LKV-koe uudistui muuttuen sähköiseksi

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokranhuoneiston välitysliikkeistä sääntelee Suomessa kiinteistönvälittäjien pätevyysvaatimuksia. Keskuskauppakamarin välittäjäkoelautakunta järjestää lain 12 §:n mukaan kiinteistönvälittäjäkokeen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Vain kyseisen kokeen suorittanut henkilö saa lain 16 §:n mukaan käyttää nimikettä kiinteistönvälittäjä tai sen lyhennettä LKV toiminnassaan. Lain 5 §:n mukaan vuoden 2016 alusta lähtien vähintään puolella välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista on oltava suoritettuna LKV-koe hyväksytysti. (Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 1075/2000, 5 §, 12 § & 16 §.)

Koetta on pidetty haastavana, ja sen läpäisyprosentti vuoden 2020 koetilaisuudessa oli noin 46 % (STT Viestintäpalvelut 2020).

Sähköinen koe

Vuonna 2021 LKV-koe uudistettiin, ja koe muuttui sähköiseksi. Sähköinen koe on ollut kokelaiden toive, ja tämä uudistus toi kaivattua joustavuutta kokeiden ajankohtiin. Koe on mahdollista järjestää nyt useammin, ja esimerkiksi syksyllä 2021 kokeita oli aiempaa useammin.

Hyöty kokeen järjestämisestä useammin on se, että kokelasmäärät eivät nouse koekerroilla kovin suuriksi, kokelaat pystyvät valitsemaan itselleen parhaiten sopivan ajankohdan eikä heidän tarvitse odottaa uutta koekertaa puolta vuotta (Wikberg & Meri 2021). Koe tehdään omalla tietokoneella Kauppakamarin tiloissa koepäivänä, mutta koetta pyritään kehittämään, ja mahdollisesti kokeen pystyisi tulevaisuudessa suorittamaan jopa etänä (Keskuskauppakamakari 2022a; Wikberg 2021).

Koe on uudistuksen myötä pohjautunut monivalintakysymyksiin (Keskuskauppakamari 2022b). Aikaa kokeen suorittamiseen on koetilaisuudessa viisi tuntia (Keskuskauppakamari 2022a).

Kuva 1. LKV-koe tehdään jatkossa kynän ja paperin sijasta sähköisesti. (Tumisu 2021)

Kokeeseen valmistautuminen

Katriina Vormiston joulukuussa 2021 julkaistussa opinnäytetyössä tutkittiin hyviä valmistautumistapoja LKV-kokeen hyväksyttyyn suoritukseen. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina henkilöille, jotka ovat läpäisseet LKV-kokeen. Haastateltavat ovat käyneet kokeessa ennen sen uudistumista, mutta kokeen materiaalit ovat pysyneet samana, joten valmistautumistapoja uuteen sähköiseen kokeeseen pystytään näin ollen hyödyntämään.

Merkittävimpiä löydöksiä työssä olivat aikataulutus sekä materiaalit, joita haastateltavat suosittelivat käytettävän. Näitä materiaaleja olivat kiinteistönvälittäjän käsikirja, kiinteistölainsäädäntö sekä aiempien vuosien kokeet. Muistiinpanotekniikoina materiaalien opiskeluun haastateltavat olivat käyttäneet muistilappuja, alleviivausta sekä muistiinpanoja. Myös materiaalien kertaamisesta koettiin olleen hyötyä. Haastateltavista yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat läpäisseet kokeen ensimmäisellä yrittämällä. (Vormisto 2021.)

Uuden sähköisen kokeen osalta valmistautumista muuttaa ainakin se, että vuodesta 2021 lähtien tehtäviä tai arvosteluperusteita ei enää Keskuskauppakamarin sivuilla julkaista (Keskuskauppakamari 2022b).

Kirjoittajat

Katriina Vormisto valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta tradenomiksi.

Tatu Saarinen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä.

Lähteet

Keskuskauppakamari. 2022a. Valmistaudu sähköiseen LKV-kokeeseen. [Viitattu 14.1.2022]. Saatavissa: https://kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/lkv/valmistaudu-sahkoiseen-lkv-kokeeseen/

Keskuskauppakamari. 2022b. Aiemmat kokeet ja arvosteluperusteet. [Viitattu 14.1.2022]. Saatavissa: https://kauppakamari.fi/palvelut/tutkinnotjakokeet/lkv/aiemmat-kokeet/

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä 1075/2000. Finlex. [Viitattu 14.1.2022]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001075

STT Viestintäpalvelut. 2020. Kiinteistöalalle 146 uutta laillistettua välittäjää. [Viitattu 14.1.2022]. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/kiinteistoalalle-146-uutta-laillistettua-valittajaa?publisherId=25106402&releaseId=69891725

Wikberg, S. & Meri, E. 2021. LKV- ja LVV-kokeet sähköisiksi: Enemmän koetilaisuuksia ja lisää joustavuutta kokelaille. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://kauppakamari.fi/tiedote/lkv-ja-lvv-kokeet-sahkoisiksi-enemman-koetilaisuuksia-ja-lisaa-joustavuutta-kokelaille/

Vormisto, K. 2021. Tavoitteena laillistetun kiinteistönvälittäjän pätevyys : valmistautuminen LKV-kokeeseen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Liiketalouden ala. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021120724166

Kuvat

Kuva 1. Tumisu. 2021. Talo, omaisuutta, kiinteistö. Pixabay. [Viitattu 3.12.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/talo-omaisuutta-kiinteist%c3%b6jen-5902665/