Haastavan potilaan kohtaaminen hoitotyössä

Suomen laissa on määritelty tarkkaan ihmisen oikeus hänen terveydentilansa vaatimaan hyvään hoitoon ilman, että hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään loukataan (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992/785, §3). Tämä lakipykälä toimii myös yhtenä ohjenuorana sairaanhoitajien eettisissä säädöksissä. Kohtaamistilanteen haastavuudesta riippumatta terveydenhuollon ammattilaisten tulee kyetä kohtaamaan jokainen potilas tämän ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. (Etene 2001.)

Kuva 1. Kahden ihmisen välinen vuorovaikutus ei ole aina kovin yksinkertaista (Geralt 2018)

Ongelmat voivat juontua sairaudesta

Haastavaa kohtaamista on vaikea määritellä jokaisen subjektiivista tuntemusta vastaavaksi, eikä täten toisen haastava ole toiselle haastava laisinkaan. Haastavan kohtaamisen taustalla voi olla monia syitä, mutta monesti kommunikaation toimimattomuus on syy niin sanotusti epäonnistuneeseen kohtaamistilanteeseen. Toimimaton kommunikaatio voi olla johdannaista potilaan taudin kuvasta eikä niinkään hoitajan ja potilaan välisistä kemioista. Potilas ei siis ole tahallaan hankala. (Goetz ym 2018.)

Joskus myös tiedostamattomat ennakkoluulot ohjaavat toimintaamme vuorovaikutustilanteissa. Pinttynyt uskomus tai huhupuheena liikkeelle lähtenyt “fakta” voi hämärtää neutraalia kohtaamista. On tärkeää aika ajoin tarkastella omaa suhtautumistaan potilaaseen ja tämän ongelmaan, sillä herkästi hoitaja saattaa vahvistaa häpeäleiman syntyä omilla teoillaan ja sanoillaan. (Peura 2020; Walhbeck 2014.)

Opas parempiin kohtaamisiin

Opinnäytetyön tuotoksena syntyneessä oppaassa esitellään erilaisia työkaluja haastaviin kommunikaatiotilanteisiin. Työkalut on jäsennelty potilasryhmäkohtaisesti, ja nämä ryhmät ovat sekavat, mielenterveys-, päihde-, kipu- ja pelkopotilaat. Oppaan tarjoamia työkaluja voidaan soveltaa muunkinlaisiin haastaviin tilanteisiin, ja ne esitetään selkeässä käskymuodossa. Opas sopii niin uraansa aloitteleville sairaanhoitajille kuin myös kokeneille konkareille. Kaikille ihmisille eivät toimi samat keinot, ja sairaanhoitajana erilaisten työkalujen ja keinojen soveltaminen on tärkeä taito. (Lintunen 2021.)

Kohtaamisella on suuri vaikutus potilaaseen.  Hoitaja on potilaaseen nähden auktoriteettiasemassa, ja täten hänellä on valtaa vaikuttaa tämän päätöksiin ja hoitoon. Siksi on tärkeää osata kohdata kaikki potilaat empaattisesti sekä kuunnella heitä ja ottaa huomioon potilaalle itselleen tärkeät asiat. (Eby 2018.)

Kirjoittajat

Rosa-Mariia Lintunen valmistuu sairaanhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta. Hänen opinnäytetyönsä käsitteli haastavia potilaskohtaamisia terveydenhuollossa.

Anna Romakkaniemi työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä, ja hän toimi opinnäytetyön ohjaajana. 

Lähteet

Eby, D. 2018. Empathy in general practice: its meaning for patients and doctors. British journal of general practice. Nro 68/2018. [Viitattu: 23.5.2021]. Saatavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6104888/   

Etene. 2001. Terveydenhuollon yhteinen arvopohja, yhteiset tavoitteet ja periaatteet. Etene julkaisuja 1. S. 4-5. [Viitattu: 22.5.2021]. Saatavilla: https://etene.fi/documents/1429646/1559098/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+arvopohja%2C+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf/4de20e99-c65a-4002-9e98-79a4941b4468/ETENE-julkaisuja+1+Terveydenhuollon+yhteinen+arvopohja%2C+yhteiset+tavoitteet+ja+periaatteet.pdf

Goetz, K., Mnkopf, J. Kornitzky, A., Steinhäuser J. 2018. Difficult medical encounters and job satisfaction – results of a cross sectional study with general practitioners in Germany. Family Practice. nro 57/2018. BMC [Viitattu: 27.2.2021]. Saatavissa: https://bmcfampract.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12875-018-0747-0

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 785/1992 §3. Finlex. [Viitattu: 22.5.2021]. Saatavilla: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785#L1P2

Lintunen, R-M. 2021. Haastavat potilaskohtaamiset terveydenhuollossa : opas hoitohenkilökunnalle ja alan opiskelijoille. [Viitattu 8.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060514513

Peura, A., Kaila, M., Helin-Salmivaara, A. 2020. Ammatillinen reflektio kehittää lääkärin osaamista. Lääketieteellinen aikakausikirja duodecim. [Viitattu: 23.5.2021.] Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/duo15425  

Walhbeck, K. 2014. Kohtaaminen haastaa mielenterveysongelmien stigmaa. Suomen mielenterveys ry. [Viitattu: 23.5.2021.] Saatavilla: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/mielenterveyden-h%C3%A4iri%C3%B6t/kohtaaminen-haastaa-mielenterveysongelmien-stigmaa

Kuvat

Kuva 1. Geralt 2018. Pää-ymmärtäminen-tiedonannon-avain-3269125. Pixabay. [Viitattu: 24.5.2021]. Saatavilla:  https://pixabay.com/fi/illustrations/p%C3%A4%C3%A4-ymm%C3%A4rt%C3%A4minen-tiedonannon-avain-3269125/