Etäkotihoito tukee vanhuksen kotona pärjäämistä

Vanhuspalvelut ja kotihoito ovat tällä hetkellä muutospaineen sekä uudenlaisen palvelumuotoilun kohteena. Iäkkäiden itsenäistä suoriutumista arjessa pyritään tukemaan ennaltaehkäisevällä ja toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla. Suomalaisen vanhuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi on valtakunnallisesti otettu käyttöön uusia teknologisia innovaatioita. Yksi tällainen on kotihoidon videovälitteiset kotikäynnit eli etäkotihoito. (STM 2020.)

Kun vanhuksille kehitettään teknologiapalveluja ja halutaan saada heitä digitaalisten palvelujen käyttäjiksi, on tärkeää, että heitä kuullaan jo palveluiden kehittämisvaiheessa (Ikäteknologiakeskus 2019). Jääskeläinen ja Tarvainen (2022) selvittivät opinnäytetyössään Eksoten eli Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidon asiakkaiden kokemuksia videovälitteisesti toteutetuista etäkotihoidon käynneistä.                                              

Kuva 1. Etälaitteen käyttöä edeltää hyvä ohjaus. (Barrios 2020)

Eksote etäkotihoitopalvelun tuottajana

Eksoten tavoitteena on tukea kotona asumista niin, että vuoden 2023 loppuun mennessä 96 % yli 75-vuotiaista alueella asuvista ikäihmisistä asuu kotona. Tavoitteeseen pääseminen vaatii palvelurakenteen muutoksia, joiden avulla voidaan varautua palvelutarpeen kasvuun.

Eksoten strategiset tavoitteet liittyvät voimakkaasti digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja käyttäjämäärien lisäämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Eksoten etäkotihoidossa oli asiakkaita vuoden 2022 alussa noin 320. Videovälitteisesti tuotetussa etäkotihoidossa etäkäyntejä suoritetaan sairaanhoitajan ja lähihoitajien toimesta kahdessa vuorossa. Vuoden 2017 tammikuussa Eksoten videovälitteisesti toteutettavien käyntien prosenttiosuus kaikista kotihoidon kontakteista oli 0,8 % ja tammikuussa 2022 osuus oli 9,24 %. (Eksote 2021.)                            

Kuva 2. Etäkäyntikin virkistää mieltä ja luo turvallisuutta. (Barrios 2021)

“Aina on mukavaa, kun saa haastella, niin ei kieli jäädy kitalakeen kiinni”

Kaikki Jääskeläisen ja Tarvaisen (2022) haastattelemat Eksoten etäkotihoidon asiakkaat olivat varsin tyytyväisiä etäkotihoitopalveluun. Etälaitetta kuvattiin helppokäyttöiseksi ja helposti liikuteltavaksi.

Etäkotihoidon ja perinteisen kotihoidon yhteistyötä kehuttiin sekä käyntien kerrottiin tukevan muistia ja kotona pärjäämistä. Vuorovaikutteista keskustelua tutun hoitajan kanssa pidettiin tärkeänä. Sen nähtiin vahvistavan luottamusta, etenkin kun hoitaja kertoi jotain myös itsestään ja omasta päivästään. Etäkotihoidon käyntien koettiin vahvistavan turvallisuuden tunnetta, ja ne olivat haastatelluille myös odotettu sosiaalinen kontakti.

Etälaitteen kautta toivottiin pääsyä etälääkärin vastaanotolle, päivätansseihin sekä päivätoimintaan muiden etäkotihoidon asiakkaiden kanssa. Haastatellut eivät jännittäneet teknologian käyttöä. He halusivat kannustaa kaikkia ikäihmisiä rohkeasti kokeilemaan etäkotihoitopalvelua, joka on asiakaskokemusten perusteella ansainnut paikkansa perinteisen kotihoidon rinnalla. (Jääskeläinen & Tarvainen, 2022.)                            

Kirjoittajat

Edla Jääskeläinen on LAB-ammattikorkeakoulusta sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnosta keväällä 2022 valmistuva sairaanhoitaja, jonka kiinnostuksen kohteita ovat tulevaisuuden asiakaslähtöiset sote-palvelut sekä alan henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Pirjo Vaittinen toimii LAB-ammattikorkeakoulussa hyvinvointiyksikön yliopettajana koordinoiden Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelmaa. Hän on kiinnostunut työyhteisöjen kehittämisestä.

Lähteet

Barrios, E. 2021. Unsplash. Viitattu 16.2.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/P5c4cgJgg3g

Eksote. 2021. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Eksoten sisäinen eksonet.

Ikäteknologiakeskus. 2019. Ikäihminen ja sähköinen asiointi. Miten saadaan kaikki mukaan? Viitattu 12.2.2022. Saatavissa https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2019/11/ikaihmiset_sahkoinen_asiointi_netti.pdf

Jääskeläinen, E & Tarvainen, R. 2022. Eksoten kotihoidon asiakkaiden kokemuksia etäkotihoidosta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.2.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203113365

Pflueger, G. 2020. Unsplash. Viiitattu 16.2.2022. Saatavissa  https://unsplash.com/photos/eO_JhqabBY0

STM. 2020. Laatusuositus hyvään ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi 2020–2023. Viitattu 5.2.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162455/STM_2020_29_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y