Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä -teeman oppimateriaalia testattiin YAMK-koulutuksessa

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana toteuttamassa SotePeda 24/7 -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista digitaalisten sote-palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä. Hankkeessa tuotetaan muun muassa opintosisältöjä ja luodaan koulutuksen virtuaaliympäristöön materiaalia sekä harjoitustehtäviä, jotka vastaavat sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä -työpaketissa näkökulmana on monitoimijuuteen liittyvä osaaminen ja hyvät käytännöt kehittämisyhteisöjen yhteistyöstä. Työpaketissa ovat mukana LABin ohella Hämeen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Novia.

Oppimateriaalien testaaminen

Työpaketissa tuotettuja opetusmateriaaleja sovellettiin opetuksessa ja oppimateriaaleja testattiin viime syksynä LABin Digitaaliset ratkaisut YAMK-tutkinnon ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä – opintojaksolla. Monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä jäsentäviä työkaluja testattiin opintojakson kehittämistehtävässä, jossa valittiin työyhteisössä uudistettava tai kehitettävä työn toteuttamisen muoto tai palvelu, johon pyrittiin myös soveltamaan digitalisaation mahdollisuuksia. Tällaisiksi kehittämiskohteiksi valikoituivat muun muassa digitaalisen ajanvarauksen kehittäminen rekrytointiyritykselle, aktiivisuusrannekkeen hyödyntäminen lääkärikeskuksen palvelusovelluksessa sekä terveyskeskuksen Facebook-sivun kehittämisen suunnitelma. (Erka, Pienimäki & Löytömäki 2019; Koski, Koskinen & Elomaa 2019; Torppavirta, Roilas & Franti-Suokas 2019.)

Toimintakonseptin rakentamisen prosessin työkalu

Video 1. Toimintakonseptia jäsentävä työkalu tekee näkyväksi toimijat ja heidän roolinsa kehittämisyhteisössä

Uusia monitoimijaisen kehittämisen työkaluja oli otettu rohkeasti käyttöön ja sovellettu opiskelijoiden kehittämistehtävissä. Yksi työpaketissa kehitetyistä monitoimijuutta jäsentävistä työkaluista on toimintakonseptin rakentamisen prosessi -työkalu. Toimintakonsepti viittaa ideaan, ideologiaan ja siihen, miten toimintamalli tai kokonaisuus on kehittynyt, rakentunut tai miten se toimii (Virkkunen, Ahonen, Schaupp & Lintula, 2010, 38-39). Toimintakonsepti kuvastaa myös tapaa toimia sekä yhteistä ymmärrystä siitä, minkälainen palvelu on, miten sitä tuotetaan, vastaako se asiakastarpeisiin ja minkälaisia toimenpiteitä se vaatii tuottajalta (Tuulaniemi 2011, 189). Opiskelijoiden mukaan työkalu auttoi muun muassa jäsentämään keitä kehittämiseen osallistetaan, ja mitkä ovat eri toimijoiden roolit kehittämisprosessissa ja tiedontuottamisessa. Lisäksi toimintakonseptin rakentamista jäsentävän työkalun avulla hahmottui, miten saadaan teknologia parhaiten tukemaan pitkäjänteistä asioiden työstämistä, kuten kommentointia ja versiointia. Työkalun avulla kehittämiskokonaisuus jäsentyi laajemmin.

Monitoimijuusosaamisen opetusmateriaalia DigiCampukselta

Opintojaksolla testattua ja muuta SotePeda 24/7 -hankkeessa tuotettuja oppimateriaalia on mahdollista saada käyttöön liittymällä hankkeen opettajaverkostoon. Avoimesti saatavilla olevassa aineistossa on MOOC-kokonaisuuksia, videoita ja mikroja eli tehtäviä, joillaa opettaja voi täydentää omaa opetusmateriaaliansa tai tukea opiskelijan itsenäistä opiskelua ja oppimista. Avoimet aineistot löytyvät DigiCampuksesta, josta saa tukea ja opastusta aineistojen käyttöönottoon omassa opetuksessa. Työpaketin oma MOOC-kokonaisuus koostuu osista, joita ovat monitoimijuuskartta, asiakaslähtöisyys, palvelujärjestelmän nykytila ja kehittämisen tavat tulevaisuudessa sekä toimintakonseptin rakentamisen prosessi. MOOCin kohderyhmänä on koko monitoimijainen kenttä: opiskelijat, työelämän edustajat, lehtorit sekä kaikki sellaiset henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita aikaan ja paikkaan sitoutumattomasta oman osaamisen kehittämisestä.

Kirjoittajat

Kati Ojala toimii lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana SotePeda 24/7 -hankkeen Monitoimijuusosaaminen-työpaketissa.

Tarja Tolonen työskentelee lehtorina sosionomikoulutuksessa LAB-ammattikorkeakoulussa ja asiantuntijana SotePeda 24/7 -hankkeen Monitoimijuusosaaminen-työpaketissa.

Lähteet

Erka, T., Pienimäki, M. & Löytömäki, I. 2019. Lääkärikeskuksen sovellus – aktiivisuusrannekkeiden hyödyntäminen. Kehittämistehtävä, Digitaaliset ratkaisut YAMK -tutkinto. Lahden ammattikorkeakoulu oy.

Koski, R., Koskinen, T. & Elomaa, J. 2019. Digitaalisen ajanvarauksen kehittäminen. Kehittämistehtävä, Digitaaliset ratkaisut YAMK -tutkinto. Lahden ammattikorkeakoulu oy.

Sotepeda 24/7 hanke 2019. [viitattu 17.11.2019] Saatavilla: http://sotepeda247.fi/

Sotepeda 24/7 hanke 2019. Toimintakonseptin rakentamisen prosessi. TP5 moni-toimijuusosaaminen ja monitoimijainen kehittämisyhteisö työkalut eDuuni-workspaces.

Torppavirta, A., Roilas, E. &  Franti-Suokas, S. 2019. Sosiaalisen median käyttö terveyskeskuksen tiedottamisessa. Kehittämistehtävä, Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa YAMK -tutkinto. Lahden ammattikorkeakoulu oy.

Tuulaniemi J. 2011. Palvelumuotoilu. Talentum: Hämeenlinna.

Virkkunen, J. Ahonen, H. Schaupp. M. & Lintula, L. 2010. Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus. Tykes. [viitattu 17.11.2019] Saatavilla: https://www.businessfinland.fi/globalassets/julkaisut/tekes_raportti_70_web.pdf

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *