Ensiapukoulutus nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille

Ensiaputaidot ovat tärkeä osa ammattitaitoa nuoriso- ja yhteisöohjaajilla. Tämän vuoksi koulutuskeskus Salpaus halusi kehittää ensiapuopetusta nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoilleen. Kehittäminen tapahtui LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen ensiapuopetuksesta vastaavien opettajien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyi kaksipäiväinen toiminallinen ensiapukoulutus, joka täytti myös Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssin EA1:sen vaatimukset.

Toiminnallinen ensiapukoulutus

Koulutuskeskus Salpauksen nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluu pakollisena ensiaputaitojen opiskelu. Niistä on hyötyä heidän työssään, kun he ohjaavat ryhmiä ja järjestävät erilaisia leirejä ja retkiä (Opintopolku 2017).

Nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille järjestettiin kaksipäiväinen toiminnallinen ensiapukoulutus 12.-13.2.2020 Koulutuskeskus Salpauksen tiloissa Lahdessa. Koulutukseen osallistui yhteensä 14 opiskelijaa ja yksi opettaja. Sitä ennen heidän oli suoritettava EA1 (ensiapu taso 1) teoriaosuus verkko-opintoina. Päivien aikana opiskelijat harjoittelivat elvytystä, erilaisten haavojen ja vammojen ensiapua, mielenterveyteen ja päihteisiin sekä hukkumiseen ja jäihin putoamiseen liittyviä ensiaputaitoja. Lisäksi opiskelijat harjoittelivat mitä on hyvä ottaa ensiapulaukkuun mukaan retkille ja leireille, ja mitä ensiapuun liittyviä asioita siellä on hyvä osata ennakoida. Näitä asioita olivat esimerkiksi kulkuneuvon sijoittaminen lähelle leiriä, tarkan sijainnin tietäminen, jotta mahdollisesti tarvittava apu osaa perille sekä haavojen syntyyn tai tuleen liittyvät vaaratekijät. Toiminnallinen koulutus toteutui pelien, erilaisten case-tehtävien ja pienryhmäkeskustelujen avulla. Elvytystä harjoiteltiin elvytysnukeilla, haavojen sitomista ja ensiapulaukkujen täyttämistä koulutuskeskus Salpauksen omilla ensiapuvälineillä.

Kuva 1. Elvytysnuket ovat elvytysharjoituksia varten. Kuva: Sonja Karlsson

Mielenterveys- ja päihdeosaaminen tärkeänä osana nuoriso- ja yhteisöohjaajien työtä

Nuoriso-ohjaajan työhön kuuluu myös päihde- ja mielenterveystyö, koska nuorilla päihdekokeilut ja mielenterveyteen liittyvät asiat eivät ole harvinaisia (THL 2020). Nuoriso-ohjaajien on tärkeää tunnistaa ja osata toimia päihteisiin ja mielenterveyteen liittyvissä ensiaputilanteissa.

Nuorten mielenterveyshäiriöt ovat melko yleisiä ja joka viides nuori kärsii jostain mielenterveyshäiriöstä. Tämän vuoksi ensiapukoulutuspäivillä otettiin esille myös nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmat. Nuorten keskuudessa esiintyviä mielenterveysongelmia ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt. (Nuortenmielenterveystalo 2020.) Koulutuspäivien aikana käytiin päihde- ja huumausaineisiin liittyviä ensiaputaitoja opiskelijoiden kanssa läpi case-tapauksen avulla. Esimerkiksi yksi case käsitteli alkoholin vaikutuksen alaisen nuoren löytämistä tajuttomana. Opiskelijoiden tehtävänä oli pienryhmissä miettiä, miten he toimisivat tilanteessa.

Päihteet tuovat nuorten keskuuteen myrkytystapaturmia. Myrkytyskuolemien taustalla on usein päihteiden väärinkäyttöä (THL 2020). Tämän vuoksi on tärkeää, että nuoriso- ja yhteisöohjaat osaavat tunnistaa ja antaa ensiapua myrkytystapaturmissa. Opiskelijat saivat tehtäväkseen miettiä, miten toimisivat kohdatessaan mahdollisesti alkoholimyrkytyksen saaneen nuoren.

Palaute ensiapukoulutuspäivistä

Ensiapukoulutuksesta saatu palaute oli hyvää ja positiivista. Päiviin oli onnistuttu ottamaan teemoja, jotka opiskelijat kokivat hyödyllisiksi. He myös kokivat saaneensa varmuutta toimia ensiaputilanteissa. Opiskelijat totesivat palautteessaan, että koulutus oli heidän mielestään hyvin toteutettu ja kiinnostus asioita kohtaan pysyi vireillä hyvin koko koulutuspäivien ajan. (Karlsson & Keppo 2020.)

Kirjoittajat

Sonja Karlsson ja Sanna Keppo valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajiksi (AMK). Opinnäytetyönä he tuottivat ensiapukoulutuksen nuoriso- ja yhteisöohjaaja opiskelijoille koulutuskeskus Salpauksessa.

Sari Lappalainen on LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön lehtori, joka on toiminut opinnäytetyön ohjaajana.

Lähteet

Karlsson, S. Keppo, S. 2020. Ensiapukoulutus Koulutuskeskus Salpauksen nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille. AMK- opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [viitattu 1.6.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020053015533

Nuortenmielenterveystalo. 2020. Johdatus nuoruusikään. Mielenterveystalo nettipalvelu. [Viitattu 22.5.2020]. Saatavissa: https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/nuorten_mielenterveysongelmat/Pages/Johdanto-nuoruusik%C3%A4%C3%A4n.aspx

Opintopolku. 2017. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto. [Viitattu: 24.5.2020]. Saatavissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/4038054/reformi/tiedot

THL. 2020. Myrkytykset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 28.5.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/lasten-ja-nuorten-tapaturmat/myrkytykset

Linkit

Karlsson, S. Keppo, S. 2020. Ensiapukoulutus Koulutuskeskus Salpauksen nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille. AMK- opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahti. [viitattu 1.6.2020] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020053015533

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *