Asumisturvallisuutta data-analytiikalla

Data-analytiikka tarjoaa julkiselle sektorille merkittäviä̈ mahdollisuuksia ihmislähtöiseen palvelukehitykseen sekä auttaa tunnistamaan ilmiöitä erilaisista tietolähteistä.  Analytiikan avulla suurista tietomääristä voidaan luoda erilaisia näkymiä sekä tunnistaa asioiden välisiä mahdollisia yhteyksiä. (Takala 2018, 3, 24.) Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli eli KAT-TIME-hanke (LAB 2020) kehittää asumisturvallisuutta data-analytiikan avulla (Kotona asumisen turvallisuus 2021).

Eri toimialojen ja yksiköiden tiedon yhdistely avaimena onnistumiseen

Hankkeen tavoitteena yhdistää ja analysoida dataa eri toimialoilta, jolloin saadaan kattavampi ja informatiivisempi näkymä Etelä-Karjalan alueen asumisturvallisuuteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin.  Analytiikassa hyödynnetään pelastustoimen ja sote-palvelujen käytöstä kertyvää dataa eli erilaisia tietoja esimerkiksi palolaitosten ja sote-alan toimijoiden tehtävistä ja toiminnasta. Dataa on kerätty muun muassa pelastustoimen onnettomuustilastosta, ensihoidon tehtävistä ja terveys- sosiaalitoimen palvelutarpeen arvioinneista sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmatiedosta. Lisäksi on hyödynnetty turva-auttajien ja turvapuhelinhälytysten tapahtumatietoja.

Kuva 1. Asumisturvallisuutta data-analytiikan keinoin parantamalla voidaan vaikuttaa myös asuntopaloihin (Tausis 2018)

Asumisturvallisuuden riskit näkyviin

Kerättyä dataa analysoimalla voidaan muun muassa saada selville, millä alueilla maakunnassa tapahtuu eniten tietynlaisia tehtäviä ja onnettomuuksia, mille etäisyydelle asukkaiden kotiosoitteesta tehtävät sijoittuvat sekä mihin vuorokauden tai vuodenaikaan tehtävät keskittyvät.

Lisäksi analytiikan avulla on mahdollista löytää selityksiä riskien alueelliselle jakaantumiselle, kuten eri alueilla asuvan väestön ikä, luokiteltu toimintakyky sekä sote-palvelujen käyttö ja tarve. Näiden tietojen perusteella on mahdollista suunnitella ja kohdentaa erilaisia palveluja ominaisuuksiltaan erilaisille alueille. Lisäksi datasta on mahdollisuus tehdä ennustemalleja eri riskeistä ja niiden vaikutuksista. Mallintaa voi esimerkiksi, miten ikääntyvien, etätyöläisten tai koronan aikana yleistyneen monipaikkaisesti asuvien määrä vaikuttaa pelastustoimen tai ensihoidon tehtäviin.

Mallinnusten avulla voidaan saada myös tietoa siitä, miten usea samanaikainen onnettomuus tai muu tehtävä maakunnan reuna-alueilla vaikuttaa pelastuslaitoksen tai ensihoidon palvelutasoon.

KAT-TIME-hankkeessa kehitettävä analytiikka ja mallinnukset antavat uutta tietoa sekä pelastustoimelle  että sote-palvelujen tuottajille riskien arviointiin sekä palvelujen kohdistamiseen ja mitoittamiseen. Lisäksi hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää uusien yhteistoiminnallisten palvelumuotojen suunnittelussa sekä yhteiskunnallisten ja paikallisten muutosten aiheuttamiin palvelukysynnän muutoksiin varautumisessa. LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa ovat mukana Etelä-Karjalan pelastuslaitos, Eksote, LUT sekä Pelastusopisto. Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto.

Kirjoittaja

Kaisa Seppänen on LAB-ammattikorkeakoulun TKI-asiantuntija, joka toimii KAT-TIME-hankkeessa projektipäällikkönä. Hänen mielenkiintonsa kohteina ovat asiakaspanoksen ja tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen sote-palveluissa sekä älykkäät palveluratkaisut.

Lähteet

Kotona asumisen turvallisuus 2021. Etelä-Karjalan kotona asumisen turvallisuuden hanketoiminnan ja kehittämisen sivusto. [Viitattu 1.6. 2021]. Saatavissa: https://www.kotonaasumisenturvallisuus.fi/hanke/kat-time-hanke

LAB 2020. Asumisturvallisuuden tietoperusteinen ennakointimalli KAT-TIME. [Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/asumisturvallisuuden-tietoperusteinen-ennakointimalli-kat-time

Takala, P. 2018. Kohti jatkuvaa tilannekuvaa. Data-analytiikka yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. Toim. Hannu-Pekka Ikäheimo ja Eeva Hellström. Sitra-julkaisut. [Viitattu 1.6. 2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/julkaisut/kohti-jatkuvaa-tilannekuvaa/

Kuvat

Kuva 1. Tausis, D. 2018. Fighting Fire. Unsplash.com. [Viitattu 27.5.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/loeqHoa1uWY