Etäohjaus on oiva lisä kehitysvammapalveluihin

Eksoten kehitysvammapoliklinikan ohjauspalvelukokonaisuutta on täydennetty yhdistämällä lähi- ja etäohjausta moniammatillisessa ohjaustyössä päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kuntouttavan arjen tukemisessa. Lisäarvona saavutettiin ajansäästöä, työn joustavuutta ja turvallisuuden lisääntymistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiovision mukaan palveluiden tulee olla asiakaslähtöisiä ja yhdenvertaisia ja niiden tulee tarjota tietoa ohjaukseen ja neuvontaa. (STM 2022). Etäkuntoutuksen soveltuvuus  arvioidaan yksilöllisesti, ja sen laadusta sekä toimivuudesta tulee varmistua. Lasten etäkuntoutuksessa tulee hyödyntää yhteisöllistä lähestymistapaa. Lapsen läheiset ja terapeutti tekevät tiivistä yhteistyötä, joten lasta voidaan tukea arjessa tehokkaammin. Etäkuntoutuspalvelut tulee muotoilla, jotta palveluiden järjestäminen ja tuottaminen sekä niiden käyttäminen on sujuvaa ja mutkatonta. (Kotilainen ym. 2019.)

Kuva 1. Etäohjaus sopii kuntoutuksen seurantaan ja monenlaisen vuoropuhelun välineeksi. (finelightarts 2015)

Tarpeesta liikkeelle

Tarve etäohjauksen kehittämiseen nousi esiin kehitysvammapoliklinikan kehittämispajassa. Huolena oli henkilöstöresurssien riittävyys. Korona-ajan etäkokemukset haluttiin hyödyntää. Eksotessa sähköiset palvelut oman työn, osaamisen ja toimintamallien uudistamisessa ovat osa strategiaa (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, 7–10). Etäohjausta kehitettiin aidoissa asiakastilanteissa. Kokemuksia kerättiin haastattelemalla kehitysvammapoliklinikan sekä päiväkodin ammattilaisia. Palvelumuotoilua hyödynnettiin kokemusten jalostamisessa uudenlaiseksi ohjauspalvelukokonaisuudeksi.

Yhdistelmämallilla yhteistyöhön

Päiväkoti- ja kouluikäisten kehitysvammaisten lasten kuntouttavan arjen lähiohjauksen rinnalle otettiin käyttöön etäohjaus täydentämään ohjauspalvelukokonaisuutta. Etäohjaukseen  osallistuvat lapsi, päiväkodin tai koulun työntekijät sekä kehitysvammapoliklinikan ammattilaiset. Etäohjaus sopii kuntoutuksen seurantaan ja ammattilaisten vuoropuhelun välineeksi. Päiväkodin henkilökunta koki saavansa parempaa ohjausta lähitapaamisissa, mutta hyötyvänsä myös etäohjauksesta.

Etäohjauksen osaamisessa oli eroja. Ammattilaisen on hallittava etäratkaisun käyttö, jotta pystyy tukemaan teknisissä haasteissa. Etäohjaukseen liittymisen tukena on sähköisessä muodossa jaettava kirjallinen ohje. (Sillantaus 2022.)

Etäohjaus vapauttaa resursseja

Etäohjauksen käyttöönotto toi ajansäästöä 0,5‒3 tuntia jokaista etänä toteutettua asiakaskontaktia kohden. Säästetty aika kohdentui muuhun asiakastyöhön. Työnteon joustavuus ja monipuolisuus lisääntyi. Ajankäytön suunnittelu ja hallinta helpottui matka-ajan jäädessä pois. Autoilun vähentyminen laski työmatkojen riskejä, sekä tuki taloudellisuutta, ekologisuutta ja kestävää kehitystä.

Kehitysvammapoliklinikalla jatketaan etäpalvelujen kehittämistä yhdessä ideoiden ja ketterästi kokeillen. Etäohjausta tarjotaan jatkossa vaihtoehtona myös nuorten ja aikuisten ohjauksessa. Etäratkaisuilla sujuvoitetaan työntekoa ja tarjotaan asiakkaille vaihtoehtoja sekä monipuolisia ja nykyaikaisia palveluita.

Kirjoittajat

Tiina Sillantaus työskentelee toimintaterapeuttina Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Eksote) kehitysvammapoliklinikalla.

Annamaija Id-Korhonen, TtM, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä lehtorina.

Lähteet

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. 2022. Strategia ja johtaminen. Strategia 2023. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://www.eksote.fi/eksote/strategia-ja-johtaminen/Sivut/default.aspx

finelightarts. 2015. Underwood, C. Lapsi, tyttö, nuori. Pixabay[A6] . Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/lapsi-tytt%c3%b6-nuori-valkoihoinen-1073638/

Kotilainen, K., Juvala, L. & Arffman, S. 2019. Lasten yhteisöllinen etäkuntoutus puhe-, toiminta- ja fysioterapiassa. Teoksessa Salminen, A. & Hiekkala, S. (toim.): Kokemuksia etäkuntoutuksesta. Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia. Viitattu 5.4.2022.  Saatavissa https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/302635/Kokemuksia_etakuntoutuksesta_saavutettava.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Sillantaus, T. 2022. Resurssit riittämään ‒ etäohjaus osaksi palveluvalikoimaa. Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumisopintojen kehittämistehtävä. LAB-ammattikorkeakoulu. Ei julkaistu. 

STM. 2022. STM:n hallinnonalan digitalisaation visio. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://stm.fi/digitalisaatio