Lapsen mielenterveyden tukeminen

Turvallinen ja tuttu arki muodostavat vankan pohjan lapsen mielenterveyden kehittymiselle. Lapsen kehitykselle on tärkeää, että aikuiset turvaavat tälle riittävän levon, ravinnon, mielekkään tekemisen ja läheisten ihmisten kanssa yhdessäolon. Arkinen yhdessäolo mahdollistaa sen, että lapsi voi harjoitella hyvän mielenterveyden kannalta tarvittavia taitoja. (Marjamäki ym. 2015.)

Itsetunnon kehityksen pohjana on lapsen oma tunne siitä, että hän on tärkeä ja arvokas. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2017.) Hyvän mielenterveyden ansiosta lapsi pystyy selviytymään iän tuomista haasteista, hyväksymään itsensä sekä olemaan positiivisessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa (THL 2020).

Kuva 1 Lapsen hyvän minäkuvan muodostumisessa on tärkeää aikuiselta saatu arvostus, läsnäolo ja hyväksyntä (Subiyanto 2020)

Suvi Karppisen, Venla Nousiaisen ja Alisa Westerholmin opinnäytetyön (2020) Neljävuotiaiden lasten ja heidän perheidensä mielenterveyden edistäminen – moniammatillinen näkökulma tuloksissa todettiin, että lapsen mielenterveyttä edistäviä tekijöitä ovat turvallisen aikuisen läsnäolo sekä turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä lapsen on mahdollisuus päästä syliin, kokea läsnäoloa, ryhmään kuulumista sekä tuntea tulevansa ymmärretyksi. (Karppinen ym. 2020.)

Lapsiperheiden haasteita

Lapsiperheiden haasteina voivat olla esimerkiksi opiskelu, uran ja perheen yhdistäminen sekä lasten kasvatus ja asuinolojen mahdolliset muutokset. (Suomen Mielenterveys ry 2019.) Haastavat elämäntilanteet ja perhettä kuormittavat tekijät perheen elämässä voivat vaarantaa vanhemmuuden laatua.

Joskus perheessä voi tulla vastaan sellaisia tilanteita, jotka heikentävät vanhemman kykyä huolehtia lapsesta ja tämän perustarpeista. Tämän vuoksi perheille on tärkeää tarjota mahdollisimman varhaista tukea, joka turvaa lapsen hyvinvointia ja tasapainoista kehitystä myös mielenterveyden osalta. (THL 2020b.)

Neuvolan ja varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaa sama tavoite – lapsen ja hänen perheensä hyvinvoinnin varmistaminen ja edistäminen. Päiväkodin työntekijät näkevät lasta ja tämän vanhempaa usein päivittäin, kun taas neuvolan henkilökunta tapaa perhettä harvemmin. (Salmi & Lipponen 2013, 40.)

Karppisen ym. (2020) opinnäytetyössä tarkasteltiin myös yhteistyön merkitystä varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja lastenneuvolan terveydenhoitajan välillä. Tulosten mukaan paljon puhutaan lasten ongelmista, mutta vanhempien haasteet ja erilaiset ongelmat saattavat helposti jäädä huomiotta.

Huolen puheeksiotto ja varhainen puuttuminen olisi kuitenkin perusteltua, jotta pystyttäisiin välttymään isommilta mielenterveyden ongelmilta (Karppinen ym. 2020.) Vanhemmilla ja lapsen kanssa työskentelevillä aikuisilla on vastuu puhua lapsen puolesta ja turvata lapselle mahdollisuus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Kirjoittajat

Suvi Karppinen, Venla Nousiainen ja Alisa Westerholm ovat neljännen vuoden terveydenhoitajaopiskelijoita LAB-ammattikorkeakoulussa. Heidän opinnäytetyönsä käsitteli lasten sekä heidän perheidensä mielenterveyden edistämistä.

Anja Liimatainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun terveysalan yliopettajana ja on kiinnostunut lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä.

Lähteet

Karppinen, S., Nousiainen V. & Westerholm A. 2020. Neljävuotiaiden lasten ja heidän perheidensä mielenterveyden edistäminen – moniammatillinen näkökulma. [Viitattu 17.12.2020]. LAB-ammattikorkeakoulu. Hoitotyö. Opinnäytetyö. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202101111161

Salmi, S. & Lipponen, L. 2013. Lapsen voimavarat hyvinvoinnin edistäjinä. Alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukeminen vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyöllä. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Työpapereita 2013:1.

Suomen mielenterveys ry. 2019. Mitä kuuluu lapsiperheiden hyvinvointiin? [Viitattu 15.10.2020] Saatavissa: https://mieli.fi/fi/mielenterveys/el%C3%A4m%C3%A4nvaiheet/mit%C3%A4-kuuluu-lapsiperheiden-hyvinvointiin

THL. 2020. Tuen tarpeet ja tukimuodot. [Viitattu 30.10.2020] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/tuen-tarpeet-ja-tukimuodot#Kenelle%20palveluja?

Kuvat

Kuva 1. Subyianto 2020. Ketut Subiyanto / Pexels. [Viitattu 29.12.2020] Saatavilla: https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/rakkaus-sanky-sisalla-chillata-4546022/