Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia

Sairaanhoitajapula koskettaa koko Suomea (Sairaanhoitajat 2021). Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten työllistymisaste on heikompi verrattuna suomalaissyntyisiin hoitajiin. Kun kantasuomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista työllistyi 96 prosenttia, oli työllistymisaste maahanmuuttajataustaisilla hoitajilla noin 60 prosenttia. (Aalto ym. 2013, 25.) Maahanmuuttajanaiset päätyvät usein omaa koulutustaan vastaavaa vaativuustasoa alempiin työtehtäviin, esimerkiksi sairaanhoitajat toimivat usein lähihoitajina (Larja 2019, 39).

Ulkomaalaistaustaisten hoitajien työllistymisen esteitä

Esteinä ulkomaalaistaustaisten hoitajien työllistymiselle pidetään sekä vähäisiä suhteita kantasuomalaisiin että työnantajien asenteita. Suurin este kuitenkin on hoitajien puutteellinen kielitaito. (Aalto ym. 2013, 49.) Taloustutkimus Oy:n (2020) teettämässä tutkimuksessa eri alojen rekrytoijista puolet on sitä mieltä, että maahanmuuttajien työssä pärjäämisen edellytyksenä on lähes äidinkielen tasolle yltävä suomen kielen taito. Tämä korostuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhoitoalalla, jotta kommunikointi potilaiden kanssa onnistuu.

Kuva 1. Digimentorointi sopii joustavuudellaan myös vuorotyötä tekevien arkeen. (Morillo 2018)

Digimentorointi joustavaa ja vaivatonta

Mentorointi on menetelmä, jonka avulla vahvistetaan ammatillista osaamista (Ahlfors ym. 2020, 7).  Aktori on työelämässä kokematon tai juuri opintojansa viimeistelevä henkilö. Mentori on osaava ja kokenut osapuoli, jonka tehtävänä on ohjata ja valmentaa aktoria. (Heinonen; Kanniainen ym. 2017, 5.)

Mentorointi on yksi keino saada maahanmuuttajataustaiset henkilöt integroitumaan paikalliseen työelämään (Clutterbuck 2012, 1; De Cuyper & Vandermeerschen 2019, 109) ja sijoittumaan koulutustaan vastaaviin työtehtäviin (Ahlfors ym. 2020, 6). Digimentoroinnin avulla puolestaan kulttuuriset ja maantieteelliset esteet hälvenevät (Ristikangas ym. 2020, 212). Onnistunut digimentorointi edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa ja sitoutumista mentorointiin (Pollard & Kumar 2021, 279) sekä digitaalisten välineiden monipuolisuutta ja helppokäyttöisyyttä (Ristikangas ym. 2020, 211).

MESH ‒ Verkostot ja mentorointi mahanmuuttajien työllistymisen tukena -hanke toteutti mentorointiohjelman vuosina 2020‒2021. Shetty (2022) selvitti keväällä 2021 ohjelmaan osallistuneiden maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden (aktorit) sekä ohjelmaan osallistuneiden työssä käyvien sairaanhoitajien (mentorit) kokemuksia digimentoroinnin toteutuksesta. Keskeinen etu haastateltavien mielestä oli, että mentorointi ei ollut aikaan tai paikkaan sidottua. Yhteydenpito mentorointiparien välillä koettiin vaivattomaksi. Digitaalisuus edisti nopeaa reagointia aktorin kysymyksiin. Aktorit saivat muun muassa tietoa paikallisesta työelämästä ja siihen liittyvistä säädöksistä sekä tukea kielitaitonsa kehittämiseen. Digimentorointi on vaihtoehto perinteiselle kasvokkain tapahtuvalle mentoroinnille. Sitä voidaan hyödyntää ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajien työllistymisen tukena. (Shetty 2022, 43‒44, 48.)

Kirjoittajat

Tiia-Mari Shetty valmistui toukokuussa 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutusohjelmasta tutkintonimikkeellä sairaanhoitaja (ylempi AMK).

Tuija Rinkinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä.

Lähteet

Aalto, A-M., Elovainio, M., Heponiemi, T., Hietapakka, L., Kuusio, H. & Lämsä, R. 2013. Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa. Haasteet ja mahdollisuudet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print, Suomen Yliopistopaino Oy,Tampere. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-857-5

Ahlfors, G., Saarela, I., Vanhanen S. & Wetzer-Karlsson, M. 2020. Työuramentoroinnilla tuloksiin. Opas koulutettujen maahanmuuttajien mentorointiin. Väestöliitto. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/4274ab7c-womento-koulutusopas-pdf-101114.pdf

Clutterbuck, D. 2012. Understanding diversity mentoring. Teoksessa: Clutterbuck, D., Poulsen, K. M. & Kochan, F. (toim.) Developing successful diversity mentoring programmes: An international casebook. E-kirja. Maidenhead, England; New York: Open University Press.

De Cuyper, P. & Vandermeerschen, H. 2019. Migrant mentoring to work: defining an oldbut-innovative instrument. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. 17(2), 109. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://doi.org/10.24384/cy2r-jd97

Heinonen, I. Mentoroinnista apua uralle. Opetushallitus. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/mentoroinnista-apua-uralle

Kanniainen, M-R., Nylund, J. & Kupias, P. 2017. Mentoroinnin työkirja. Helsingin yliopisto. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://blogs.helsinki.fi/mentorointi/files/2014/08/Mentoroinnin-tyokirja_A4.pdf

Larja, L. 2019. Maahanmuuttajanaiset työmarkkinoilla ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Teoksessa: Kazi, V. & Alitolppa-Niitamo, A. & Kaihovaara, A. (toim.). 2019. Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 28–42. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162005/TEM_oppaat_10_2019_Tutkimusartikkeleita_kotoutumisesta_20012020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Morillo, C. 2018. Kuva, läppäri, lähityö. Pexels. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/lappari-lahikuva-etatyo-pehmea-tarkennus-1181248/

Pollard, R. & Kumar, S. 2021. Mentoring Graduate Students Online: Strategies and Challenges. International review of research in open and distance learning. 22 (2), 267‒284. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://doi.org/10.19173/irrodl.v22i2.5093

Ristikangas, V., Ristikangas, M. & Alatalo, M. 2020. Valmentava mentorointi: Opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen. E-kirja. Helsinki: Kauppakamari.

Sairaanhoitajat. 2021. Tilastotietoa sairaanhoitajista. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/tilastoja-sairaanhoitajista-2/#

Shetty, T. 2022. Digimentoroinnin toteutus ulkomaalaistaustaisten sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemana. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202205026844

Taloustutkimus Oy. 2020. Kotona Suomessa. Selvitys maahanmuuttajien rekrytoimisesta. Tutkimusraportti. Viitattu 15.6.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-876-5