maahan muuttaneiden tietoisuutta (LAB 2023). Hankkeessa pidetään videomateriaalia yhtenä selkeimpänä tapana levittää tietoja. OSKE LAB -hankkeen videot on laadittu selkeällä suomen kielellä eri kielitasoisille ryhmille ymmärrettäväksi. Videon nopeutta voi säädellä omin tarpeisiin; sitä voi katsoa monta kertaa kokonaan tai osa kerrallaan.

Ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun erot

Kysymys, joka toistuvasti pohditaan, on suomalaisen ammattikoulun ja ammattikorkeakoulun välinen ero. OSKE LAB -hankkeen neuvontatapaamisten aikana on havaittu, että monille asiakkaille koulutusasteiden keskinäinen ero ei ole selkeä, ja päätöksiä saatetaan tehdä lähtömaiden koulutusjärjestelmien perusteella.

Asian noustua esiin kotoutumisryhmissä päätettiin tehdä video teemasta. OSKE LAB -hankkeen tehdyllä videolla selitetään, mitä eroja on toisen ja korkean koulutusasteiden välillä Suomessa sekä annetaan tietoja pääsyvaatimuksista, opiskelutavoista ja jatko-opintomahdollisuuksista. Esimerkkinä toimivat LAB-ammattikorkeakoulu sekä Koulutuskeskus Salpaus. Videolla kerrotaan myös, mitä vaihtoehtoja maahan muuttaneilla on opiskella ammattikoulussa tai ammattikorkeakoulussa.

Linkki: Ammattikoulu ja ammattikorkeakoulu – mitä eroja? (Linkki 1)

Videon tarkoitus on auttaa maahan muuttaneita selkeyttämään käsitystä olemassa olevista opiskelupoluista ja tekemään asianmukaisia päätöksiä opiskelun suhteen. Videosta hyötyvät myös opettajat ja ohjaajat, jotka voivat käyttää sitä lisämateriaalina, keskustelun pohjana tai kotitehtävänä.

Lahden OSKE LAB -hanke pyrkii tukemaan maahan muuttaneiden integrointia yhteiskuntaan. Tarjoamalla oikea-aikaista ja asiantuntevaa ohjausta parannetaan maahan muuttaneiden osallisuutta ja edistetään kohderyhmän työllistymistä.

Kirjoittaja

Mariia Baliasina, KM, kieltenopettaja, työskentelee TKI-asiantuntijana Lahden OSKE LAB -hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Airas, M., Piippo, P., Berg, L. & Korhonen, S. 2023. Näkökulmia korkeakoulujen SIMHE-työhön. Opetushallitus: Raportit ja selvitykset 2023:6a. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Nakokulmia_korkeakoulujen_SIMHE-tyohon.pdf

Airas, M., Delahunty, D., Laitinen, M., Shemsedini, G., Stenberg, H., Saarilammi, M., Vuori, H., Sarparanta, T. & Väätäinen H. 2019. Taustalla on väliä. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat korkeakoulupolulla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 22:2019. Viitattu 24.11.2023. Saatavissa https://karvi.fi/publication/taustalla-on-valia-ulkomaalaistaustaiset-opiskelijat-korkeakoulupolulla/

geralt. 2017. Altmann, G. Oppia, koulutus, kirjat, tienviitta. Pixabay. Viitattu 24.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/oppia-koulutus-kirjat-tienviitta-2105410/

LAB. 2023. Lahden OSKE LAB. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 24.11.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2022. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen visio 2035. Viitattu 24.11.2023. Saatavissa   https://okm.fi/documents/1410845/104830412/OKM-Korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-kansainv%C3%A4lisyyden-edist%C3%A4misen-visio-2035-esite.pdf/e33d75ee-d3ee-d310-405f-c57c2771c57f/OKM-Korkeakoulutuksen-ja-tutkimuksen-kansainv%C3%A4lisyyden-edist%C3%A4misen-visio-2035-esite.pdf?t=1660552667034

Linkit

Linkki 1. Osaamisenpaikka. 2023. Ammattikoulu ja ammattikorkeakoulu – mitä eroja? Video. YouTube. Viitattu 23.11.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=oVu3YRcsMIk&t=7s