LAB SoteCampus yhdistää kahden maailman parhaat puolet

Etelä-Karjalan alueen kaksi suurta toimijaa, LAB-ammattikorkeakoulu ja Eksote, ovat yhdistäneet voimansa uudella yhteistyömallilla. Teknologian, etenkin digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto ja hyödyntäminen, johtamiseen ja työn kehittämiseen liittyvän osaamisen vahvistaminen sekä tiedon hyödyntäminen ja tietojohtaminen määrittävät fokusoituina painopistealueina yhteiskehittämisen suuntaviivoja.

Tavoitteena on yhteistyössä syntyvä edelläkävijyys.  LABin rehtori Turo Kilpeläinen kertoo blogissaan (2021), että pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää LABia yhä vahvemmaksi työelämän kehittämiskumppaniksi. Tätä tukee myös Eksoten (2021) strategiassaan tunnistama ammattilaisten yhteinen tekeminen yhtenä kriittisenä menestystekijänä.

Kuva 1. Aktiivinen koordinointi ja yhteiskehittäminen ovat LSC-tiimin toiminnan ydintä. (geralt 2018)

Neljän asiantuntijan tehotiimi

Tiimin koulutusyhteistyöosaajan, Jaana Ahlin, tehtävänä on kartoittaa Eksoten koulutus- ja kehittämistarpeita sekä suunnitella ja organisoida näitä tarpeita vastaavaa koulutusta LABilla. Tavoitteena on luoda osaamista tukeva toimintakulttuuri organisaatioihin esimerkiksi kehittämällä ammattilaisvaihdon malli, jonka avulla osaamista voidaan jakaa organisaatioiden sisällä ja välillä. Myös opiskelijayhteistyötä vahvistetaan.  

Digitaalisten ratkaisujen ja teknologian asiantuntija Katariina Velling vastaa ELSA-hankkeessa luodun testbed-ympäristön (Eksote 2020) jatkokehityksestä ja sen avulla syntyneiden tuotteiden testauksesta. Edelläkävijyyttä tavoitellessa hyvinvointiteknologian kasvu ja sen luomat kehittämis- ja koulutustarpeet tulee huomioida työelämälähtöisessä TKI-toiminnassa. Digi-HTA-mallin (THL 2021) jalkauttaminen osaksi Eksoten teknologiahankintoja on yksi projektille asetetuista konkreettisista tavoitteista.

Uuden kehittämisessä tarvitaan innostuksen lisäksi resursseja. Tiimin hankkeistamisosaaja  Mari Lehtonen kokoaa yhteen painopisteisiin liittyviä asiantuntijoita ja auttaa luomaan yhteisistä kehittämisideoista hankkeita. Verkostoissa olevan osaamisen ja asiantuntijuuden fasilitointi sekä sopivan rahoituskanavan löytäminen ovat tärkeitä askeleita kuljettaessa kohti yhteisiä tavoitteita. LSC-tiimin yhtenä tehtävänä on valmistella hankkeita, joissa yhdistyvät sekä Eksoten että LABin strategiset tavoitteet.

Uuden kehittämisen lisäksi on hyvä tuntea laajasti myös toimintaympäristö, jonne uusia innovointeja luodaan. Sote-toimintaympäristöosaaja Kati Kiiski vastaa asiakasrajapinnan äänen kuulumisesta kehittämistyössä sekä välittää tietoa TKI –toiminnan innovaatioista asiakasrajapinnassa työskenteleville tahoille. Toimintaympäristön kehittämisessä keskeistä on tuoda ajantasaiset näkemykset molemmista organisaatioista kehittämiseen, jotta lopputulos palvelisi asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Kohti konkreettisia tekoja

LSC-tiimi luo parhaillaan yhteistyöverkostoja ja kartoittaa osaamis- ja kehittämistarpeita sekä hankemahdollisuuksia.  Keskeisiä käynnistyneitä kehittämistehtäviä ovat muun muassa testbed- toiminnan kasvattaminen Etelä-Karjalassa, johtamisvalmennusten ja mentorointimallin luominen sekä hyvinvointivalmentajamallin jatkokehittäminen.

Kirjoittajat

Jaana Ahl, Katariina Velling, Kati Kiiski ja Mari Lehtonen ovat LAB SoteCampus -tiimin (LSC-tiimi) neljä asiantuntijaa.

Lähteet

Eksote. 2020. ELSA Testbed. Hanke. [Viitattu 28.10.2021]. Saatavissa: http://www.elsatestbed.fi/

Eksote. 2021. Strategia ja johtaminen. Strategia 2023. [Viitattu 28.10.2021]. Saatavissa:  https://www.eksote.fi/eksote/strategia-ja-johtaminen/Sivut/default.aspx. 

Kilpeläinen, T. 2021. Strategia on tehty toteutettavaksi. Rehtorin blogit.  [Viitattu 28.10.2021]. Saatavissa: https://lut.sharepoint.com/sites/LABinblogit/SitePages/Strategia-on-tehty-toteutettavaksi.aspx?source=/sites/LABinblogit&promotedState=1.

THL. 2021. Digi-HTA. [Viitattu 28.10.2021]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/hyvinvoinnin-tekoaly-ja-robotiikka-ohjelma-hyteairo-/digi-hta

Kuvat

Kuva 1. Geralt. 2018. Altmann, G. Executive, yksityisyrittäjä, naisen voima, asiantuntija. Pixabay. [Viitattu 28.10.21]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/illustrations/executive-yksityisyritt%c3%a4j%c3%a4-3310063/