Terve, hyvinvoiva ja aktiivinen ikääntyvä

Mitkä ovat ikääntyvien ihmisten voimavaroja? Millaisia ehdotuksia ikääntyvillä on palveluiden kehittämiseen? Näihin kysymyksiin etsittiin ja saatiin vastauksia LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden Tiina-Mari Frilanderin ja Eveliina Niirasen (2020) toiminnallisessa opinnäytetyössä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – Avaimet hyvään ikääntymiseen. Opinnäytetyön tavoitteena oli yhteistyössä Eläkeliitto ry:n Lappeenrannan yhdistyksen kanssa vaikuttaa ikääntyvien ihmisten palveluiden kehittämiseen. Opinnäytetyön työpajoihin osallistui 13 iältään 65–74-vuotiasta lappeenrantalaista eläkeläistä. He välittivät arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat avaimet hyvään ikääntymiseen.  

Kuva 1. Moni ikääntyvä on virkeä ja aktiivinen toimija yhteiskunnassa. (Kuva: Tiina-Mari Frilander)

Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen  

Hyvinvoiva ikääntyvä ihminen on suuri voimavara yhteiskunnalle. Väestöennusteet osoittavat, että vuoteen 2030 mennessä Suomessa on yli 65-vuotiaita noin 1,476 miljoonaa. (Terveyskylä 2019.) Ikääntyvän terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä ja kotona pärjäämistä tulee edistää kaikin keinoin. Riittävä toimeentulo on edellytys hyvälle ikääntymiselle, sillä se mahdollistaa yksilöllisten palveluiden käyttämisen. (THL 2019.)   Ikääntyvien toimintakykyä edistämällä ja tukemalla voidaan vaikuttaa siihen, että he pystyvät elämään kotona mahdollisimman kauan hyvää elämää.  

Ikääntyvien voimavaroja ovat oma perhe, ystävät, hyvä fyysinen kunto ja sosiaaliset kontaktit, jotka lisäävät myös osallisuuden tunnetta. Moni ikääntyvä on virkeä ja aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Frilander & Niiranen (2020) opinnäytetyön tulosten mukaan ikääntyvät toivovat yhteiskunnalta liikuntapaikkoja, palveluseteleitä ja ikääntyvien terveyspalveluita. Tuen tarpeet liittyvät palveluiden saatavuuteen, asuinkustannuksiin sekä terveyden ja toimintakyvyn aiheuttamiin ongelmiin.  Ikääntyvät toivoivat yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa esimerkiksi osallistavien tapahtumien järjestämisessä. (Frilander & Niiranen 2020.) 

Aikuisneuvola avuksi ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 

Tulevaisuudessa tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on tietoa ja taitoa ikääntyvistä. Kotiin vietävät ja hajautetut palvelut sekä digitalisaation hyödyntäminen lisääntyvät tulevaisuudessa. Näyttöön perustuvaa, tulevaisuuden ennakointitietoa ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edellytyksistä tarvitaan aikuisneuvolassa työskentelemiseen tai vastaavan yritystoiminnan perustamiseen. Aikuisneuvolatoiminta mahdollistaa ikääntyneille yli 65-vuotiaille toivottuja, säännöllisiä terveystarkastuksia. Raahen seudun kunnissa aikuisneuvolaa on toteutettu jo 12 vuoden ajan ja kokemukset ovat hyviä, sillä voidaan jopa vähentää laitoshoidon tarvetta. (Heikkilä 2016.) Aikuisneuvolan palvelujen tarjonta olisi tervetullutta tasapuolisesti kaikille ikääntyville. Ikääntyminen ei ole pelkkää biologiaa. Siihen voidaan vaikuttaa ikääntyvien voimavaroja tukemalla ja terveyttä edistämällä.  

Kirjoittajat

Tiina-Mari Frilander ja Eveliina Niiranen ovat pian LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuvia terveydenhoitajaopiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita edistämään ikääntyvien ihmisten terveyttä. 

Anja Liimatainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun terveysalan yliopettajana ja on kiinnostunut asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisestä ja toimivista palveluketjuista.   

Lähteet 

Heikkilä, M. 2016. Aikuisneuvola voi vähentää laitoshoidon tarvetta. Lääkärilehti. Nro 45/291, 2857. [Viitattu 06.10.2020]. 

Saatavissa: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/aikuisneuvola-voi-vahentaa-laitoshoidon-tarvetta/ 

Niiranen, E. & Frilander T-M. 2020. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – Avaimet hyvään ikääntymiseen? AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Hyvinvointi. Lappeenranta. [Viitattu 09.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020102821720 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. 2019.  Hyvinvointi- ja terveyserot. [Viitattu 03.10.2020]. Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus/elamankulku/iakkaat 

Terveyskylä. 2019. Väestön ikääntyminen Suomessa. [Viitattu 07.10.2020]. Saatavissa: https://www.terveyskyla.fi/ikatalo/ik%C3%A4%C3%A4ntyneelle/ik%C3%A4-ja-arki/v%C3%A4est%C3%B6n-ik%C3%A4%C3%A4ntyminen-suomessa 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *