Valmennus- ja simulaatiokoulutus tukemassa hyvinvointiteknologian käyttöönottoa

Kansallisessa ikäohjelmassa tavoitellaan Suomen olevan ikäteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen mallimaa vuonna 2030, kokemuksia ja osaamista hyödynnetään laajasti maailmalla. Ohjelmassa tavoitellaan ikäihmisten hyvinvoinnin parantumista itsenäistä suoriutumista tukevien älykkäiden teknologioiden avulla. Yhteiskunnan tukemana tulee varmistaa, että myös heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevilla ikääntyneillä on yhdenvertainen mahdollisuus hyödyntää itsenäistä suoriutumista tukevaa teknologiaa, tekoälyä ja robotiikkaa. Teknologiaa hyödynnetään ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä hoidon tukena. Tietoperusteisuus ja suurten tietomassojen hyödyntäminen tietojohtamisessa parantaa toiminnan kustannusvaikuttavuutta. (STM 2020a, THL 2022.)

Työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus luoda edellytykset sote-ammattihenkilöiden tietojen ja taitojen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, jotta he voivat harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti. Osaamisen kehittyminen on osa osaamisen johtamista ja jatkuva oppiminen perustuu osaamisen seurantatietoon (STM 2020b). Hyvinvointiteknologian lisääntyessä on tärkeää päivittää osaamista ja ammattitaitoa. Perehdyttäminen, osaamisen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen ovat tärkeässä roolissa. Tulevaisuuden osaamista tavoitellaan myös opiskelijoille tulevina ammattilaisina.

Kuva 1. Osaamisen kehittämisellä tavoitellaan sujuvampaa hyvinvointiteknologian käyttöönottoa. (Winstead 2021)

Osaamisen kehittämiselle on tarvetta

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa KARITA-hankkeen (LAB 2022) puitteissa valmennus- ja simulaatiokoulutusta Eksoten kotihoidon lähiesihenkilöille sekä asiakasohjauksen, palvelutarpeen arvioinnin ja kotihoidon henkilöstölle. Kotihoidon esihenkilöiden koulutus on saatu hankkeen puitteissa päätökseen. Tavoitteena oli, että lähiesimiehet osaavat johtaa ja arvioida itsenäistä asumista tukevan teknologian käyttöönottoprosessin omalla toiminta-alueellaan.

Henkilöstön valmennus- ja simulaatiokoulutukset toteutetaan syyslukukauden 2022 alkaessa tavoitteenaan asiakkaiden teknologia-avusteisen ja itsenäisen kotona asumisen lisääntyminen vahvistamalla asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon henkilöstön teknologiaosaamista. 

Kotihoidon esihenkilöiden koulutusprosessiin osallistuneiden palaute on ollut positiivista. Palautteen perusteella yhteinen keskustelu ja ajatusten vaihto kollegoiden kanssa koettiin tärkeäksi. Kollegalta sai tukea, ja huomattiin ettei ajatustensa kanssa ole yksin. Koulutus koettiin antoisaksi, ja varsinkin simulaatio-osuudessa haastavia asioita käsiteltiin mukavalla otteella ja turvallisesti. Vaikka asiat olivat tuttuja, niin näkökulma laajeni ja arkeen saatiin kehittämisideoita toisten kertoessa omia havaintojaan.

Simulaatiossa esihenkilöt asettuivat tarkastelemaan hyvinvointiteknologian käyttöönottoprosessia asiakkaan, omaisen ja työntekijän näkökulmista. Simulaation keinoin haettiin vastauksia kysymyksiin mitä prosessin johtaminen vaatii esihenkilöltä ja miten vaikutuksia ja vaikuttavuutta voi arvioida. Esihenkilöiden osaamisen kehittäminen auttoi tunnistamaan myös henkilöstön osaamistarpeita.

Kirjoittajat

Sanna Imeläinen työskentelee hoitotyön lehtorina ja KARITA-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulussa.

Monika Mäisti työskentelee simulaatio-ohjaajana ja KARITA-hankkeen asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Sanna Nurmiainen työskentelee sosiaalialan lehtorina ja KARITA-hankkeen asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

LAB. 2022. KARITA. Kotona asumista rohkeasti ja itsenäisesti teknologian avulla. Hanke. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/kotona-asumista-rohkeasti-ja-itsenaisesti-teknologian-avulla

STM. 2020a. Sosiaali- ja terveysministeriö. Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 ‒ Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:31. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162462/STM_2020_31_j.pdf?sequence=4&isAllowed=y

STM. 2020b. Sosiaali- ja terveysministeriö. Uusia käytäntöjä ja rakenteita näyttöön perustuvan hoitotyön osaamisen kehittämiseen ‒ Ehdotukset työelämälle ja koulutukselle. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2020:3. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162120/STM_2020_3_rap.pdf?sequence=1&isAllowed=y

THL. 2022. Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma (KATI). Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-ohjelma-kati-

Winstead, T. 2021. Kädet, yhteys, tulevaisuus. Pexels. Viitattu 15.3.2022. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/kadet-yhteys-tulevaisuus-robotti-8386434/