Koivunmahlan mahdollisuudet markkinoilla

Luonnontuotealan liikevaihto on ollut nousujohteinen jo vuosia. Korona-aika aiheutti käyrään notkahduksen (Wacklin 2021), mutta samaan aikaan kuluttajien luottamus ja kiinnostus kotimaisia elintarvikkeita kohtaan vahvistui (Elintarvikeliitto 2020). Myös luonnosta saatavista ainesosista valmistetun kosmetiikan kysyntä on kasvanut (STT 2019). Koivuista voidaan keväisin valuttaa mahlaa, puun omaa ravinneliuosta (Arktiset aromit 2021; kuva 1).

Koivunmahla on perinteinen, mutta vielä marginaalinen tuote markkinoilla. Mahdollisuuksia mahlalla kuitenkin on nousta kookosveden kaltaiseksi trendituotteeksi hyvinvointi- ja lähiruokamarkkinoille. (Vanhanen & Miina 2018.) Koivunmahlaa voidaan hyödyntää elintarvike-, kosmetiikka-, juoma-, lääke- ja rohdosteollisuudessa sekä bioteknologian innovaatioissa. Mahla tarjoaa vaihtoehtoisia ansaintamahdollisuuksia metsänomistajille ja liiketoimintaa maaseudulle.

[Alt-teksti: Koivunrunkoja alhaaltapäin kuvattuina, lehdettömät oksat ja vankat rungot vasten vaaleansinistä taivasta.]
Kuva 1. Koivusta voidaan valuttaa mahlaa elintarvikkeeksi ja jalostukseen. (hyemin76 2017)

Askelmerkit onnistumiseen

Suomessa on valtaisa metsästä saatavien keruutuotteiden liiketoimintapotentiaali ja vientimahdollisuudet (Wacklin 2021). Suomalaisia tuotteita arvostetaan maailmalla ja arktisuuden hyödyntäminen toimialan markkinoinnissa voi tuottaa merkittävää lisäarvoa (Honkanen 2019). Noste toimialalla mahdollistaa uusien innovaatioiden ja toimintamallien kehittämisen. Vaikka markkinoita ja positiivista virettä alalla on, niin liiketoiminnan realiteetit on syytä huomioida sekä arvioida niitä kannattavuuden ja jatkuvuuden näkökulmista.

Opinnäytetyössä (Vento 2022) tarkasteltiin koivunmahlan jalostamisen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia perustamis- ja kannattavuuslaskelmien avulla.

Koivunmahlan jalostaminen on yksinkertaisimmillaan sen puhdistusta ja pakkaamista. Liiketoimintaa voi syntyä myös teknologiaa hyödyntämällä. Venton opinnäytetyössä arvioitiin käänteisosmoosin hyödyntämisen kustannuksia ja tuottoja mahlan jalostamisessa. Mahdollisuudet mahlan jalostamisen ammattimaiseen liiketoimintaan ja tehokkaaseen tuotantoon ovat olemassa, kun huomioidaan ehdot ja tavoitteet.

Kestävä ja vastuullinen markkinoiden hyödyntäminen tarvitsee tuekseen tiedon lisäämistä, tutkimusta sekä tuotantoketjun ja toimijoiden osaamisen kehittämistä. Aloittavan toiminnan ja raaka-aineiden saatavuuden haasteet on pyrittävä järjestelmällisesti taklaamaan. Tavoite saavutetaan yhteistyöllä, luomalla toimivia käytäntöjä ja tuotantoketjuja alkutuotannosta teollisuuteen ja metsästä loppukäyttäjään saakka.

Liiketoiminnan tulee perustua kannattavuuteen, ja toiminnan edellytyksiä on tarkasteltava realistisesti. Päätökset toiminnassa on tehtävä tietoon perustuen. Laskelmat kustannusten ja tuottojen suhteista sekä tulosten analysointi tuottavat hyödyllistä tietoa yritystoiminnassa tehtäviä ratkaisuja varten. Jokaisen yrittäjäksi aikovan olisi tärkeää opiskella riittävän kattavaa ja laskelmat huomioivaa liiketoimintasuunnitelman tekoa omalle yritysidealleen.

Kirjoittajat

Viivi Vento valmistui restonomiksi tammikuussa 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta. Hän työskenteli harjoittelijana Mahla – koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle -hankkeessa syksyllä 2021.

Paula Ahtiainen toimii taloushallinnon lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Arktiset aromit. 2021. Mahla. Tietoisku erikoisluonnontuotteista. [Viitattu: 11.9.2021]. Saatavissa: https://www.arktisetaromit.fi/fi/erikoisluonnontuotteet/mahla/

Elintarviketeollisuusliitto. 2020. Tutkimus: Neljä viidestä suomalaisesta pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa. Tiedote. [Viitattu: 19.12.2021]. Saatavissa:  https://www.etl.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tutkimus-nelja-viidesta-suomalaisesta-pitaa-tarkeana-syoda-kotimaista-ruokaa.html

Honkanen, M. 2019. Toimialaraportti: luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2019:32. [Viitattu 16.9.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161546/32_19_Luonnontuotealan_toimialaraportti.pdf

STT. 2019. STT-info 21.3.2019. Luonnonkosmetiikka-alan kasvu kiihtyy. Pro luonnonkosmetiikka ry. [Viitattu: 5.1.2022]. Saatavissa: https://www.sttinfo.fi/tiedote/luonnonkosmetiikka-alan-kasvu-kiihtyy?publisherId=69817343&releaseId=69854475

Wacklin, S. 2021. Tulevaisuuden luonnontuoteala. Toimialaraportit. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:6. [Viitattu: 20.12.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163669/TEM_2021_6.pdf

Vanhanen, H. & Miina, J. (toim.). 2018. Katsaus puuvesimarkkinoihin. LUMO-INKA – luonnontuotteista uutta liiketoimintaa -hankkeen raportti. Helsinki: Luonnonvarakeskus. [Viitattu: 15.9.2021]. Saatavissa: https://jukuri.luke.fi/handle/10024/541816

Vento, V. 2022. Perustamislaskelmat liiketoimintasuunnitelman tueksi. Case: koivunmahlaa markkinoille. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, matkailuliiketoiminta. Lahti. [Viitattu 4.1.2022]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202201141291

Linkit

LAB. 2022. Mahla − koivun eliksiiristä lisäarvoa maaseudulle. Hanke. [Viitattu: 5.1.2022]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/mahla

Kuvat

Kuva 1. hyemin76. 2017. Koivu-talvi-valkoinen-taivas-oksa-2161324. Pixabay. [Viitattu: 5.1.2022]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/koivu-talvi-valkoinen-taivas-oksa-2161324/