Luovaa oppimismuotoilua sosionomikoulutuksen verkkotutkinnossa osa 2

Sosionomi-verkkotutkinnon opettajat ja tiimivalmentajat käyttävät valmentajamaista työtapaa. Valmentajamainen työtapa tarkoittaa AMK-koulutuksessa sitä, että opiskelijoiden oppimista ohjataan tietoisesti ennakkovalmistautumisella ja tiimityöskentelyllä. Valmentajamainen työtapa edellyttää opiskelijan tuntemusta. Opintojen alkuvaiheen opiskelijan osaamisen tunnistaminen, vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen ovat osa valmentajan työtä. Opiskelijan oma oppimisen ekosysteemin rakentumista tuetaan opintojen aikana. Oppimisen ekosysteemiin kuuluvat dynaamisuus, reagointikyky, muuntuvuus, positiivinen riippuvuus, yhdessä tekeminen ja siitä hyötyminen. Ekosysteemillä tarkoitetaan ketteryyttä vertaisoppimisessa verkkovalmennuksen ympäristöissä ja yhteisöissä. (Halonen 2019, 4-6.) Työelämämentorointi on yksi oppimisen ekosysteemin ulottuvuus. 

Työelämämentorointi opiskelun tukena 

Kevään 2020 aikana verkkotutkinnon sosionomiopiskelijoilla oli työelämämentorointia YAMK-opiskelijatiimien järjestämänä. Käynnistettyä toimintatapaa tutkittiin ja kehitettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa.  Työelämämentorointiin liittyi paljon odotuksia. Toiveiden ja odotusten selvittäminen mentoroinnissa oli puolin ja toisin tärkeää. Työelämämentoroinnin odotettiin olevan suunnitelmallista ja tavoitteellista.  

Toimintatavan tavoitteena oli yhdessä harjoitella valmentavaa työotetta turvallisesti ja luottamuksellisesti tiimissä. Mentoreina toimivat YAMK-opiskelijat saivat mahdollisuuden luoda omia hyviä käytänteitä. Työtapa vaati työelämämentoreina toimineiden opiskelijoiden palautteen mukaan heittäytymistä, epävarmuuden sietämistä ja oman keskeneräisyyden hyväksymistä. Tunteiden kohtaaminen, tiimiälyn ja tilannetajun kehittyminen sekä yhteinen oppimisprosessi antoivat uskalluksen itsenäiseen, omaan intuitioon luottavaan mentorointiin.  

Sosionomiopiskelijat odottivat saavansa tietoa sosionomin käytännön työstä.  Sosionomitaustaisen työelämämentorin työelämäläheisyys tuottikin eniten lisäarvoa. Sosionomiopiskelijatiimit kokivat, että työelämämentoreiden tapaamisten rakenne ja toimintatapa selkiytyi mentoroinnin edetessä. Vuorovaikutus parantui mentoroinnin aikana.  

Oppiminen on tulevaisuuden tärkein työelämätaito (Sitra 2019, 24-27). Työelämämentorointi jatkuu verkkotutkinnoissa opiskelijoiden henkilökohtaisten mentoroiden kanssa ja tukee sosionomiopiskelijan jatkuvaa elinikäistä oppimista ja sujuvia siirtymiä jatko-opintoihin sekä työelämään (Kuvio 1).  

Kuvio 1. Työelämämentorointi sosionomiverkkotutkinnossa (Kuva: Tarja Tolonen) ALT: Kevät 2020: YAMK-opiskelijat työelämämentoreina, syksy 2020 alkaen: Työelämämentori harjoittelu- tai työpaikalla, 2021-2023: Työelämäverkosto, 2023: Työllistyminen.

Kirjoittajat  

Minna Markkanen on sosiaalialan lehtori ja verkkotutkinnon tiimivalmentaja LAB-ammattikorkeakoulussa  

Tarja Tolonen on sosiaalialan lehtori ja verkkotutkinnon tiimivalmentaja LAB-ammattikorkeakoulussa.  

Anja Liimatainen on terveysalan yliopettaja ja YAMK-opiskelijoiden tutoropettaja LAB-ammattikorkeakoulussa. 

Lähteet 

Halonen, K. 2019. Oppimisen uusi ekosysteemi. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. [Viitattu 27.10.2017]. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/161554/2019_TAITO_21_Oppimisen_uusi_ekosysteemi_Halonen.pdf 

Sitra. 2019. Kohti osaamisen aikaa. Sitran selvityksiä 14. [Viitattu 27.10.2017]. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2019/02/06165242/kohti-osaamisen-aikaa.pdf 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.