Sote-alan amk-opiskelijoiden työllistyminen vanhustyöhön

Vanhustyö työllistää ison osan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Sotepalveluiden työntekijämäärä oli vuoden 2018 loppupuolella 399 492 henkilöä. Heistä 338 775 teki työtään alan ammattinimikkeillä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022). Tevameren (2021, 40) mukaan sosiaali- ja terveyspalvelualan työvoimasta 37 800 työskenteli vuoden 2018 aikana vanhusten ja vammaisten sosiaalihuollon avopalvelujen parissa. Vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa työskenteli 41 951 työntekijää.

Työvoimapula vanhusten palveluiden parissa ja lähes koko sote-alalla on Suomessa tällä hetkellä merkittävä. Tevameren (2021, 53) mukaan sairaanhoitajien ja sosiaalityön erityisasiantuntijoiden määrä ei tulisi vuoden 2019 jälkeisen puolen vuoden aikana vastaamaan työelämän tarpeita, ja hiljattainkin on tilastoin osoitettu pula sote-alan ammattilaisista (Ammattibarometri 2022).

Vanhustyö tarvitsee asiantuntijoita, eli sote-alan ammattilaisia nyt ja tulevaisuudessa. Monesti vanhustyö voi näyttäytyä ulkopuolisille helppona, eikä välttämättä nähdä toimenkuvan kokonaisuutta ja vaativaa ammattitaitoa, jonka esimerkiksi sairaanhoitajan työ kotihoidossa vaatii. Hämäläisen ja Kivelän (2021) mukaan kotihoidossa sairaanhoitaja pääsee hallitsemaan erilaisia kokonaisuuksia ja hyödyntämään monipuolisesti AMK-koulutuksen antamia taitoja. Kotihoidossa sairaanhoitaja toimii asiantuntijatehtävässä tehden työtä sekä itsenäisesti että tiimissä.

Sairaanhoitajien lisäksi vanhusten palveluiden parissa työskentelee myös muita AMK-tutkinnon suorittaneita asiantuntijoita kuten terveydenhoitajia, geronomeja, ensihoitajia, fysioterapeutteja, sosionomeja ja toimintaterapeutteja erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.

Kuva 1. Mistä löydämme tulevaisuudessa ammattilaiset vanhusten palveluihin? Tukevatko monialainen yhteistyö ja positiiviset harjoittelukokemukset opiskelijoiden ohjautumista vanhustyöhön riittävästi? (Bennett 2017)

Tuodaan esiin mahdollisuudet ja onnistumiset

Alan veto- ja pitovoimaisuuteen vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden työharjoittelujaksoilla saamat kokemukset työtehtävistä ja -yhteisöstä. Saltiola-Särkän ja Siniluhdan (2020, 20) mukaan monialainen yhteistyö korostuu asiantuntijatehtävässä. Lisäksi asiantuntijoiden osaaminen tuo yhtenäisiä ja käytäntöön perustuvia käytäntöjä ikääntyneiden hoitotyön arkeen.

Hämäläinen ja Kivelä (2021) tuovat esiin, että opiskelijoille on tärkeää saada harjoitteluissa positiivisia kokemuksia. Positiiviset kokemukset voivat olla omien taitojen kehittymistä tai onnistuneita kohtaamisia ikäihmisten kanssa. Annetaan opiskelijoille nyt ja jatkossa mahdollisuus nähdä alan toinen puoli: mahdollisuudet ja onnistumiset.

Kirjoittajat

Johanna Tielinen on LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelija, joka on harjoittelijana LAB SoteCampus -hankkeessa (LAB 2022).

Jaana Ahl toimii LAB SoteCampus -hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä. Hankkeen tarkoituksena on edistää muun muassa vanhustyön vetovoimaisuutta ja saada uusia työntekijöitä hakeutumaan alan työtehtäviin.

Lähteet

Ammattibarometri. 2022. Työllistymisen näkymät eri ammateissa. Suomi 2022 / I. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://www.ammattibarometri.fi/Toplista.asp?maakunta=suomi&vuosi=22i&kieli=

Bennett, M. 2017. People. Unsplash. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/78hTqvjYMS4

Hämäläinen, I. & Kivelä, E. 2021. ”Ne onnistumiset on parhaita” ‒ pohdintaa vanhustyön vetovoimaisuudesta. Dialogi. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://dialogi.diak.fi/2021/04/15/ne-onnistumiset-on-parhaita-pohdintaa-vanhustyon-vetovoimaisuudesta/

LAB. 2022. LAB SoteCampus. Hanke. Viitattu 5.5.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/lab-sotecampus

Saltiola-Särkkä, L. & Siniluhta, S. 2020. Hyvä hoito pohjautuu hyvään perehdytykseen. Vanhustyön keskusliitto. Vanhustyö-lehti. Nro 2/2020. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://vtkl.fi/wp-content/uploads/2020/03/Vanhustyo_0220.pdf

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2022. Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2018. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/sosiaali-ja-terveydenhuollon-resurssit/terveys-ja-sosiaalipalvelujen-henkilosto

Tevameri, T. 2021. Katsaus sote-alan työvoimaan – toimintaympäristön ajankohtaisten muutosten ja pidemmän aikavälin tarkastelua. Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM toimialaraportit. 2021:2. Viitattu 28.4.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162852/TEM_2021_02_t.pdf