LAB Coach -pilotti tarjoaa avaimia valmentavan toimintatyylin vahvistamiseen

LAB-ammattikorkeakoulun Uudistavan yrittäjyyden kasvualustan pilotti LAB Coach on hyvässä vauhdissa. Kehityspilotin tavoitteena on kasvattaa valmennusosaamista ja tarjota uusia opetus-, työskentely ja johtamismenetelmiä LABin henkilöstölle. Pilotissa on mukana monialainen asiantuntijaedustus LAB-ammattikorkeakoulun henkilöstöstä. LAB Coach -pilottiryhmä kokoontuu yhteen säännöllisesti teemoitettujen valmennuspäivien merkeissä. Tähänastisten valmennuspäivien teemat ovat olleet: 

  • Tullaan tutuiksi
  • Vakuuttava ja vaikuttava valmentava ote  
  • Rakenne, rajat, raamit 

Valmennuspäivien tarkoituksena on yhteistyöskentelyn keinoin tarjota vertaisoppimista ja tukea yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kuvassa kaksi henkilöä takaapäin kuvattuna. Heidän välissä seinällä monivärisiä post it -lappuja.
Kuva 1. LAB Coach -pilottiin osallistuneet listasivat valmentavan toimintatyylin keskeisiä tekijöitä.  (Kuva: Eetu Karppinen)

Keskiössä kohtaaminen ja kuuntelu 

Valmentavassa toimintatyylissä empaattinen kohtaaminen ja kuuntelu ovat keskiössä. LAB Coach -pilotissa tällä tarkoitetaan halua kohdata toinen arvostavasti ja taitoa asettua toisen asemaan. Tähän liittyy syvällinen näkemys siitä, että yksilöt ovat moninaisia.  Arvostava kohtaaminen toimii liimana, joka yhdistää ja luo vahvan perustan yhteistyölle ja luottamukselle.

LAB Coach -toiminta on rakennettu tukevasti dialogin ympärille. Tällä tavoitellaan psykologista turvallisuutta. Yhteistä ymmärrystä rakennetaan pala palalta vuorovaikutuksella. Pilottiin osallistujien välille on rakentunut avoin, keskusteleva ilmapiiri, jossa arvostetaan yksilöllisyyttä ja kuunnellaan avoimesti erilaisia näkökulmia.

LAB Coach -pilotissa luotetaan siihen, että kuuntelu kannustaa kehitykseen. 

Valmentavaan toimintatyyliin nojaavassa LAB Coach -pilotissa pyritään tunnistamaan ja hyödyntämään jokaisen yksilöllisiä vahvuuksia kohti yhteisiä tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja sitä kautta myös organisaatiota kehittymään ja menestymään. 

LAB Coach -pilotin teemoitettujen valmennuspäivien lisäksi pilotin sisältöön kuuluu one 2 one -kohtaamiset omavalmentajan kanssa, jotka tarjoavat syvyyttä valmentavan toimintatyylin implementointiin omaan arkeen ja työhön. 

Pilotti voidaankin nähdä myös organisaatiokulttuurin kehittämiskeinona kohti kattavaa valmentavaa toimintatyyliä. Toiveena on, että LAB Coach -pilotin kautta jokainen voi omalla työllään olla mukana rakentamassa kannattelevaa ja kannustavaa organisaatiokulttuuria, joka edistää laadullista ja määrällistä tuloksellisuutta. 

Kuvassa kaksi henkilöä keskustelemassa. Kuvan keskellä sitaattina osallistujankommentti ”LAB Coach antaa paljon reflektion aihetta omaan työarkeen. Kyseessä on myös matkan itseen, omaan valmentajuuteen ja siihen liittyvän mind setin kehittämiseen.”
Kuva 2. LAB Coach pilotti nojaa dialogisuuteen ja yhteiseen kompetenssin kehittämiseen (Kuva: Eetu Karppinen)

LAB Coach -pilotti tarjoaa työkaluja asiantuntijuuteen 

LAB Coach -pilotti rakentaa pohjaa valmentavalle toimintatyylille, jossa jokaisen vahvuudet pääsevät kukoistamaan ja kasvamaan. Kehityskyselyiden tulosten pohjalta voidaan todeta, että pilotti on tarjonnut osallistuneille arvoa motivaation, itseohjautuvuuden lisääntymisen saralla mutta myös käytännön työkalujen ja menetelmien muodossa. Osallistujat ovat kertoneet, että vahvistunut motivaatio on kasvattanut volitiota, joka taas puolestaan on siivittänyt kohti tuloksellista työskentelyä.  

Kyselyissä osallistujat ovat antaneet LAB Coach -pilotille arvosanan 4,5 (asteikko 1–5). Voidaankin todeta, että LAB Coach on aikansa arvoinen, valmentava toimintatyyli on tuottanut tunneymmärryksellä tulosta, aineettomasti ja aineellisesti. 

Kirjoittaja 

Marjut Suokas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja on yksi LAB Coach -ohjelman valmentajista. Hänen ammatillisiin kiinnostuksensa kohteisiin kuuluu muotoiluajattelun hyödyntäminen johtamisessa ja liiketoiminnassa.