Kunnan satama-alueen kehittäminen yrittäjälähtöisesti

Tilastokeskuksen (2020) mukaan kotimaan matkailun osuus lisääntyi vuoden 2020 aikana 55 prosentista 75 prosenttiin.  Työ- ja elinkeinoministeriön (2021, 194) verkkojulkaisusta ilmenee, että vuoden 2021 kevään aikana yhteistyöverkostojen ja tuotteistamisen merkitys on kasvanut Lappeenrannan seutukunnan alueen kehittämistapoina. Vuonna 2020 ilmenneet merkit työelämän, elämäntyylien ja arvojen muutoksista edistävät vaikutelmaa saaristoalueiden elinvoimaisesta tulevaisuudesta (Saaristoasiain neuvottelukunta ym. 2020, 20).

Kuva 1. Saaristoalueet, vesistöt ja satamat vetävät puoleensa matkailijoita. (Pietrofotografie 2021)

AMK-opinnäytetyössä tutkittiin, kuinka Taipalsaaren kunnan omistaman Kirkonrannan satama-alueen matkailua voitaisiin kehittää yritystoiminnan näkökulmasta (Tielinen 2022). Tavoitteena oli tuoda ilmi yritystoiminnalle ja kunnalle tärkeimmät kehittämisen osa-alueet ja täten edistää paikallisten yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä Kirkonrannan satama-alueen muuttamisessa vetovoimaiseksi matkailukohteeksi.

Pienvenesatamasta vetovoimaiseksi matkailukohteeksi

Ensin selvitettiin tärkeimmät käytännön tekijät, jotka mahdollistivat yritystoiminnan harjoittamisen satama- ja lähialueella. Lisäksi huomioitiin, millainen kunnan roolin tulisi olla satama-alueen kehittämisessä.

Laadullisen tutkimuksen aineiston kerääminen tapahtui teemahaastattelemalla kahta pääkohderyhmää. Pääkohderyhmät koostuivat yrittäjistä ja yritystoiminnan parissa työskentelevistä, jotka muodostivat ensimmäisen ryhmän, sekä kaavoituksen parissa työskentelevistä, jotka muodostivat toisen haastateltavan ryhmän. Teemahaastatteluiden kysymykset muodostuivat yritystoiminnan ja kunnan näkökulmista pienvenesatama-alueen matkailun kehittämisessä.

Monialainen kehittäminen tuo parhaan tuloksen

Vastauksista nousi esiin muun muassa ajatus brändin luomisesta alueelle sekä opasteiden ja viitoitusten kohentaminen. Tuloksista selviää myös, että pienvenesatama-alueen kehittäminen on monialaista. Satama-alueen yritystoiminnan kehittämisessä tärkeitä huomioon otettavia tekijöitä ovat kunnan ja yritysten välinen yhteistyö, alueen nykyinen tila, toiminta, markkinointi, palvelut, aluekehittäminen ja matkailu. Nämä tekijät on saatava tasapainoon kunnan ja yritystoiminnan näkökulmasta. Avoimen yhteistyön edistäminen ja aluekehittämisen kokeminen tärkeäksi ovat olennaisia tekijöitä tasapainon saavuttamisessa ja pienvenesatama-alueen kestävässä kehittämisessä. 

MINT-hanke

MINT ‒ Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen -hanke (LAB 2022) on LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston sekä viiden Etelä-Karjalan alueen kunnan yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää kuntien ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, sekä kasvattaa kuntien ja niiden yritysten innovaatio- ja kokeiluosaamista.

Taipalsaaren lisäksi hankkeessa on mukana Luumäki, Parikkala, Rautjärvi ja Savitaipale. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto, ja LAB-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen päätoteuttajana.

Kirjoittajat

Johanna Tielinen on LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija.

Elsa Melkko toimii MINT-projektin (LAB 2022) projektipäällikkönä sekä TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Pietrofotografie. 2021. Carbucchio, P. Satamaan, veneitä, auringonlasku. Pixabay. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/satamaan-veneit%c3%a4-auringonlasku-6496782/

Saaristoasiain neuvottelukunta, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia & TK-Eval. 2020. Ihmisten saaristo – Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020–2023. Raportti. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 13/2020. Maa- ja metsätalousministeriö. Viitattu 28.3.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-947-0

Tielinen, J. 2022. Taipalsaaren Kirkonrannan satama-alueen matkailun kehittäminen yritystoiminnan näkökulmasta. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. Viitattu 9.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204225711

Tilastokeskus. 2020. Miten korona on vaikuttanut matkailuun? Video. Viitattu 28.3.2022. Saatavissa https://youtu.be/acn0hFpk30k

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2021. Sähköinen asiakirja. Viitattu 28.3.2022. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-701-4