Erilliskeräyksellä kohti tekstiilien kiertotaloutta

Materiaalien uudelleenkäytöllä ja kierrätyksellä on merkittävä rooli kiertotalouteen ja kestävämpään yhteiskuntaan siirtymisessä. Erilliskeräysvelvoitteen ansiosta tammikuusta 2023 lähtien kuluttajat saavat mahdollisuuden alkaa kierrättämään rikkinäisiä tai sellaisenaan käyttökelvottomia tekstiilejään (Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021). LAB-ammattikorkeakoulun, Salpakierron ja Harjulan Setlementin toteuttama ja Päijät-Hämeen liiton rahoittama Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hanke on pureutunut nyt vuoden verran poistotekstiilin erilliskeräykseen liittyviin toimenpiteisiin ja suunnitellut erilliskeräyksen toimintamallia Päijät-Hämeeseen. Linkki Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeen www-sivuille.

kahdeksan ihmistä varastotilassa. Ihmisillä kasvomaskit. Hanketiimin jäsenet kuvattuna poistotekstiiliä sisältävien säkkien edessä varastossa.
Kuva 1. Hanketiimin tutustumiskäynti Lounais-Suomen Jätehuollon toimipisteeseen Paimioon. (Arvez 2022)

Yhteistyö avainasemassa erilliskeräyksen onnistumiselle

Poistotekstiilin erilliskeräyksen suunnittelu alkoi kesällä 2021 ja alussa perehdyttiin poistotekstiilin keräykseen liittyvien hyvien ja huonojen käytäntöjen kartoittamiseen. Harjulan Setlementin omistamassa Kierrätyskeskus Patinassa järjestettiin kolmen päivän lajittelukokeilu, joka antoi tarpeellista tietoa Patinaan lahjoitetun tekstiilimateriaalin koostumuksesta ja laadusta.

Yhteistyöverkostoja luotiin aktiivisesti Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeen aikana mm. järjestämällä yhteistyötapaaminen alueen tekstiilialan toimijoiden kanssa. Yhteistyöpalavereissa lähialueiden jätehuoltoyhtiöiden kanssa käytiin läpi tärkeitä asioita logistiikasta ja muista poistotekstiilin erilliskeräykseen liittyvistä teemoista. On ollut hieno huomata, kuinka avoimesti tietoa ja kokemuksia jaetaan yli aluerajojen. Halu edistää tekstiilien kiertotaloutta on siis yhteinen. Keskustelu muiden vastaavassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa ja vierailut muiden jätehuoltoyhtiöiden toimipisteisiin ovat auttaneet hahmottamaan toimivia vaihtoehtoja esimerkiksi keräysastioiden ja lajittelun suhteen ja karsimaan toimimattomat ratkaisut pois jo suunnitteluvaiheessa.

Luotu toimintamalli toimii pohjana erilliskeräykselle

Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ja selvitysten avulla poistotekstiilin erilliskeräykselle laadittiin toimintamalli (Kuva 2). Lahdessa poistotekstiiliä tullaan keräämään kolmella eri keräyspisteellä, joista yksi sijaitsee lajitteluasema Pillerillä. Jokaiseen Salpakierron toimialueen kuntaan tulee kuitenkin vähintään yksi keräyspiste. Keräys on suunniteltu järjestettävän yhteistyökumppaneiksi valikoitujen kirpputorien tai kauppojen toimitiloissa rullakoissa. Sisätiloissa tapahtuvalla keräyksellä halutaan taata tekstiilin säilyminen kuivana ja toisaalta pyritään pienentämään keräykseen kuulumattoman materiaalin päätymistä mukaan. Keräykseen päätyvä kastunut ja likainen materiaali, vaikka vain pieni määrä, voi pilata kerätyn erän muut poistotekstiilit.

Toimintamalli on kuvattu alueen toimijakuntien kartalla ja prosessin eri vaiheet on kuvattu laatikoilla ja nuolilla. Vaiheita ovat mm. poistotekstiilien keräys, paikallinen esilajittelu sekä tekstiilijätteen hyödyntäminen Paimion poistotekstiilien kiertotalouslaitoksessa.
Kuva 2. Tekstiilit kiertoon -hankkeessa luotu toimintamalli. (Karlström 2022, 24)

Seuraavana on vuorossa suunnitteluvaiheesta pilottivaiheeseen siirtyminen, jossa päästään testaamaan toimintamallia. Pilotti on tarkoitus järjestää Salpakierron toimialueella syksyllä 2022 muutamalla keräyspisteellä. Pilottivaiheen jälkeen on vielä mahdollista muuttaa suunniteltuja ratkaisuja ennen vuoden 2023 alusta alkavaa keräystä varten.

Kirjoittajat

Enni Arvez työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeen projektisuunnittelijana.

Kati Jaakkola työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä ja toimii asiantuntijana Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeessa.

Carita Tanskanen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä -hankkeen projektipäällikkönä.

Lähteet

Arvez, E. 2022. Ryhmäkuva vierailusta. Tekstiilit kiertoon. Facebook. Viitattu 7.6.2022. Saatavissa https://bit.ly/3O1453t

Karlström, L. 2022. Toimintamalli. Teoksessa Arvez, E., Jaakkola, K., Karlström, L., Pietarinen, E., Tanskanen, C. Tekstiilit kiertoon Päijät-Hämeessä – Erilliskeräyksellä kohti tekstiilien kiertotaloutta. Lahti: LAB-ammattikorkeakoulu. 24. Viitattu 7.6.2022. Saatavissa https://lab.fi/sites/default/files/2022-06/Tekstiilit%20kiertoon_P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4meess%C3%A4.pdf

Valtioneuvoston asetus jätteistä 978/2021. Finlex. Viitattu 20.4.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978#Lidm45237816165424

Linkit:

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. 2022. Tekstiilit kiertoon. Projekti. Viitattu 25.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekstiilit-kiertoon