Ratkaisuja tulevaisuuden sote-henkilöstöhaasteisiin

Me kaikki tunnemme varmasti jollakin tasolla tämän hetken ja tulevaisuuden sotehenkilöstön saatavuuden ja riittävyyden haasteet. Mitä me emme ole vielä täysin tunnistaneet, ovat ratkaisut näihin haasteisiin. Toimenpiteitä ja ennakointia on toki tehty. Niinimäen & Raution (2021) mukaan henkilöstön saatavuushaasteeseen on etsitty ratkaisuja muun muassa systemaattisella työvuoro- ja vuosilomasuunnittelulla, varahenkilöstöpoolin rakentamisella sekä palkan tarkennuksilla. Myös johtaminen on saatettu tarkastelun alle, ja tulevaisuuden sotejohtamisessa pyritään keskittymään pitkäjänteisyyteen ja henkilökunnan osallistamiseen. Tätä on mahdollistettu johtamisalueita pienentämällä. Kannala (2021) toteaa Helsingin sanomien pääkirjoituksessa, että hyvä esihenkilötyö olisi sotehenkilöstölle paljon puhuttua palkankorotustakin arvokkaampi asia.

Kuva 1. Miten saada aika riittämään sote-alan tehtävien paljouteen – olisivatko hyvä esihenkilötyö, työn järkevöittäminen ja ehkä avustavan henkilökunnan paluu avaimia menestykseen? (geralt 2019)

Sanoista tekoihin

Niinimaan & Raution (2021) mukaan työnantajat voivat vaikuttaa työvoimatilanteeseensa omaa toimintaansa kehittäen ja oikein kohdentaen. Kun panostetaan hyvään esihenkilötyöhön, työn järkevöittämiseen ja turhien työvaiheiden välttämiseen muun muassa lean-toiminnan avulla, voidaan työstä karsia pois ylimääräistä kuormaa. Työn järkevöittämisenä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että jokainen ammattilainen saisi keskittyä oman osaamisensa mukaisiin tehtäviin. Voidaankin kysyä, onko viime vuosina ja vuosikymmeninä pois karsittu avustava henkilökunta nousemassa jälleen arvoon arvaamattomaan?

LAB-ammattikorkeakoulun ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten yhteistyömallin, LAB SoteCampus projektin (LAB 2022) toimenpiteiden avulla etsitään ratkaisuja sotehenkilöstön saatavuushaasteisiin Etelä-Karjalassa. Toimenpiteitä ovat muun muassa johtamisvalmennukset, joiden avulla vahvistetaan tietojohtamista ja johtamisvalmiuksia esihenkilötyössä ja saavutetaan näin alalle parempaa pitovoimaa.

Koska tieto vaikuttaa kaikkialla ja kaikkeen, myös soteammattilaisten osaamista tiedon hyödyntämiseksi ja kehittämisosaamisen tukemiseksi on parannettava. Tietoa hyödyntämällä pystytään lisäämään ammattilaisten vaikutusmahdollisuuksia sekä järkevöittämään työtä. Laihonen ym. (2013, 10) kertovat, että tietojohtaminen pyrkii lisäämään työn sujuvuutta sekä organisaatioiden suorituskykyä.

Alan vetovoimatekijöitä puolestaan edistetään tuomalla näkyvämmin esille alan hyviä puolia muun muassa positiivisten henkilökuvausten avulla. Lisäksi LABin ja Eksoten yhteistyötä tiivistämällä on tavoitteena luoda selkeä polku, jonka avulla opiskelijat työllistyvät harjoitteluista suoraan työelämään Etelä-Karjalaan.

Vaikuttavuutta toimenpiteillä

Erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuutta tulee seurata ja mitata, jotta voidaan varmistaa niillä saavutettavat hyödyt. Etelä-Karjalaan onkin tavoitteena nyt luoda pysyviä ja vaikuttavia keinoja.  Seurannan ja mittaamisen avulla toimenpiteitä edistetään, jatkokehitetään ja muokataan todennetun tarpeen mukaisesti. On aika tehdä asioita, joiden avulla sotealan ongelmia voidaan todella ehkäistä ja poistaa, sen sijaan, että jatketaan jo vuosia kestänyttä julkista alan ongelmissa vellomista.

Kirjoittaja

Jaana Ahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa LAB SoteCampus-tiimin projektipäällikkönä.

Lähteet

geralt. 2019. Altmann, G. Aika, ajankäytön hallinta. Pixabay. Viitattu 3.2.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/aika-ajank%c3%a4yt%c3%b6n-hallinta-perhe-3933685/

Kannala, K. 2021. Hyvä esimiestyö olisi hoitajille paljon palkankorotusta arvokkaampi asia, varsinkin nyt. Helsingin Sanomat. Viitattu 18.2.2022. Saatavissa https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/4256090

LAB. 2022. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 3.2.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus

Laihonen, H., Hannula, M., Helander, N., Ilvonen, I., Jussila, J., Kukko, M., Kärkkäinen, H., Lönnqvist, A., Myllärniemi, J., Pekkola, S., Virtanen, P., Vuori, V. & Yliniemi, T. 2013. Tietojohtaminen.  Tampereen teknillinen yliopisto. Tietojohtamisen tutkimuskeskus Novi. Viitattu 8.3.2022. Saatavissa https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/116695/tietojohtaminen.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

Niinimaa, I., Rautio, V. 2021. Sote-työnantajat kehittävät toimintaansa. Kuntatyönantaja- verkkolehti. Viitattu 3.2.2022. Saatavissa https://www.kt.fi/soteliiderit/sote-tyonantajat#henkiloston-saatavuus.