Koronaviruspandemian aikanakin arjen toiminnat säilyvät  

Koronaviruksen aiheuttama pandemia on aiheuttanut Suomessa ja maailmalla voimakkaita rajoitustoimia. Rajoitukset ovat koskettaneet koko kansaa, mutta myös suoraan ikääntyneisiin kohdistuvia rajoitustoimia on linjattu. Ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä, hoitolaitoksissa sekä sairaaloissa on ollut vierailuihin liittyviä rajoituksia. Lisäksi yli 70-vuotiaita on velvoitettu pysymään karanteenin kaltaisissa olosuhteissa, erillään muista ihmisistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2020; Valtioneuvosto 2020.) 

Lappeenrannassa sijaitsevan palvelukoti Toivokodin henkilökunta halusi selvittää, miten koronaviruspandemia-aika ja siitä johtuvat rajoitukset olivat muuttaneet Toivokodissa asuvien ikääntyneiden arkea ja millaisia kokemuksia ikääntyneillä oli tästä ajasta. Kehusmaa ym. (2021) tutkivat ikäihmisten hyvinvointia koronaviruspandemian aikana ja havaitsivat, että erityisesti yksinasuvien ikäihmisten yksinäisyyden tunne oli lisääntynyt. Lisäksi tuloksista ilmeni, että kotihoidon asiakkailla viriketoiminnan mahdollisuudet olivat heikommat kuin asumispalveluissa asuvilla ikäihmisillä.

Kuva1. Ikääntynyt palvelukodissa. (Zomer 2016)

Ikääntyneiden kokemuksia pandemia-ajasta

Pikkusillan ja Viinikaisen AMK-opinnäytetyöhön (2022) haastateltiin teemahaastattelun keinoin viittä Toivokodissa asuvaa ikääntynyttä. Tulosten mukaan koronaviruspandemia ei ollut vaikuttanut juurikaan palvelukodissa asuvien ikääntyneiden arkeen. Arjessa oli muuttunut viriketoiminnan sisältö, mutta määrällisesti viriketoiminta oli pysynyt suurin piirtein samanlaisena.

Toivokodissa oli aikaisemmin järjestetty viriketoimintaa lähes päivittäin yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi ulkopuolisten tahojen järjestämä viriketoiminta oli lopetettu, mutta Toivokodin hoitohenkilökunta oli siirtynyt järjestämään viriketoimintaa itsenäisesti.

Haastatellut eivät olleet kokeneet yhteydenpidon läheisiin muuttuneen juurikaan koronaviruspandemian aikana. He olivat olleet yhteydessä läheisiinsä puhelimen välityksellä ja lisäksi käytössä olivat olleet skype-puhelut. Ikääntyneille oli myös sään salliessa järjestetty mahdollisuus tavata omaisiaan ulkona. Rajoitustoimien hellittäessä vierailut ikääntyneiden kodeissa olivat jälleen sallittuja. Vierailujen järjestäminen oli vastaajien mukaan koettu helpoksi, sillä hoitohenkilökunta oli auttanut vierailuiden järjestämisessä.  

Haastatellut kokivat hyvinvointinsa kaikilla sen osa-alueilla pysyneen lähes muuttumattomana. Viriketoimintaa pidettiin hyvinvointia edistävänä ja ylläpitävänä. Lisäksi asuminen palvelukodissa oli koettu turvallisena sekä mukavana, kun ikääntyneen ei tarvinnut olla yksin eikä eristäytyneenä muista ihmisistä. Yksinäisyyden tunnetta ei haastattelujen pohjalta noussut esiin.   

Kirjoittajat

Ida Viinikainen valmistuu AMK-sairaanhoitajaksi LAB-ammattikorkeakoulusta.

Päivikki Lahtinen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kehusmaa, S., Siltanen, S. & Leppäaho, S. 2021. Hyvinvointi korona-aikana – tuloksia vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselystä. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/141069/URN_ISBN_978-952-343-633-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pikkusilta, M. & Viinikainen, I. 2022. Palvelukodissa asuvien ikääntyvien kokemuksia koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204286337

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2020. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://stm.fi/-/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Valtioneuvosto. 2020. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://valtioneuvosto.fi/-//10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Zomer, M. 2016. Hoiva. Pexels. Viitattu 28.4.2020. Saatavissa https://www.pexels.com/fi-fi/hae/hoiva/