Varhaiskasvatuksen sosionomi laadukkaan palvelun osana

Varhaiskasvatus on tärkeä osa pienen ihmisen kasvun ja oppimisen polkua. Lapsi ei tule varhaiskasvatuksen piiriin yksin, vaan hän tuo mukanaan aiemman elämänkokemuksensa, jonka hän on rakentanut yhdessä huoltajiensa kanssa.  Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävä on kohdata jokainen huoltaja tasavertaisesti, kunnioittavasti ja avoimesti. Avoimessa dialogissa syntyy lapselle kokemus turvallisesta kasvuympäristöstä, jossa hänen on hyvä kasvaa, kehittyä ja oppia yhdessä toisten lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. (OPH 2022, 19.)

Avointa vuoropuhelua ammattiryhmien välillä

Varhaiskasvatustyön kokonaisuus muodostuu eri koulutustaustaisten ammattiryhmien eriytyneestä osaamisesta sekä kaikille yhteisestä osaamisesta (Ukkonen-Mikkola ym. 2021, 73). Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatuksen perusteet luovat kehykset varhaiskasvatustoiminnalle, jossa painottuu yhteinen arvopohja ja tavoitteet (Karila ym. 2017, 87). Monialainen osaaminen ja eri ammattiryhmien osaamisen tunnistaminen ja kirkastaminen mahdollistaa kaikkien ammattiryhmien erityisosaamisen käyttöönoton (Karila ym. 2017, 87; Ukkonen-Mikkola ym. 2021, 73). Lisäksi se mahdollistaa vastavuoroisen asiantuntijuuden kunnioittamisen (Nivala & Rönkkö 2021, 128).

Varhaiskasvatuksen sosionomin sosiaalipedagoginen osaaminen

Vuodesta 2023 alkaen ammattikorkeakouluista valmistuu varhaiskasvatuksen sosionomeja, joiden opinnot sisältävät varhaiskasvatuslain (540/2018) kelpoisuusvaatimusten mukaan vähintään 60 opintopisteen laajuisesti varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja (Nevanen ym. 2021,111).  Sosiaalipedagoginen työote on varhaiskasvatuksen sosionomin ydinosaamista, joka mahdollistaa vahvan perustan kasvattajan ja lapsen väliselle dialogille, jossa lapsi kohdataan yksilöllisesti ja samalla myös yhteisön jäsenenä. Sosiaalipedagoginen näkemys toimii myös vahvana pohjana huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen sosionomi osaa ottaa huolen puheeksi ja järjestää sekä lapselle että perheelle varhaista tukea. Varhaiskasvatuksen sosionomi tunnistaa yhteiskunnalliset syrjäytymisriskit sekä yli sukupolvien kulkevan huono-osaisuuden. (Nivala & Ryynänen 2019, 238; Nivala & Rönkkö 2021, 138.)

Kuva 1. Varhaiskasvatuksen sosionomi on kuin siltojen rakentaja. (Kuva: Kati Piirainen)

Tehtävänkuva odottaa määrittelemistä lakiin

Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa ei ole määritelty varhaiskasvatuslaissa vaan siitä päättää jokainen työnantaja erikseen (Eduskunta 2018; KT 2022). Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvan sisältö esimerkiksi Hyvinkäällä pohjautuu yhteisöllisyyteen ja se toteutetaan hankkeena, jonka rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö (Hyvinkään kaupunki 2022). Jotta varhaiskasvatuksen kriisiytynyt henkilöstötilanne saadaan selvitettyä, on tärkeintä lähteä luomaan varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa virallisiin asiakirjoihin. Varhaiskasvatuksen sosionomin ammattitaitoa tarvitaan jokaisessa päiväkotiryhmässä, joten 1+1+1 -mallin (yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja) käyttöönottaminen on ainoa ja oikea vaihtoehto henkilöstöpulan ratkaisijaksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen takaajaksi. (Talentia 2022 a; Talentia 2022 b.)

Kirjoittajat

Kati Piirainen on sosionomi (AMK) ja LAB-ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelija lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisen koulutuksesta.

Jaana Mantela on LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan lehtori, jota kiinnostaa lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen.   

Lähteet

Eduskunta. 2018. Valiokunnan mietintö SiVM 5/2018 vp HE 40/2018 vp.Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_5+2018.aspx

Hyvinkään kaupunki. 2022. Yhteisölliset varhaiskasvatuksen sosionomit. Viitattu 26.10.2022. Saatavissa https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hankkeet/yhteisollisetvarhaiskasvatuksensosionomit/

Karila, K., Kosonen, T., Järvenkallas, S. 2017. Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030. Suuntaviivat varhaiskasvatukseen osallistumisasteen nostamiseen sekä päiväkotien henkilöstön osaamisen, henkilöstörakenteen ja koulutuksen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:30. Viitattu 17.10.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80221

KT. 2022. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat. Uusi varhaiskasvatuslaki muuttaa kelpoisuuksia, nimikkeistä päättää työnantaja. Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://www.kt.fi/ohjeet/kvtes/varhaiskasvatuslaki-kelpoisuudet-henkilostorakenne

Nevanen, S., Helminen, J., Forss-Pennanen, P. & Rusi, M. 2021. Ammattikorkeakoulututkinnot. Teoksessa: Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021–2030. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:3. Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162662

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus.

Nivala, E. & Rönkkö, S. 2021. Varhaiskasvatuksen sosionomin asiantuntijuus ja sosiaalipedagoginen osaaminen. Teoksessa: Fonsén, E., Koivula, M., Korhonen, R. & Ukkonen-Mikkola, T. (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat: Yhteistyössä eteenpäin. Tampere: Suomen varhaiskasvatus ry. 127–146.

OPH. 2022. Opetushallitus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Viitattu 16.10.2022. Saatavissa https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteet-2022

Talentia. 2022 a. Varhaiskasvatuksen 1+1+1-malli ratkaisu henkilöstöpulaan. Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://www.talentia.fi/talentia/talentian-tavoitteet/talentia-vaikuttaa-varhaiskasvatuksessa/varhaiskasvatuksen-111-malli/

Talentia.  2022 b. Varhaiskasvatuksen sosionomi. Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://www.talentia.fi/talentia/talentian-tavoitteet/talentia-vaikuttaa-varhaiskasvatuksessa/varhaiskasvatuksen-sosionomin-tehtavakuva/

Ukkonen-Mikkola, T., Yliniemi, R., Wallin, O. & Kinnunen, P.  2021.  Kohti muuttuvaa moniammatillisuutta.  Teoksessa: Fonsén E., Koivula, M., Korhonen, R., Ukkonen-Mikkola, T. (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat yhteistyössä eteenpäin. Suomen Varhaiskasvatus ry. 71–106.

Varhaiskasvatuslaki 540/2018. Finlex. 540/2018. Viitattu 25.10.2022. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540