Etäopiskelut uuvuttivat opiskelijat

Etäopiskelulla tarkoitetaan opiskelua, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan ja joka toteutuu yleensä verkossa. Etäopiskelu on jatkunut LAB-ammattikorkeakoulussa nyt useamman vuoden ajan. Hallitus julisti Suomeen poikkeusolot 16.3.2020. Syyslukukausi 2021 alkoi 50 %:n täyttöasteella ja lähiopetusta toteutettiin väljästi priorisoiduille opiskelijaryhmille ja kursseille. Joulukuussa 2021 palattiin jälleen etätyösuositukseen; myös opiskelu siirtyi toteutettavaksi etänä, näin jatkui 6.3.2022 asti, minkä jälkeen kampus avasi ovensa opiskelijoille. THL:n (2022) mukaan vahva maskisuositus jatkuu yhä ruuhkaisissa tiloissa ja työpaikoilla.

[Alt-teksti: Pyödällä on avattu matkatietokone sekä aamiaistarvikkeita.]
Kuva 1. Etäluennoilla työskennellään usein kotoa käsin. (Kuva: Melissa Riukulehto)

Tylsistymistä ja yksinäisyyttä

Etäopiskelu on jo osa opiskelijoiden perusarkea. Jokainen opiskelija kokee etäopiskelun vaikutukset eri tavoin; opinnäytetyön tulosten perusteella etäopiskelu on vaikuttanut arkeen sekä positiivisesti että negatiivisesti (Mälkönen & Riukulehto 2022).

Tulosten mukaan enemmistö kyselyyn vastanneista (n=132) LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoista koki etäopiskelun vaikuttaneen negatiivisesti arkeen. Etäopiskelun vaikutukset olivat enemmän henkisiä kuin fyysisiä. Opiskelijat olivat kokeneet etäopiskelun aikana tylsyyttä, yksinäisyyttä, uupumusta ja ahdistusta. Etäopiskelu oli lisännyt yksin olemista, kun opiskelu tapahtui useimmiten kotoa käsin. Rajoitusten myötä uudet opiskelijat eivät päässeet luomaan uusia ihmissuhteita kampukselle tai opiskelijatapahtumiin eivätkä pidemmälle edenneet opiskelijat päässeet ylläpitämään ihmissuhteita kasvotusten. Tulosten perusteella opiskelijoiden jaksaminen oli heikentynyt.

[Alt-teksti: Nuori henkilö on uupunut työpöytänsä äärellä, pöydällä on tietokone ja avattu kirja.]
Kuva 2. Opiskelijat kokivat uupumusta etäopiskeluiden aikana. (Kuva: Laura Mälkönen)

Pluspuolella läheisiä ihmissuhteita, unta ja liikuntaa

Positiivisia vaikutuksia etäopiskelu toi opiskelijoiden arkeen nukkumisen lisääntymisenä, liikunnan määrän kasvuna ja ruokailun pysymisenä lähes normaalina. Ihmissuhteiden merkitys opiskelijoiden hyvinvointiin korostui. Enemmistö vastanneista opiskelijoista koki perheen tulleen läheisemmäksi.

On mahdollista, että opiskelijoilla on ollut enemmän aikaa käydä perheidensä luona, kun opiskelu ei etäopiskeluaikana sido opiskelupaikkakunnalle. Etäopiskelun vaikutus parisuhteisiin ja seksielämään oli positiivinen, kun taas kaverisuhteisiin etäaika oli vaikuttanut negatiivisesti. Opiskelijoilla on ollut enemmän aikaa olla kumppanin kanssa kotona. Opiskelukavereiden vertaistuki koettiin myös tärkeänä (Mälkönen & Riukulehto 2022).

[Alt-teksti: opiskelijahaalari, jossa näkyy erilaisia kangasmerkkejä, haalarin päällä on myös värikäs lippalakki.]
Kuva 3. Rajoitukset vähensivät opiskelijatapahtumia ja sosiaalisia kontakteja. (Kuva: Melissa Riukulehto)

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että etäopiskelu on vaikuttanut negatiivisesti eri ikäisten opiskelijoiden henkiseen hyvinvointiin ja mielenterveyteen. Opiskelijoiden on täytynyt totutella täysin uudenlaiseen opiskelutapaan. Vaikka opiskelijoiden fyysinen hyvinvointi olisi etäopiskelun aikana kunnossa, opiskelijoiden jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota ja lisätä mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia suhteita.

Kirjoittajat

Laura Mälkönen ja Melissa Riukulehto opiskelevat terveydenhoitajiksi LAB-ammattikorkeakoulussa.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja työskentelee pääsääntöisesti etänä.

Lähteet

Mälkönen, L. & Riukulehto, M. Etäopiskelun vaikutukset LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden arkeen. 2022. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 31.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204255878

THL. 2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ajankohtaista koronaviruksesta. Viitattu 13.4.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19