Innovaatiot koulutuksessa – benchmarkvertailu

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää sekä alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (Ammattikorkeakoululaki 4§). Innovointia voidaan opettaa ammattikorkeakoulussa luontevasti erilaisissa työelämän kanssa yhteistyössä toteutettavissa projekteissa.

Innovation Factory ‒ Päijät-Häme Health, Sport & Wellbeing -hanke alkoi elokuussa 2023 ja kestää heinäkuun 2025 loppuun (LAB 2024). Innovation Factory -toimintamallissa rakennetaan hyvinvointialan yrityksille ja organisaatioille yhteiskehittämisympäristö, jossa tuetaan ideoiden monialaista kehittämistä. Hanketiimi kävi tutustumassa Metropolian Minno-innovaatio-opintojakson toteutukseen Metropoliassa Myllypuron kampuksella. Vierailun tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia hyvistä käytänteistä puolin ja toisin sekä saada hyödyllisiä vinkkejä käytännön toteutukseen.

[Alt-teksti: vaaleahiuksinen nainen puhuu kahdelle kuuntelijalle.]
Kuva 1. Minttu Ripatti esittelemässä Metropolian innovaatiomallia Innovation Factory -hankkeelle. Kuva: Teemu Rasi

Benchmarkkauksessa verrataan omaa toimintaa muiden toimintaan ja etsitään parhaimpia käytäntöjä.  Perusajatuksena on toisilta vertailemalla oppiminen. On useita tapoja tehdä benchmarkkausta, mutta varsin tyypillisiä ovat vertaisvierailut. Vertaisvierailu tarkoittaa käytännössä sitä, että vertaisorganisaation edustaja vierailee toisessa organisaatiossa. Vertaisvierailu perustuu kahden tai useamman kumppanin sovittuun ja luottamukselliseen tietojen vaihtoon. (Sauristo & Parikka 2014.)

Metropolialla pitkä perinne

Metropolian Minno™ -projekteissa etsitään käytännön ratkaisuja työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin ja toteutetaan niiden avulla työelämäyhteistyötä (Metropolia 2024).

Metropolia on toteuttanut Minno™ -opintojaksoa jo vuodesta 2008 alkaen kaikille aloille pakollisena kymmenen opintopisteen laajuisena.  Jatkossa innovaatiomalli Minno™ toteutetaan kolmessa osassa. Näistä ensimmäinen kokonaisuus on verkkokurssi, jossa opiskellaan yleisiä innovaatiotaitoja ja herätellään ajatuksia, kun taas myöhemmässä kahdessa keskitytään itse innovointiin enemmän.

[Alt-teksti: metropolia-teksti ja logo suuren rakennuksen seinässä.]
Kuva 2. Metropolian sisäänkäynti. (Kuva: Teemu Rasi)

LAB-ammattikorkeakoulussa järjestettävässä vapaavalintaisessa Innovation Factory -opintomallissa opiskelija käy koko opintojakson Wellbeing Technology Innovation Factory kerralla muutaman viikon aikana. Vapaavalintaisuus koettiin keskusteluissa mahdolliseksi haasteeksi opiskelijoiden mukaan lähdön kannalta, mutta opintojakson lyhyt kesto voi toisaalta myös motivoida opiskelijaa ilmoittautumaan. Erityisesti toimeksiantajat ovat toivoneet projekteille nopeaa läpivientiä.

Innovation Factoryn projekteissa ratkotaan Päijät-Hämeen hyvinvointialan yritysten ja organisaatioiden kehittämishaasteita monialaisissa opiskelijatiimeissä. Metropolian Minno™ -opintojakson projektit voivat liittyä mihin tahansa toimialaan, eikä niitä ole rajattu hyvinvointialaan, kuten LABissa. Molemmissa korkeakouluissa lähtökohtana on yrityksen antama haaste, johon monialainen opiskelijaryhmä etsii ratkaisua, opettajan tukiessa ryhmän toimintaa.

Keskusteluissa pohdittiin innovaatio-opintojen ajoitusta. LAB-ammattikorkeakoulun opintojakso on suunniteltu toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoille. Metropoliassa ensimmäiset osat opintopistettä on suunniteltu toiselle opiskeluvuodelle ja viimeinen opintojen loppuvaiheeseen. Innovaatio-opintoihin osallistuminen edellyttää tiettyjen perusopintojen suorittamista ja perustaitojen hallintaa, eikä siksi sovellu aivan opintojen alkuvaiheeseen.

[Alt-teksti: kaksi naista keskustelemassa.]
Kuva 3. Minttu Ripatti kertomassa Metropolian innovaatiomallista LABin Innovation Factory -hankkeen edustajalle Annamaija Id-Korhoselle. (Kuva: Teemu Rasi)

Vierailun anti

Benchmarkkauskäynti oli erittäin antoisa ja hyödyllinen innovaatio-opintojen sisältöjen ja toteuttamisen suunnittelun kannalta. Metropolia-ammattikorkeakoulussa on pitkä kokemus vastaavasta mallista. Hanketiimi sai paljon hyödyllistä tietoa ja käytännön vinkkejä innovaatio-opintojen toteuttamisesta.

Syksyllä 2024 LAB-ammattikorkeakoulun monialaiset opiskelijatiimit pääsevät ratkaisemaan työelämän aitoja kehittämishaasteita ensimmäisessä pilotissa. Toinen pilotti toteutetaan keväällä 2025.

Kirjoittajat

Saara Heikkonen on lehtorina liiketoimintayksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana   Innovation Factory  -hankkeessa.

Teemu Rasi on projektisuunnittelijana hyvinvointiyksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa ja osana Innovation Factory -hanketta.

Lähteet

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932. Finlex. Viitattu 3.6.2024. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

LAB. 2024. Innovation Factory. Viitattu 29.5.2024 Saatavissa https://www.labwelltech.fi/innovation-factory/

Metropolia. 2024. Metropolian Minno™ -projekteissa etsitään käytännön ratkaisuja työelämän tarpeisiin. Viitattu 29.5.2024. Saatavissa https://www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/innovaatioprojektit

Sauristo, H. & Parikka, E. 2014. Uudistuva sosiaalialan osaaminen. Benchmarking-menetelmä työyhteisön kehittämisessä. Sosiaalialan opiskelijoiden ja opettajien yhteisblogi. Metropolia. Viitattu 3.6.2024. Saatavissa https://blogit.metropolia.fi/uudistuva-sosiaalialan-osaaminen/2014/03/22/benchmarking-menetelma-tyoyhteison-kehittamisessa/