Lisää anestesiaosaajia sektiosaliin

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys lyhentää työn oppimiseen käytettävää aikaa. Onnistuneen perehdytyksen voidaan nähdä myös lisäävän työntekijän sitoutumista työpaikkaansa ja vähentävän työntekijöiden vaihtuvuutta. Perehdytys lähtee liikkeelle perehdytysohjelman luomisesta, kehittämisestä ja valmiustilassa pitämisestä. Hyvässä ohjelmassa otetaan huomioon perehdytettävän tausta sekä perehtymisen aikataulu. Perehtymisen avuksi on hyvä luoda mahdollisimman yksityiskohtainen käsikirja tai muistilista, johon perehtyjä voi kuitata läpikäydyt asiat. (LAMK 2007.)

Anestesiahoitajan perehdytysopas luotiin yhdistämällä jo olemassa olevat ohjeet yksiin samoihin kansiin. Opas sisältää tehtäväkohtaisen kuvauksen anestesiahoitajan työstä, toimenpiteistä ja erikoistilanteista sektiosalissa sekä lääkeohjeet. Näin kaikki materiaali on saatavilla samassa oppaassa. Opas voi kulkea taskussa mukana tai sitä voidaan käyttää sähköisesti.

Muutoksen aikaa

Anestesiahoitajan perehdytysopas sektiosaliin tulee käyttöön TYKS Majakkasairaalan leikkausosastolle MK4. Majakkasairaalan leikkausosasto on avattu keväällä 2022. Leikkausosastolla on yhdistetty neljä eri leikkausosastoa ja erikoisalaa. Hyvän perehdytyksen tärkeys ja suunnitelmallisuus tuli ajankohtaiseksi osastolla viime vuoden aikana. Perehdytyksen käytännöissä on suuria eroja, ja yhtenäisen perehdytyksen tärkeys nousi esille.

Anestesiahoitajan rooli sektiotiimissä on laaja ja hänen tulee osata toimia erilaisissa hätätilanteissa, joita sektiosalissa työskennellessä voi kohdata. Keisarileikkaus (sektio) on yleisin synnytysopillinen toimenpide. Kaikki suunnitellut keisarileikkaukset ovat elektiivisiä sektioita. Päivystyssektiosta puhutaan, kun synnytys on jo käynnissä. (Tapanainen ym. 2019.)

Nykyisin yhä enemmän lapsia syntyy keisarileikkauksella ilman lääketieteellistä syytä. Keisarileikkaus tehdään yleensä joko spinaalipuudutuksessa tai epiduraalipuudutuksessa. Hätäkeisarileikkauksessa käytetään anestesiamuotona yleisanestesiaa. (Tiitinen 2022.) Majakkasairaalassa vuonna 2022 sektioita tehtiin yhteensä 620 kappaletta, näistä päivystyksellisiä keisarileikkauksia oli yli puolet. Synnytyksen jälkeisiä toimenpiteitä osastolla tehtiin noin 150 kappaletta. (TYKS 2022.)

Kuva 1. Katse kohti tulevaisuuden perehdytystä. (Kuva: Tiina Juntunen)

Laadukas perehdytys

Perehdytysoppaan avulla on tarkoitus parantaa hoitohenkilökunnan halukkuutta perehtyä sektiosalien anestesiahoitajan rooliin sekä selkeyttää ja nopeuttaa nykyistä perehdytystä. Tarkoitus on myös edistää koko osaston perehdytyskäytäntöjen yhtenäistämistä. Yhdenmukaisen perehdytyksen hyöty lisää hoitohenkilöstön ammattiosaamista sekä lisää potilasturvallisuutta. Opasta voidaan käyttää niin uusien työtekijöiden perehdyttämiseen kuin jo anestesiahoitajina osastolla työskentelevien sairaanhoitajien perehdytyksen tueksi.

Kirjoittajat

Tiina Juntunen ja Taru Kallio työskentelevät sairaanhoitajina TYKSin Majakkasairaalan leikkausosastolla ja opiskelevat LAB-ammattikorkeakoulun anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Outi Niskanen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä ja toimii opettajana anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutuksessa.

Lähteet

LAMK. 2007. Kumppanuudella tuloksiin pk-yrityksissä – OR-BITS. Hyvä perehdytys -opas. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja Oppimateriaalia, osa 4. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/133008/LAMK_2007_B_4.pdf

Tapanainen, J., Heikinheimo, O. & Mäkikallio, K. 2019. Naistentaudit ja synnytykset. 6. painos. Helsinki: Duodecim.

Tiitinen, A. 2022. Keisarileikkaus. Duodecim. Viitattu 30.8.2023. Saatavissa https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00873#s2

TYKS. 2022. Osastokohtaiset tilastot. Turun yliopistollinen keskussairaala. Viitattu 30.8.2023. Julkaisematon lähde.

.