Hukan poisto työterveyshoitajan työstä tuottaa arvoa asiakkaalle

Työterveyshuolto ja työterveyshoitajat kohtaavat työssään jatkuvasti muutoksia, jotka edellyttävät palvelujen ja laadun kehittämistä. Työterveyshoitajalta vaaditaankin jatkuvaa itsensä kehittämistä ja oman työn johtamista sekä työtehtävien priorisointia. (Vuoristo 2022.) Yksi tapa saada asiakasrajapinnassa työskenteleviä terveydenhuollon ammattilaisia sitoutumaan palveluiden, turvallisuuden ja laadun parantamiseen, on Lean-ajattelun soveltaminen (Cohen 2018).

Hukka on Lean-ajatteluun perustuva työkalu, joka tarkoittaa kaikkia niitä toimintoja, jotka eivät tuota arvoa asiakkaalle (Pettersson ym. 2018). Leanin mukaisen hukan torjunta vaatii organisaation eri tasoilla hyödynnettävää toimintasuunnitelmaa (Tolf 2017) sekä organisaation hallinnollisen tuen ja sitoutumisen tehokkaan toiminnan takaamiseksi. Hukan torjunta ja poistaminen edellyttääkin hierarkkisen toimintaympäristön poistamista, uudenaikaista johtamista ja työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien parantamista. (Cohen 2018.)

Todettu hukka ja sen muodot eivät ole yksittäisen työntekijän eliminoitavissa, sillä hukan eliminointi edellyttää organisaation ja sen eri tasojen johtajien pitkäjänteistä sitoutumista Lean-ajattelun toteuttamiseen. Myös sosiaali- ja terveysalalla toiminnan muutoksen lähtökohtana on moniammatillinen yhteistyö ja koko organisaation tahtotila toiminnalle. (Antinaho 2018.)

Tietoteknisistä pulmista perehdytyksiin

Vuoristo (2022) selvitti tutkimuksessaan työterveyshoitajan työssä ilmenevää hukkaa Leanin hukkaluokkien mukaisesti. Tutkimusta varten luotiin työajanseurantalomake, johon työterveyshoitajat kirjasivat työssään ilmenevää hukkaa. Tulosten mukaan työterveyshoitajan työssä ilmeni organisaatiosta, asiakkaasta ja työntekijästä lähtöisin olevia hukan muotoja.

Organisaation toiminnasta hukkaa aiheuttaviksi tekijöiksi nousivat tietotekniset ongelmat, virheelliset tiedot ja perehdytysprosessiin liittyvät tekijät. Työntekijöiden taholta hukkaa aiheuttivat työajan hallintaan ja työhön perehtymiseen liittyvät tekijät. Asiakkaiden ja asiakasyritysten taholta työterveyshoitajan työssä aiheutti hukkaa yhteistyön toteutumattomuus.

Kuva 1. Hukka ei kosketa vain työntekijää, vaan vaatii toimia koko organisaatiolta. (StartupStockPhotos 2018)

Koko organisaation tehtävä

Hukan muodostumiseen tai muodostumattomuuteen ei voi vaikuttaa pelkästään yksittäisen työntekijän tasolta. Lean-ajattelun toimeenpano ja Leaniin perustuva hukan poistaminen edellyttääkin sitoutumista organisaation kaikilla tasoilla, mikä tarkoittaa organisaation johdon Lean-osaamista ja strategialähtöistä työskentelyä. Tyhjäkäynnin eliminointiin tarvitaan myös asiakkaita, ja onkin tärkeää pohtia organisaatio- ja yksilöasiakkaiden sitoutumista yhteistyöhön. Vaikka hukan aiheuttajana toimisikin organisaation ulkopuolinen taho, on siitä aiheutuvan hukan minimoimisella merkitystä yksityisellä työterveydenhuollon toimijalla.  (Vuoristo 2022.)

Kirjoittajat

Sallamari Vuoristo valmistui helmikuussa 2023 LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan Uudistava johtaminen -koulutuksesta tutkintonimikkeellä terveydenhoitaja (ylempi AMK). Hän työskentelee Jyväskylän kaupungin Ikääntyvien palveluissa kotihoidon varahenkilöstön palveluesihenkilönä.

Päivi Huotari toimii LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä tuntiopettajana.

Lähteet

Antinaho, T. 2018. Potilaalle lisäarvoa hoitotyöstä – toimintatutkimus työajanseurannasta hoitotyön kehittämisessä. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, hoitotiede. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-2836-8

Cohen, R. 2018. Lean Methodology in Health Care. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.1016/j.chest.2018.06.005

Petersson, P., Ahlsén, S. & Lehtimäki, S. 2018. Johtajuus: Tee Leanista menestys! 1. suomenkielinen painos. Ruotsi: Part Media.

StartupStockPhotos. 2018. Aloittaa, valkotaulu, huone. Pixabay. Viitattu 22.1.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/aloittaa-valkotaulu-huone-sis%c3%a4ll%c3%a4-3267505/

Tolf, S. 2017. Lean, Agile, and Lean and Agile hospital management. Responses to introducing choice and competition in public health care. Väitöskirja. Karolinska Institutet. Viitattu 6.12.2022. Saatavissa https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13847.21929

Vuoristo, S. 2022. Työterveyshoitajan työssä ilmenevä hukka. Opinnäytetyö (ylempi AMK). LAB-ammattikorkeakoulu, Lahti. Viitattu 15.2.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202302122297