Eettinen kohdatuksi tuleminen neuvolassa ja synnytyssairaalassa psyykkisesti sairaan äidin kokemana

Ammatillisessa kohtaamisessa on tärkeää luoda hyvä ja turvallinen ensivaikutelma. Asiakkaalla voi olla vastaanotolle saapuessaan ennakko-oletuksia tulevasta tapaamisesta ja hän saattaa olla hämmentynyt tai jopa pelokas uuden kohtaamisen edessä. (Proet 2013) 

Kuva 1. Kunnioittavan kohtaamisen avainsanat (Kuva: Anne Hartikainen)

Eettisellä kohtaamisella tarkoitetaan toisen ihmisen kunnioittamista ilman, että hänelle asetetaan ehtoja. Mutta entä jos asiakas käyttäytyy haastavasti tai hyökkäävästi, ansaitseeko hän silloinkin tulla eettisesti kohdelluksi? Kyllä, sillä jokaisella meillä on ihmisarvo. Asiakkaan haastavan käytöksen taustalla voi olla esimerkiksi alkoholiongelma tai persoonallisuus- tai mielenterveyshäiriöitä. Hoitotyössä tulee pyrkiä näkemään myös haastavan käyttäytymisen taakse, ja tällaisissa kohtaamisissa korostuu hoitajan ammatillinen toiminta. (Proet 2013) 

Mielenterveysongelmiin liittyy erilaisia ominaispiirteitä, ja asiakkaan kyky huolehtia itsestään voi olla puutteellista, mikä tuo kohtaamiseen erityisiä haasteita. Asiakas ei saata itse tunnistaa oireitaan, ja hän voi kokea ne toisin kuin miten ne näyttäytyvät hoitajille. (D’Arcy & Kautto 2011) 

Kunnioittava kohtaaminen luo luottamusta 

Ammatillinen eettisyys lunastetaan aina, kun kohdataan asiakas inhimillisesti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Kunnioituksen jakamisella tarkoitetaan asiakkaan arvostavaa kohtaamista. Arvostava ja kunnioittava asiakkaan kohteleminen vaatii joskus haastavaan käytökseen puuttumista. (Proet 2013) 

Kohtaamisen huomioiminen on konkreettisesti sitä, että asiakkaalle viestitetään hänen olevan tervetullut vastaanotolle. Ihmisarvon kunnioittamisen tulisi näkyä niin elekielessä, sanoissa kuin toiminnassakin. Tällaisessa ilmapiirissä asiakas voi suhtautua luottavaisesti siihen, että kaikki yrittävät parhaansa hänen hoitamisessaan. (Proet 2013) 

Kuva 2. Elekielen tärkeys asiakkaan kohtaamisessa. (Kuva: Piqsels

Toimme opinnäytetyössämme Psyykkisesti sairaan äidin kokemuksia kohdatuksi tulemisesta neuvolassa ja synnytyssairaalassa – Halusin olla ”normaali” näkyväksi psyykkisesti sairaiden äitien kokemuksia kohtaamisesta neuvolassa ja synnytyssairaalassa raskauden aikana sekä synnytyksen jälkeen. Tavoitteenamme oli lisätä neuvolan ja synnytyssairaalan ammattilaisten ymmärrystä psyykkisesti sairaan naisen kokemasta kohdatuksi tulemisesta ja edistää asiakaslähtöisen tuen toteutumista. 

Opinnäytetyömme oli laadullinen tutkimus, jota varten teimme Webropol-kyselyn psyykkisesti sairaille äideille.  Tulokset perustuivat heidän kokemuksiinsa kohdatuksi tulemisesta neuvolassa ja synnytyssairaalassa. Kysely toteutettiin kesällä 2020. 

Kokemuksia eriarvoisista kohtaamisista 

Opinnäytetyössämme kävi ilmi, että masennusta sairastavat äidit tunsivat saaneensa hyvän vastaanoton neuvolassa ja synnytyssairaalassa, kun taas kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat äidit kokivat, että heihin suhtauduttiin vähättelevästi. Kyselyyn osallistuneet naiset korostivat psyykkisesti sairaan asiakkaan kohtaamisen taitoa. Vastaajat pitivät tärkeänä myös henkilön itsensä rohkeutta ottaa oma psyykkinen sairautensa puheeksi hoitohenkilökunnan kanssa. Eettinen kohdatuksi tuleminen edistäisi hyvinvointia, ja psyykkisesti sairas äiti voisi tuntea itsensä tasavertaiseksi muiden asiakkaiden kanssa.  

Kuva 3. Psyykkisesti sairasta äitiä ei tule jättää yksin. (Kuva: Piqsels

Kirjoittajat 

Anne Hartikainen ja Veera Tiainen ovat valmistuneet sairaanhoitajiksi LAB-ammattikorkeakoulusta. Heidän opinnäytetyönsä käsitteli psyykkisesti sairaan äidin kokemuksia kohdatuksi tulemisesta neuvolassa ja synnytyssairaalassa.  

Ulla Vehviläinen on terveysalan lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa ja toimi tekstissä mainitun opinnäytetyön ohjaavana opettajana. 

Lähteet 

Proet. 2013. Asiakkaan eettinen kohtaaminen. [Viitattu 15.1.2021]. Saatavissa: https://proet.fi/proet/blogi/asiakaslahtoisyyden-maaritteleminen-ja-arvioiminen  

D’Arcy, J. & Kautto, S. 2011. Mielenterveyspotilaan kohtaaminen ja hoito. AMK-opinnäytetyö. Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Hyvinkää. [Viitattu 15.1.2021]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/32799/Kautto_ja_DArcy%20mielenterveyspotilaan%20kohtaaminen%20ja%20hoito.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Hartikainen, A., Nikunen J. & Tiainen, V. 2021. Psyykkisesti sairaan äidin kokemuksia kohdatuksi tulemisesta neuvolassa ja synnytyssairaalassa Halusin olla ”normaali”. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala. Lappeenranta. [Viitattu: 15.1.2021]. Saatavissa: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202101251488 

Kuvat 

Kuva 2. Piqsels. [Viitattu 15.1.2021] Saatavissa: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-jzvko  

Kuva 3. Pigsels. [Viitattu 15.1.2021] Saatavissa: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-sbpxb  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *