Kansainväliset opinnot tarjoavat arvokasta tietopohjaa ja osaamista

Teknologiset ratkaisut jokapäiväisessä elämässä ovat yhteiskunnassamme koko ajan yleisempiä. Yhtenä haasteena on kuitenkin huomioida, että kaikilla väestöryhmillä olisi yhtäläinen mahdollisuus ja osaaminen teknologian hyödyntämiseen.  Jotta tulevaisuuden teknologiset ratkaisut tavoittaisivat mahdollisimman suuria ihmisryhmiä ja erilaisia yksilöitä, tarvitsemme asiakkaan ymmärtämistä sekä moniammatillista kehittämistä. Kansainvälisessä NICCoLLa-hankkeessa marraskuussa 2021 järjestetyllä ISP-viikolla (engl. intensive study program) korostettiin moniammatillista yhteistyötä tuomalla yhteen sosiaali- ja terveysalan sekä ICT-alan kansainväliset opiskelijat.

[Alt-teksti: Viisi nuorta opiskelijaa ja yksi opettaja hymyilemässä vierekkäin, ryhmässä on sekä miehiä että naisia.]
Kuva 1.  Kansainvälinen opiskelijaryhmä intensiiviviikolla. (Kuva: Pirjo Tuusjärvi)

Moniammatillinen kehittäminen

Moniammatillista yhteistyötä voidaan kuvata eri alojen asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen jakamiseksi, yhteiseksi tiedonmuodostukseksi toisen alan ammattilaisen kanssa, lähtökohtanaan asiakaslähtöisyys ja asiakkaan tarpeet. (Kontio, 2010; Isoherranen, 2012.)

ISP-viikon tavoitteena oli lisätä eri alojen opiskelijoiden tietoisuutta tulevaisuuden teknologisista ratkaisuista sekä niiden moraalisista ja eettisistä kysymyksistä. Intensiiviviikolla oli LABista  mukana fysioterapian, sosiaalialan ja sairaanhoidon opiskelijoita, Espanjasta ICT-alan ja Hollannista sosiaalityön opiskelijoita. Erilaisten näkökulmien yhdistäminen ihmisläheisestä työstä ja teknologian kentältä mahdollisti tehokkaan ongelmanratkaisun uusien teknologiainnovaatioiden kehittämisessä sosiaali- ja terveysalalle.

ISP-viikolla tiimit toteuttivat uusien innovaatioiden kehittämisen double diamond -prosessimallin (Naar et al. 2018) avulla. Pienessäkin ajassa voi saada paljon aikaan, kun yksilöiden osaamisalueet yhdistetään – sosiaali- ja terveysalan työntekijät tietävät ihmisten tarpeet terveydenhuollossa, ja ICT-alan ammattilaisilta löytyy taito toteuttaa tarvittavat ratkaisut käytännössä.

Tämänhetkisillä opiskelijoilla, eli tulevaisuuden ammattilaisilla, on hyvä pohja teknologian käyttöön ja tulevaisuuden työelämän ratkaisuihin. Kansainväliselle opiskelumatkalle lähteminen englannin kielen turvin vaatii rohkeutta ja avoimuutta, mutta samaan aikaan se voi muodostua opiskeluaikojen kohokohdaksi. Kun yhteen kerätään samanhenkisiä, tulevaisuuden työelämän kehityksestä kiinnostuneita yksilöitä, yhteistyö mahdollistaa tulevaisuuden innovatiivisten ratkaisujen muodostumisen ja antaa arvokasta tietopohjaa tulevaisuuden digitalisoituvaa sosiaali- ja terveysalaa varten.

ISP-viikko osoitti opiskelijoille, että teknologialla voidaan edistää ihmisten hyvinvointia. Ratkaisuja pystytään kehittämään lukemattomille kohderyhmille, aina vanhuksista perheväkivallan uhreihin ja autististen lasten vanhemmista mielenterveyskuntoutujiin. Tärkeintä on oppia hyödyntämään eri alojen yhdessä muodostama valtava potentiaali. Opiskeluviikon sanoma kiteytyy hyvin ryhmätöissäkin käytettyyn lauseeseen: One doesn’t have to know everything. Together we achieve more.

Kirjoittajat

Meri-Tuulia Moilanen on LAB ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelija. Hän osallistui Hollannissa kansainväliseen intensiiviseen opinto-ohjelmaan (ISP) Avans University of Applied Sciences. ISP oli osa Erasmus+ -rahoitteista NICCoLLa-projektia.

Pirjo Tuusjärvi on TKI-asiantuntija Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa sekä NICCoLLa-projektin projektipäällikkö.

Lähteet

Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista yhteistyötä kehittämässä. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:18. Helsingin yliopisto: Sosiaalitieteiden laitos. [Viitattu 19.12.2021]. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37493/isoherranen_vaitoskirja.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kontio, M. 2010. Moniammatillinen yhteistyö. TUKEVA-hanke. [Viitattu 17.12.2021]. Saatavissa: http://oulu.ouka.fi/seutu/tukeva/moniammatillinen-julkaisu.pdf

Naar, L., Zimmermann, A., Bobinet, K., & Sklar, A. 2018. The human-centred health system: Transforming healthcare with design. Doha, Qatar: World Innovation Summit for Health, 2018. [Viitattu 17.12. 2021]. Saatavissa: www.researchgate.net/publication/342902868_The_human-centered_health_system_Transforming_healthcare_with_design

Linkit

NiCCoLLa. Network for Innovative Care Competence Learning through Labs. [Viitattu 19.12.2021]. Saatavissa: http://niccolla.eu