Kliiniset osaajat yhteiskehittämässä asiakas- ja potilastietojärjestelmää

Terveysalan asiantuntijoiden osallistaminen kliinisinä osaajina on keskeistä Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämiselle ja käyttöönoton onnistumiselle. Kliinisistä osaajista on koottu Apotti-asiantuntijaryhmä. Segmenttiosaaja-mallin käytöstä kerätään heidän käyttökokemuksiansa sekä saadaan toiminnallisuuksien ja työnkulkujen parantamiseen kehittämisehdotukset. 

Yhteiskehittämisellä parempaa sujuvuutta 

Terveysalalla yhteiskehittäminen on tunnistettu tärkeänä innovaatioiden mahdollistajana palvelukysynnän lisääntyessä. Näyttää kuitenkin siltä, että yhteiskehittämistä ei osata hyödyntää. Harvat tutkimukset kuvaavat terveysalan asiantuntijoiden roolia yhteiskehittämisessä. Heillä on merkityksensä digitalisaatiossa, koska ovat arvokas tiedonlähde asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kehitettäessä suhteessa järjestelmien toiminnallisuuteen ja työnkulkuun. (Garmann-Johnsen et al. 2020.)  

Kuva 1. Terveysalan palvelut jakautuvat lukuisille eri hyvinvoinnin osa-alueille. (Kuva: Gert Altmann)

Segmenttiosaaja-mallin käyttökokemukset kehittämisen tukena 

Osallistamalla henkilöstö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa prosessiin tulee tietojärjestelmän hyväksyminen ja siten käyttöönoton onnistuminen kokonaisuudessaan todennäköisemmäksi. (Ekholm & Kinnunen 2016,70.) Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) on käytössä Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmä jakautuu eri segmentteihin. Segmentit sen osina sisältävät tiettyjä toiminnallisuuksia ja työnkulkuja. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönoton tueksi ja osaksi on luotu Segmenttiosaaja-malli. Kliiniset osaajat ovat mallia käyttäessään tunnistaneet eri segmenteissä haasteellisia toiminnallisuuksia ja työnkulkuja, jotka vaativat käytettävyyden uudistamista. Mallin kehittämisessä tarkoituksenmukaista on osallistaa kliinisiä osaajia ja kerätä heiltä käyttökokemuksia. Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittäminen toteutuu HUSin, Oy Apotti Ab:n sekä tietojärjestelmän toimittajan Epicin yhteistyönä. 

Jotta asiakas- ja potilastietojärjestelmiä voidaan kehittää kliinisten osaajien tarpeita vastaaviksi ja työtehtäviin sopiviksi, on osallistaminen keskeistä (Martikainen ym. 2018). Segmenttiosaaja-mallissa kliiniset osaajat eli Apotti-asiantuntijat ovat sekä suunnittelijoita että loppukäyttäjiä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kliiniset osaajat kehittävät asiakas- ja potilastietojärjestelmää itselleen ja kollegoilleen.  

Berg ja Oksanen (2021) selvittivät LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyönä tehdyssä kehittämistutkimuksessa Apotti-asiantuntijoiden käyttökokemuksia ja näkemyksiä Segmenttiosaaja-mallista. Molemmat opinnäytetyöntekijät työskentelevät käyttöönottokouluttajina Ab Apotti Oy:ssä. Kehittämistutkimuksen tulosten perusteella laadittiin keskeisimmät kehittämisehdotukset, jotka liittyvät viestinnän selkiyttämiseen, johdon tukeen, yhteistyön lisäämiseen ja osaamisen varmistamiseen. 

Kirjoittajat 

Mervi Oksanen on valmistuva ylempi AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen -koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut digitalisaatiosta terveysalalla.

Eetu Berg on valmistuva ylempi AMK-koulutuksen opiskelija sosiaali- ja terveysala, digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän on kiinnostunut digitalisaatiosta terveysalalla. 

Taina Anttonen toimii yliopettajana Hyvinvointi-yksikössä LAB-ammattikorkeakoulussa. Hän koordinoi sosiaali- ja terveysalalla digitaaliset ratkaisut YAMK-koulutusta. 

Lähteet 

Berg, E. & Oksanen, M. 2021. Apotti-asiantuntijat avainhenkilöinä. Kehittämistutkimus Segmenttiosaaja-mallin käytön tehostamisesta. YAMK-opinnäytetyö. Sosiaali- ja terveysala. LAB-ammattikorkeakoulu. Lahden kampus. 

Ekholm, S. & Kinnunen, U-M. 2016. Tietojärjestelmän käyttöönottoa tukevat teoreettiset mallit terveydenhuollossa. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 8(2-3), 63-73. [Viitattu 10.1.2021]. Saatavissa: https://journal.fi/finjehew/article/view/58102 

Garmann-Johnsen, N., Helmersen, M. & Eikebrokk, T. 2020. Employee-driven digitalization in healthcare: codesigning services that deliver. Health Policy and Technology. 247-254. [Viitattu 9.1.2021]. Saatavissa:  https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cc.lut.fi/science/article/pii/S2211883720300289?via%3Dihub 

Martikainen, S., Kotila, J., Kaipio, J. & Lääveri, T. 2018. Lääkärit ja hoitajat parempien tietojärjestelmien kehittämistyössä: kyvykkäät ja innokkaat käyttäjät alihyödynnettyinä. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. 236-250. [Viitattu 9.1.2021]. Saatavissa: https://journal.fi/finjehew/article/view/70097 

Kuvat 

Kuva 1. Altmann, G. Pixabay. 2013. [Viitattu 18.1.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/syd%C3%A4n-k%C3%A4yr%C3%A4-kurssin-mainos-doctor-214011/  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *