Duodecimin elvytysohjeisiin uusia kuvia

Kustannus Oy Duodecim tilasi LAB-ammattikorkeakoululta kuvasarjan elvytysohjeidensa tueksi selkeyttämään elvyttämistä opiskelevien ammattilaisten oppimista. Koska elvyttämisen aikana tehtävät toimenpiteet ovat tärkeää tehdä oikein elvytyksen tehokkuuden ja parhaan mahdollisen lopputuloksen vuoksi, kyseisten toimenpiteiden oppimisen kehittäminen nähtiin kannattavana mahdollisuutena.

Kuvasarjan onnistumisen takana oli huolellisesti tehty suunnitelma. Ennen varsinaisen suunnittelun alkamista perehdyttiin ohjeeseen, johon kuvasarja tulisi liitteeksi. Itse kuvien suunnittelu aloitettiin ideoimalla ja jakamalla näkemyksiä tulevien kuvien aiheista. Kun yhteisymmärrys kuvien määrästä ja aiheista oli löytynyt, aloitettiin kuvien graafinen hahmotteleminen tussitaululle. Kun kuvat saatiin piirrettyä, ne valokuvattiin, ja niistä muodostui valmis kuvakäsikirjoitus. Tarkasti toteutetun kuvakäsikirjoituksen ja yhtenäisten näkemysten pohjalta oli helppoa siirtyä itse kuvausvaiheeseen.

[Alt-teksti: Elvytystapahtuma, jossa henkilö elvyttää potilasta. Kuvassa merkattu vihreällä värillä elvyttäjän oikein tekemät asiat. Näitä ovat suora selkä, lyhyt etäisyys potilaaseen, hartioiden sijainti potilaan rintakehään nähden ja suorat kädet.]
Kuva 1. Elvyttäjän oikeaoppinen asento on tärkeä, jotta elvytys olisi tehokasta. (Kuva: Tuomo Tampio)

Samalla kun teoreettista viitekehystä elvytyksestä rakennettiin opinnäytetyötä varten, kerättiin teoriatietoa myös laadukkaasta valokuvaamisesta ja kuvien muokkaamisesta. Tietoa löydettiin esimerkiksi valokuvaamisen perusteista, kuvien sommittelusta ja valokuvien käsittelystä. Samalla valikoituivat kuvien jälkikäsittelyyn käytettävät muokkausohjelmat, jotka olivat maksuttomia, helppokäyttöisiä ja aloittelijaystävällisiä, mutta joilla saatiin myös varsin laadukasta jälkeä.

[Alt-teksti: Suunnitteluvaiheen piirros. Kuvassa havainnollistettu tulevia valmiita editoituja kuvia tussitaululla. Toinen piirros havainnollistaa elvyttäjän oikein tekemiä asioita ja toinen huonoja. Näihin kuuluu elvyttäjän ryhti, käsien suoruus, hartialinja suhteessa potilaaseen ja elvyttäjän etäisyys potilaaseen.]
Kuva 2. Hahmotelma kuvasarjasta tussitaululla. (Kuva: Tuomo Tampio)

Uusien asioiden opettelu tasapainotti työskentelyä

Kuvien tilaaja oli antanut vinkin, että kannattaa ottaa kerralla enemmän kuvia kuin luulee tarvitsevansa. Vinkki olikin hyödyllinen, sillä editointiohjelmassa kuvia tarkastellessa huomattiin, että monessa otoksessa osoittautui olevan korjattavaa ja muokattavaa. Kuvia siis otettiin useita, jotta saataisi selkeitä ja riittävän havainnollistavia vaihtoehtoja jokaisesta suunnitellusta aiheesta.

Prosessia helpotti myös se, että kuvat tarkistettiin heti kuvaustilanteen jälkeen, jolloin pystyttiin vielä vaikuttamaan kuvausolosuhteissa sellaisiin seikkoihin, joihin ei yksinkertaisilla editointitoiminnoilla olisi voitu vaikuttaa. Editointi itsessään tuntui helpolta, vaikka kokemusta siitä oli vain vähän. Aiemmin luotu kuvakäsikirjoitus ja kuvien arviointi kuvausten aikana sujuvoitti koko kuvasarjan tuotantoa huomattavasti.

Kustannus Oy Duodecim julkaisi kuusi kuvaa Hoitotyön tietokantaan Aikuisen potilaan peruselvytys -otsikon alla. Lisäksi julkaistiin kaksi videota osiossa Ohjeita hoitotyöhön. Sekä kuvat että videot ovat saatavissa rajoitetusti (Lamponen & Tampio 2023, 18–19, 24, 27.)  

Voisi helposti kuvitella, että kuvaamisen ja editoinnin opiskelu muutenkin suuren opiskelumäärän lisäksi aiheuttaisi lisävaivaa ja stressiä. Tässä projektissa kuitenkin täysin uuden, oman alan ulkopuolisen asian opiskelu koettiin tasapainottavan työskentelyä ja tuovan lisää mielekkyyttä omaan tekemiseen.

Kirjoittajat

Eljas Lamponen ja Tuomo Tampio ovat ensihoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa.

Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa ensihoidon lehtorina.

Lähteet

Lamponen, E. & Tampio, T. 2023. Peruselvytyksen kuvasarja elvytysohjeiden liitteeksi. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. Viitattu 28.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023112832344