Luovia menetelmiä haasteiden hallintaan

PARASTA ITÄÄ! -hanke kohdistuu koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteiskehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Hankkeen keskiössä ovat nuoret aikuiset ja heidän elämäänsä liittyvät ilmiöt. Hankkeessa hyödynnetään luovia, taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä. (Purhonen 2022.)

Ilmiölähtöistä yhteiskehittämistä pilotoitiin hankkeen järjestämässä ylialueellisessa Innostu ilmiöistä -yhteisökehittäjävalmennuksessa, johon osallistui eri alojen asiantuntijoita neljästä eri maakunnasta. Valmennus sisälsi viisi valmennuspäivää ja niiden välissä tehtäviä välitehtäviä. Valmennus tarjosi osaamisen välineitä monialaisissa ja moniarvoisissa verkostoissa toimimiseen, omaan työhön liittyvien ilmiöiden käsittelyyn ja oman asiantuntijuuden vahvistamiseen. (PARASTA ITÄÄ! 2022.) 

TKI-toiminnan mahdollisuudet  

Tutkimus- kehitys ja innovaatio (TKI) -toiminta kuuluu olennaisena osana ammattikorkeakoulun toimintaan (Ammattikorkeakoululaki 2014/932). Opiskelijoille hankeyhteistyö tarjoaa mahdollisuuden tutustua TKI-toimintaan ja osallistua kehittämiseen. YAMK-opiskelija Sirpa Heponiemi halusi yhdistää kehittämistyössään hyvinvointi- ja kulttuurialan osaamisensa, johon PARASTA ITÄÄ! -hanke tarjosi tilaisuuden. 

Heponiemen tutkimuksellisen kehittämistyön tavoitteena oli luoda toimintamalli ilmiölähtöiseen työskentelyyn kuvallista ilmaisua hyödyntäen. Työssä yhdistyvät hyvinvoinnin edistäminen ja luovat menetelmät. Kehittämisen taustalla oli idea helposti hyödynnettävästä työkalusta ammattilaisille, joka madaltaisi kynnystä ottaa erilaisia luovia työmenetelmiä käytäntöön ja nostaisi näkyville tietoa menetelmien hyödyistä. (Heponiemi 2023.)  

[Alt-teksti: nainen pitämässä esitystä, valkokankaalla on esimerkkejä kuvallisista toteutuksista nuorten työpajapäiviltä.]
Kuva 1. Sirpa Heponiemi esittelee PARASTA ITÄÄ! -hankkeen Innostu ilmiöistä -valmennukseen osallistujille nuorille järjestettyä kuvallisen ilmaisun työpajaa sekä valmennukseen liittyvää välitehtävää. (Kuva: Kirsi Kiiskinen)

Kehittämiseen sovellettiin Elämäni sävelet -tutkimuksessa (Huhtinen-Hildén & Isola 2019) kehitettyä luovan ryhmätoiminnan mallia. Tutkimus oli osa valtakunnallista SOSKU-hanketta. Toimintamallia testattiin nuorten aikuisten kanssa työpajatoiminnan avulla ja ammattilaisten kanssa heille suunnatun välitehtävän muodossa hankkeen järjestämän Innostu ilmiöistä -valmennuksen yhteydessä. 

Uusia tapoja nähdä ja tehdä asioita 

Nuorten aikuisten työpajapäivät järjestettiin yhteistyössä Lahden nuorisotoimen kanssa. Työpajapäivissä käsiteltiin Lahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kärjiksi nostettuja ilmiöitä: osallisuus ja yhteisöllisyys, mielen hyvinvointi, arjen turvallisuus ja terveelliset elämäntavat (Lahden kaupunki 2022). Hankkeen Innostu ilmiöistä -valmennuksen ammattilaisten välitehtävät sisälsivät kuvallisen ilmaisun harjoituksia muun muassa videoiden kautta.

[Alt-teksti: kaavakuva, jonka osat ovat tutustuminen, rentoutuminen, luovuuden herättely, toiminta ja jakaminen.]
Kuva 2. Ilmiöiden äärelle -toimintamallin vaiheet. (Kuva: Sirpa Heponiemi)

Harjoituksissa hyödynnettiin kuvallisen ilmaisun keinoja ilmiöiden käsittelyssä. Luovan toiminnan kautta on mahdollista löytää uusia tapoja ilmaista itseään (Huhtinen-Hilden & Lamppu 2018). Tämä toteutui saatujen tulosten perusteella. Kehittämisprosessissa syntyi Ilmiöiden äärelle -toimintamalli. (Heponiemi 2023). Toimintamallista tehtiin LAB-julkaisuna digitaalinen opas Ilmiöiden äärelle –  Toimintamalli ilmiölähtöiseen kuvalliseen ryhmätoimintaan (Heponiemi & Kiiskinen 2023).

Kirjoittajat

Sirpa Heponiemi on LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuva sosiaali- ja terveysalan YAMK-opiskelija, muotoilija (AMK) ja luovan toimialan yrittäjä.

Kirsi Kiiskinen toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä ja projektipäällikkönä PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa. 

Lähteet 

Ammattikorkeakoululaki 2014/932. Finlex. Viitattu 28.4.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932

Heponiemi, S. 2023. Ilmiöiden äärelle. Ilmiölähtöinen kuvallinen ryhmätoimintamalli. YAMK-opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan koulutus. Lahti. Viitattu 18.11.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120333834

Heponiemi, S. & Kiiskinen, K. 2023. Ilmiöiden äärelle: toimintamalli ilmiölähtöiseen kuvalliseen ryhmätoimintaan. Viitattu 15.12.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-466-0

Huhtinen-Hildén, L & Isola, A-M. 2019. Luova ryhmätoiminta lisää hyvinvointia. Tutkimuksesta tiiviisti 13, Huhtikuu 2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 4.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-329-8 

Huhtinen-Hilden, L & Lamppu, M. 2018. Odottamattomia aarteita. Ilmaisua, leikillisyyttä ja luovaa toimintaa ryhmässä. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Viitattu 1.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-097-7  

Lahden kaupunki. 2022.  Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022–2025. Viitattu 28.4.2023. Saatavissa https://www.lahti.fi/uploads/2022/06/5973df2a-lahden-lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma.pdf 

PARASTA ITÄÄ! 2022. Innostu ilmiöistä! Monialainen yhteisökehittäjävalmennus. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa https://parastaitaa.fi/wp-content/uploads/2022/11/Ohjelma_Innostu-ilmioista.pdf 

Purhonen, K. 2022. Innostutaan hyvinvoivasta Suomesta! – Osa 1. PARASTA ITÄÄ! Video. YouTube. Viitattu 11.4.2023. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=p1_UIDYyMf8