Käyttäjäymmärrystä kirjastopalveluiden kehittämiseen

Tiedon hankinta kuuluu oleellisesti opiskelijan oppimiseen. LABin tuutorit ovat havainneet, että hyvät tiedonhankintataidot ovat avain opiskelumenestykseen ja asiantuntijuuden kasvuun. Lapin avoimen yliopiston kuusi opiskelijaa syventyivät LUT-tiedekirjaston tarjoamaan tiedonhankintapalveluun LAB Primoon ja tekivät palvelumuotoillen pienimuotoisen kehittämishankkeen.

Kehitetään palvelumuotoillen

Palvelumuotoilun prosessi perustuu tuplatimantti-malliin (Design Council 2022). Prosessi käynnistyy palveluun liittyvän haasteen tunnistamisella, jonka jälkeen seuraa kehittämisen kaksi päävaihetta (kuva 1). Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään palvelun nykytilaa, tutkitaan palvelujen käyttäjien toiveita ja tarpeita sekä palveluun liittyviä kipupisteitä. Kerätty tieto kiteytetään esimerkiksi käyttäjäprofiileiksi. Ne toimivat vaiheessa kaksi palvelukonseptoinnin sekä erilaisten kokeilujen pohjana. Lopuksi käyttäjien kanssa pilotoitu uusi palvelumalli istutetaan palvelujärjestelmään. (Koivisto ym. 2020, 42–47.)

[Alt-teksti: Kaavakuva, jossa vasemmalla haaste ja oikealla ratkaisu. Haasteesta ratkaisuun kuljetaan näiden vaiheiden kautta tutki, määritä, kehitä ja tuota.]
Kuva 1. Palvelumuotoilun prosessin vaiheet double diamond -mallin mukaan. (Design Council 2022, mukaillut Tarja Korpela)

Yamk-opiskelija Seija Selviytyjä tiedon hankkijana

Keräsimme tietoa Hyvinvointi-yksikön yamk-opiskelijoiden kokemuksista LAB Primo -tiedonhankintaportaalista.  Lisäksi haastattelimme kahta tuutoria, benchmarkkasimme, mysteryshoppasimme ja haastattelimme tietoasiantuntijaa.  Kuvassa 2 ilmenevät käytetyt menetelmät ja havaintojen määrät.

Kuva 2. Kehittämistehtävän aineistot. (Kuva: Tarja Korpela)

Kerätystä aineistosta tunnistimme kolme erilaista käyttäjäprofiilia. Nimesimme profiilit Sanna Superosaajaksi, Seija Selviytyjäksi ja Katri Kamppailijaksi.

Seija Selviytyjä edustaa suurinta osaa opiskelijoita ja siksi valitsimme hänen palvelunsa kehittämisen kohteeksi. Seija Selviytyjää voi kuvata näin: hän menee LAB Primoon hakemaan tietoa, mutta tiedon tekninen toteuttaminen tuottaa haastetta. Tiedonhaun vaikeudet liittyvät asiasanojen ja hakufraasien muodostamiseen, haun rajauksiin sekä löydetyn tiedon hyödynnettävyyden arviointiin. Myös englanninkielisen tieteellisen tekstin ymmärtäminen on vaikeaa.

Ratkaisuehdotukset palvelun parantamiseksi

Ideoimme kolme toimenpidettä, joiden avulla parannetaan opiskelijoiden tiedonhankintaosaamista. Ensimmäinen palvelukonsepti parantaa tuutoreiden ja tietoasiantuntijoiden välistä yhteistyötä. Toisessa konseptissa opiskelijoille luodaan tiedonhankintaosaamisen testi. Kolmas ehdotus on tiedonhankinnan rautalankamalli (kuva 3), joka auttaa opiskelijaa hakemaan tietoa systemaattisella tavalla.

[Alt-teksti: Pikaopas kaaviona, sisältää muun muassa ohjeet tee haun rajaukset, arvioi tiedon laatu, tee tarkennettu haku, kaksi mallihakua opasvideoineen.]
Kuva 3. Luonnos tiedonhaun rautalankamallista. (Korpela & Kaukovuo-Nykänen 2022)

Oppimistehtävä johti LABissa konkreettiseen kehittämiseen. LUT-kirjastopalvelut rakentavat kevään 2022 aikana tiedonhankintaoppimisympäristön Moodleen. Uutta palvelumallia pilotoidaan syksyllä, ja se otetaan käyttöön keväällä 2023.

Kirjoittaja 

Tarja Korpela on LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön lehtori ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelumuotoilu (yamk) -koulutuksen koordinaattori. Lisäksi hän on asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Custom Experience Platform -kasvualustalla.

Lähteet

Design Council. 2022. What is the framework for innovation? Design Council’s evolved Double Diamond. Viitattu 5.4.2022. Saatavissa https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond  

Koivisto, M. Säynäjäkangas, J. & Forsberg, S. 2020. Palvelumuotoilun bisneskirja. 3.painos. Liettua: BALTO print.

Korpela, T. & Kaukovuo-Nykänen, P. 2022. Tiedonhankinnan rautalankamalli. Palvelumuotoiluprosessin johtaminen. Palvelumuotoilun perusopinnot 2021–2022. Lapin avoin yliopisto.