Digitaalinen kompassi suuntaa myös opetuksen ja TKI-toiminnan tavoitteita

Syyskuun lopussa Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura (STeHS 2022) järjesti kansainvälisen konferenssin, jossa käsiteltiin digitaalisen terveydenhuollon uusinta tietoa, kehitystä ja ratkaisuja. Teemat käsittelivät muuan muassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, etävastaanottojen kehittämistä sekä uusia digitaalisia sovelluksia. Konferenssin teemoista, puheenvuoroista sekä esittelyistä on nähtävillä yhdenmukaisuutta EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteiden kanssa.

Konferenssin aloituspuheenvuoroissa korostettiin EU:n digitaalisen vuosikymmenen tavoitteita niin sanotun digitaalisen kompassin näkökulmista. EU:n digitaalinen kompassi havainnollistaa EU:n digitaalisen vuosikymmenen neljää päätavoitetta, jotka kohdistuvat hallintaan, osaamiseen, yrityksiin ja infrastruktuuriin (EU 2021). Suomen digikompassin tavoitteissa korostuu pyrkimys kehittää digitaalisia palveluita kansainvälisesti alan etujoukossa ottamalla huomioon erityisesti sosiaaliset, ekologiset ja ekonomiset tekijät (VM 2022).

[Alt-teksti: niin sanottu digitaalinen kompassi. Sen osat eli ilmansuunnat ovat pohjoisesta myötäpäivään lukien: skills, infrastructures, business ja government, eli taidot, infrastruktuurit, liiketoiminta ja hallinto.]
[Alt-teksti: Kaavakuva, joka kertoo EU:n digitaalisen vuosikymmenen neljä päätavoitetta. Ne ovat: osaaminen, suojatut ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi.]
Kuvat 1 & 2. Digitaalinen kompassi sekä EU:n digitaalisen vuosikymmenen neljä päätavoitetta (EU 2021).

Strategialähtöinen digitalisaation kehittäminen

Ammattikorkeakoulun opetuksella ja TKI-toiminnalla on nähtävissä luonteva rooli digikompassin mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Digitaalisen kompassin osaamisen tavoitealueeseen yhdistyy digitaalisen kansalaisuuden periaatteita. Niissä korostuvat ihmisoikeudet, valinnanvapaus, turvallisuus, osallisuus, osallistuminen ja kestävyys (EU 2021; EU 2022), joissa on nähtävillä yhdenmukaisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa (UN 2015).

Kansalaisten näkökulmasta haasteeksi näyttäytyy digitaalinen eriarvoisuus pääsyssä palveluihin. Eriarvoisuuden taustalta on tunnistettu haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joihin on yhdistetty muun muassa matala sosioekonominen asema, ikääntymiseen liitetyt aistien ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen.

Ilmiön merkitys on korostunut siirryttäessä julkisissa palveluissa tarjoamaan yhä enemmän etäpalveluita potilaille. Covid-pandemian aikana otettu niin sanottu digiloikka kuitenkin näyttää synnyttäneen uusia digitaalisen syrjäytymisen potilasryhmiä. Sote-palvelujärjestelmän resilienssin johtamisen ja kansalaisille tuotettavan arvon luonnin näkökulmasta tämä ilmiö näyttäytyy uhkana, jos yhä suurempi osa väestöstä jää palvelujen ulkopuolelle. Digitaalisella palvelumuotoilulla sekä virtuaalivastaanottojen tutkiminen sekä kehittäminen asiakasnäkökulmasta voi tuottaa ratkaisuja idulla olevan ongelman ylittämiseen (Malin 2022).

Ammattikorkeakoulun opetuksen ja opinnäytetöiden integrointi osaamisen, infrastruktuurien, digitalisaation ja digitaalisen muutoksen (EU 2021) edistämiseen voikin tuottaa uusia innovatiivisia avauksia yritysten, yhteiskunnan ja kansalaisten näkökulmista. Tällöin myös toteutetaan LAB- ammattikorkeakoulun strategiaa (LAB 2022).

Kirjoittaja

Arja-Tuulikki Malin, HTT, KL, VM, on LAB-ammattikorkeakoulun lehtori, joka opettaa johtamista hyvinvointialan YAMK-koulutuksissa. Hän on myös johtamisen tutkija ja kehittäjä.

Lähteet

EU. 2021. Euroopan digitaalinen vuosikymmen: digitavoitteet vuodelle 2030. Euroopan Unioni. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_fi

EU. 2022. Declaration on European Digital Rights and Principles. Euroopan Unioni. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles

LAB. 2022. The Best of Both Worlds – LAB Strategy 2030. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2020-08/LAB%20Strategy%202030.pdf

Malin, A-T. 2022. Virtual appointments – Value co-creation and challenges with accessibility. Presentation at the International conference on telemedicine and eHealth. 29.9.2022.

STHeS. 2022. Suomen Telelääketieteen ja eHealth -seura. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://www.telemedicine.fi/fi/

UN. 2015. Sustainable development goals. The SDGS in action. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://www.undp.org/sustainable-development-goals?utm_source=EN&utm_medium=GSR&utm_content=US_UNDP_PaidSearch_Brand_English&utm_campaign=CENTRAL&c_src=CENTRAL&c_src2=GSR&gclid=EAIaIQobChMI0M3HgMK–gIVjeh3Ch15XQVjEAAYASAAEgIIxPD_BwE

VM. 2022. Luonnos Suomen digitaaliseksi kompassiksi lausuntokierrokselle. Viitattu 1.10.2022. Saatavissa https://vm.fi/-//1410877/luonnos-suomen-digitaaliseksi-kompassiksi-lausuntokierrokselle-