Työelämän ääni rikastaa opetusta

Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyöllä viitataan usein yrityksiin suuntautuvilla TKI-toiminnan ja opetuksen toimenpiteillä, jotka voivat olla muun muassa hankkeita, palvelumyyntiä, opinnäytetöitä tai opetuksen yhdistämistä erilaisiin kehittämistarpeisiin. Yhteistyötä tehdään luontevasti myös molempiin suuntiin. Pienimuotoiset työelämäkumppaneiden pitämät puheenvuorot osana opetusta luovat pohjaa arvon luomiselle ekosysteemeissä.

Ammattikorkeakoulun tehtävä työelämän kehittäjänä

Ammattikorkeakouluilla on kolme lakisääteistä tehtävää, opetus, TKI-toiminta ja aluekehitystehtävä. Työelämää ja aluekehitystä edistävä ja alueen elinkeinorakennetta uudistava toiminta on luonteeltaan soveltavaa. (Ammattikorkeakoululaki 2014/932; TKI 2023.) Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan volyymiä kuvaa hyvin keskeiset tunnusluvut: rahoitus (263 milj. € v. 2022), julkaisujen määrä (yli 11 000 v. 2022), TKI-henkilöstön määrä (5166 v. 2021) ja yhteistyökumppaneiden määrä (n. 12 742) (TKI 2023). Pyrittäessä kehittämään ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa huomio on kohdistunut usein tehtävien sisäiseen integraatioon, erityisesti TKI-toiminnan ja opetuksen yhdistämiseen (mm. Töytäri ym. 2019; Väänänen & Peltonen 2020).

Triple helix -lähestymistapa ja sen laajennukset ovat käsitteellistäneet yliopistojen ja korkeakoulujen roolia alueiden ja työelämän innovaatioekosysteemeissä (mm. Hughes 2014; Hasche ym. 2020). Yritysten rooli yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävässä kehittämistyössä kuvataankin nykyään useimmiten osana monialaisia ekosysteemeitä (ks. Pohjonen 2017; Virolainen ym. 2019; Valkokari ym. 2020).

Kuva 1. Työelämäyhteistyö opetuksessa perustuu strategiaan. (Ar130405 2017)

Työelämän edustajat vierailevat toisinaan johtamisen ja asiantuntijaopintojen (ylempi AMK) verkkokursseilla esittelemässä muun muassa ajankohtaisia kehittämishankkeita tai käytössä olevia teknologisia sovelluksia.

Kolme esimerkkiä vuodelta 2023 havainnollistavat työelämän äänen merkitystä opetukselle. Hyvinvointialueen hankintojen esittelyn osalta opiskelijoille avautui uudella tavalla teemaan liittyvä merkittävä taloudellinen volyymi sekä kestävyyden näkökulmien monipuolinen ja -alainen ennakointi sekä toteutus työelämässä. Digitaalista palvelumuotoilua toteuttavan yrityksen puheenvuoro tarjosi uutta näkökulmaa kestävyyden näkökulmien huomioimiseen asiakkaille toteutetuissa toimeksiannoissa. Lahden kaupunkistrategian esittely tarjosi taasen rikkaan kuvauksen strategiatyön osallistamisen toteutuksesta käytännön toimenpiteissä.

Pohjaa arvon luomiselle

Pienimuotoisella yhteistyöllä opetuksen ja työelämän välillä voi olla arvoa myös TKI-toiminnalle. Alustava palaute opiskelijoilta on innostava. Moni pohtii uudella tavalla opinnäytetöitä ja työelämän kehittämiseen osallistumisen paikkoja. Tätä kannattaa jatkaa!

Kirjoittaja

Arja-Tuulikki Malin on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori hyvinvointiyksikössä.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 2014/932. Finlex. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Ar130405. 2017. Success, strategy, business, solution. Pixabay. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://pixabay.com/illustrations/success-strategy-business-solution-2081167/

Hasche, N., Höglund, L. & Linton; G. 2020. Quadruple helix as a network of relationships: creating value within a Swedish regional innovation system, Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32(6), 523‒544. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1643134

Hughes, T. 2014. Co-creation: moving towards a framework for creating innovation in the Triple Helix, Prometheus, 32 (4), 337-350. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.1080/08109028.2014.971613

Pohjonen, S. 2017. Hyvinvointipalveluiden ekosysteemi ja digitalisaation tarjoamat uudet mahdollisuudet. Teoksessa Pohjonen, S. & Noso, M. (toim.). Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-uudistukseen. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 2 2017. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://kaks.fi/wp-content/uploads/2017/04/nakokulmia-sote-uudistukseen-3.pdf#page=63

TKI. 2023. TKI.fi-sivusto. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://tki.fi/

Töytäri, A., Tynjälä, P., Vanhanen-Nuutinen, L., Virtanen, A. & Piirainen, A. 2019. Työelämäyhteistyö ammattikorkeakouluopettajan osaamishaasteena. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 21(1), 14–30. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/84452

Valkokari, K., Hyytinen, K., Kutinlahti, P. & Hjelt, M. 2020. Yhdessä kestävää kasvua – ekosysteemiopas. VTT Technical Research Centre of Finland. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://doi.org/10.32040/2020.Ekosysteemiopas

Virolainen, M., Heikkinen, H. L., Siklander, P., & Laitinen-Väänänen, S. 2019. Mitä ovat oppimisen ekosysteemit?. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 21(4), 4–25. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/89249

Väänänen, I. & Peltonen, K. 2020. Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja, 22(2), 52–69. Viitattu 27.11.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/95963