Tunnetaidot – nuo merkitykselliset työelämän taidot

Tunteiden merkitys työelämässä, tai elämässä yleensäkin, on paljon suurempi kuin ehkä ajattelemmekaan. Tunteiden sanotaan toimivan tärkeyden signaaleina, suunnaten toimintaamme merkityksellisiä asioita kohti. Mikäli ymmärrämme tunteiden merkityksen sekä vaikutukset toimintaamme, voimme tukea työntekijöiden hyvinvointia, rakentaa toimivia työyhteisöjä ja laadukkaita palveluja. (Huotilainen & Saarikivi 2018, 228-234; Huotilainen & Peltonen, 2017, 299.)

Ihmiset keskustelevat pöydän ääressä. kuvassa kaksi miestä  ja kolme naista.
Kuva 1. Tunteet vaikuttavat vuorovaikutussuhteisiimme. (Goodman 2019) 

Miten tulla tunnetaitoiseksi

Tunnetaitoja voidaan oppia ja kehittää, kuten muitakin taitoja. Toiset taidoista voidaan omaksua helposti, kun taas toiset vaativat enemmän opettelua ja käytännön harjoittelua. Tietoisuuden lisääminen on lähtökohta tunnetaitojen kehittämisessä. Havainnoidaan ja tiedostetaan mitä eri tunteita tilanteissa on läsnä. Tunnesanastoa kasvattavalla voimme tulla tietoisemmiksi tunteista. Tunnistamalla eri tunteita on meidän mahdollista selvittää tunteiden taustalla olevia viestejä ja muokata toimintaamme tilanteeseen tarvittavalla tavalla. (Pessi ym. 2017, 269-270.)

Tunteiden havainnointi ja tunnistaminen (Kuva 2) on äärimmäisen tärkeä taito, joka auttaa meitä ymmärtämään, mitä eri tilanteissa oikeasti tapahtuu. Kun alamme kiinnittää enemmän huomiota eri tilanteisiin ja mitä tunteita tilanteissa herää, voimme päästä kiinni tunteiden alla piileviin viesteihin.

9 Lego hahmojen päitä joilla erilaiset ilmeet. Nämä muovilelut ilmentävät eri tunnetiloja
Kuva 2. Tunnetietoisuus ja tunteiden tunnistaminen on tunnetaitojen ensimmäinen askel. (Hello I’m Nik 2021)

Tunnetaitojen vaikuttavuus – tunnetaidoilla rakennetaan luottamusta ja hyvinvointia

Vaatii pitkäjänteistä seuraamista selvittää, miten tunnetaidot vaikuttavat yksilöön, ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta organisaatiossa pitkällä aikavälillä. Voi kestää vuosia ennen kuin opittujen taitojen vaikuttavuutta voidaan havaita. IOOI-vaikutusketju on yksi tapa seurata ja todentaa vaikuttavuutta. IOOI-vaikuttavuusajattelun logiikkaa kuvataan janana, joka alkaa panoksesta (Input), joka sisältää tunnetaitovalmennukseen käytetyn ajan. Tämän jälkeen tulee tuotos (Output), sisältäen taitojen harjoittelun ja kehittymisen. Tämän jälkeen vaikutus (Outcome), jossa yksikön toiminnassa voidaan nähdä muutos. Kaikkien näiden seurauksena janan viimeisenä on vaikuttavuus (Impact), joka sisältää muutoksen hyvinvoinnissa yksilössä ja hänen ympäröivässä vaikutuspiirissä. (Helikoski ym. 2018, 5-6.)

IOOI-mallin mukainen vaikutusketju koostuu panoksesta, tuotoksesta, vaikutuksesta ja vaikuttavuudesta.
Kuva 3. Tunnetaitovalmennuksella vaikuttavuutta, IOOI-vaikutusketju (Mononen, A. 2022, 64)

Mononen (2022) tarkasteli Tunnetaidot – työelämän arvokkaat metataidot: tunnetaitojen valmennuksen vaikuttavuus – opinnäytetyössään Reaktor Innovation Oy:llä tehtyjen tunnetaitojen valmennusten vaikutuksia ja vaikuttavuutta niin osallistujille kuin organisaatiolle (Kuva 3). Kun tunnetaitoja opittiin, harjoiteltiin ja käytettiin arjessa, voitiin nähdä luottamuksen ja yhteistyön kasvavan. Tunnetaidot auttoivat myös kasvattamaan yksilön resilienssiä vaikeissa tilanteissa toimimiseen sekä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista. (Mononen 2022, 63-67.)

Tunteilla on siis väliä.

Kirjoittajat   

Lea Heikinheimo, TkT, yliopettaja, toimii LAB-ammattikorkeakoulussa koordinaattorina insinööri (ylempi AMK) Uudistava johtaminen koulutuksessa.  

Anni Mononen, valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta uudistava johtaminen -koulutusohjelmasta, insinööri (ylempi AMK), kesäkuussa 2022. Hän on utelias tutkimaan tunnetaitojen kokonaisvaltaista merkitystä ja vaikuttavuutta yksilön ja organisaation kannalta.

Lähteet

Goodman, J. 2019. People seated on table in room. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/6awfTPLGaCE

Helikoski, J., Humala, H., Kopola, R., Tonteri, A. & Tykkyläinen, S. 2018. Vaikuttavuuden askelmerkit. Helsinki: Sitra. Sitran selvityksiä 130. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://media.sitra.fi/2018/03/27105443/vaikuttavuuden-askelmerkit.pdf

Hello I’m Nik. 2021. Yellow and round plastic toy photo. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/zYdYz7JlevE

Huotilainen, M. & Peltonen, L. 2017. Tunne aivosi. E-kirja. Helsinki: Otava. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.nextory.fi/kirja/tunne-aivosi-11441955/

Huotilainen, M. & Saarikivi, K. 2018. Aivot työssä. Helsinki: Otava. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.nextory.fi/kirja/aivot-ty%C3%B6ss%C3%A4-10088268/

Mononen, A. 2022. Tunnetaidot – työelämän arvokkaat metataidot: tunnetaitojen valmennuksen vaikuttavuus. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Lahti. Viitattu 31.5.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052712551 

Pessi, A., Martela, F. & Paakkanen, M. 2017. Myötätunnon mullistava voima. Jyväskylä: PS-kustannus. Viitattu 27.5.2022. Saatavissa https://www.nextory.fi/kirja/my%C3%B6t%C3%A4tunnon-mullistava-voima-10144100/