Hiljainen tieto merkittävässä roolissa päivittäisessä logistiikassa

Hiljaisen tiedon voidaan ajatella olevan näkymätöntä pääomaa. Hiljainen tieto on usein piilossa useiden kerrosten alla, kunnes se tunnistetaan ja nostetaan esiin. Sitä on usein vaikea pukea sanoiksi, ja se näkyy toiminnassa tapoina, käytäntöinä, rutiineina ja tuntemuksina. Se siis säätelee ja kaikkea toimintaa tiedostamattomasti. Tämä voidaan yhdistää mestari-oppipoika -suhteeseen, jolloin tieto siirtyy oppipojalle opettamisen ja perustoiminnan yhteydessä. (Toom 2018.)

Kuva 1. Hiljaisen tiedon jakaminen avoimessa työympäristössä. (Kuva: Jenna Patama)

Patama (2023) toteaa opinnäytetyössään hiljaisen tiedon olevan merkittävä osa jokapäiväistä logistiikkaa. Päätelmät saivat tukea puolistrukturoiduista haastatteluista, joita suoritettiin kuljetusalan ammattilaisten kanssa osana aineiston keruuta. Viimeisen kilometrin toimituksissa kuljettajan henkilökohtainen hiljainen tieto on arvokasta. Aikaa säästyy, kun ajoreitti on hyväksi havaittu, kuljettaja tuntee asiakkaan toimintatavat ja purkualueen.

Pataman (2023) opinnäytetyötään varten haastattelema kuljetusliike Keinäsen toimitusjohtaja Mikko Keinänen kertoo haastattelussa, että kuljettajien välinen tiedon jakaminen on merkittävässä roolissa onnistuneen jakelun kannalta. Avoin keskustelu ja kannustava ilmapiiri mahdollistavat hiljaisen tiedon jaon kuljettajien välillä. Sujuvan tavaratoimituksen kannalta on tärkeää, että kuljettajat tietävät asiakaskohtaisesti, minne ja miten tilatut tavarat toimitetaan, missä sijaitsevat hälytyslaitteet, onko purkamisen osalta olennaisia erityistoiveita ja kuinka asiakkaan luokse päästään turvallisesti.

Lisää ääntä ja hiljainen tieto jalustalle

Kuljetusyrityksen sisällä toimiva sähköinen tietosuojattu hiljaisen tiedon jakamiseen tarkoitettu alusta auttaisi kuljettajien perehdyttämisessä ja vähentäisi arvokkaan tiedon katoamista esimerkiksi eläköityvien tai työpaikkaa vaihtavien mukana. Kuljettajilla on valtava määrä hiljaista tietoa, jonka valjastaminen kuljetusyritysten käyttöön on jäänyt vähäiseksi. Tilanne on kuitenkin korjattavissa, kun kannustetaan puhumaan avoimessa vuorovaikutuksessa. (Patama 2023).

Faktojen ja yksityiskohtien tutkiminen on edellytys hiljaisen tiedon hankkimiselle. Tiedon laatua nostavat henkilökohtainen kokemus ja opitut käytännöt. Tiedon oppiminen ja hankkiminen on aikaa vievää ja vaikeaa, mutta hankittu tieto on todella arvokasta. Keinoja kerätä hiljaista tietoa ovat yksinkertaistaa prosesseja, erehdykset, kokeilut, yritykset, tietojen haltuunotto ja analysointi, dokumentointi ja strategian laatiminen kerättyjen tietojen pohjalta. (Prabhakaran 2021).

Vältä kompastumasta tiedon jyviin

Otalan (2008) mukaan hiljaisen tiedon jakamiseen liittyy luonnollisesti myös haasteita. Yksilö usein tietää enemmän kuin pystyy kertomaan. Haasteita aiheuttaa myös yksilön epävarmuus tarpeellisuuden jatkuvuudesta. Omistettu tieto lisää turvallisuuden tunnetta ja joskus on inhimillistä suojata henkilökohtaista osaamispääomaansa.

Kirjoittajat

Jenna Patama valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta tradenomiksi logistiikan ja liiketalouden koulutusohjelmasta.

Kati Jaakkola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa logistiikan lehtorina.

Lähteet

Otala, L. 2008. Osaamispääoman johtamisesta kilpailuetu. Helsinki: WSOY.  

Patama, J. 2023. Logistiikan viimeisen kilometrin optimointi: elintarvikekuljetukset keskusta-alueilla. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, logistiikan ja liiketalouden ala. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052514204

Prabhakaran, J. 2021. What it Tacit Knowledge: Importance, Benefits & Examples. Docu-ment360. Viitattu 29.5.2023. Saatavissa https://document360.com/blog/tacit-knowledge/

Toom, A. 2008. Hiljaista tietoa vai tietämistä? Näkökulmia hiljaisen tiedon käsitteen tarkasteluun. Helsinki: Kansanvalistusseura.