Luovien alojen verkostoja kutomaan

Täydellisessä maailmassa luovien alojen tekijät eivät työskentelisi yksin. He tekisivät yhteistyötä verkostoissa: kehittäisivät itseään ja liiketoimintaansa, toisivat prosessejaan näkyviksi ja sanoittaisivat osaamistaan. Taustalla LAB tarjoaisi malleja ja välineitä, joilla tätä tehdään helposti, kätevästi ja digitaalisesti.

Noin voisi luonnehtia toiveita ja tulevaisuudenkuvia, joita päijäthämäläiset luovan alan tekijät maalailivat loppuvuodesta 2021, kun heiltä asiasta kysyttiin. Kiteytä osaaminen -hankkeessa tehtyyn kyselyyn vastasi noin 40 tekijää erilaisilta luovilta aloilta. Toiveiden lisäksi heiltä tiedusteltiin, millä tavoin he nyt ovat verkostoituneet ja millaista viestintäosaamista he kaipaavat. Myöhemmin kyselyä syvennettiin teemahaastatteluiden avulla.

Hyvin selväksi vastauksista tuli se, että luovien alojen verkostot päijäthämäläisittäin ovat suhteellisen hajanaisia. Tulos ei yllätä, sillä sama asia todettiin jo vuosi sitten Päijät-Hämeen liiton järjestämässä tapaamisessa. Hyviä toimintatapoja on, mutta viesti niitä ei useinkaan kulje isommalle joukolle (Päijät-Hämeen Liitto 2020).

Osaamista jakoon suunnitelmallisesti

Useat haastatelluista totesivat, että nykyinen asiantila verkostoitumisen suhteen ei ehkä ole se paras. Luovia aloja on paljon ja verkostot sen mukaisia: Taiteilijat kokoontuvat yhdessä yhdistyksessä, käsityöläiset toisessa. Aloittelevan yrittäjän voi olla vaikea löytää yhteistyökumppaneita, vaikkapa vaatesuunnittelijan paikallista ompelijaa.

Verkostoilta toivottiin erityisesti ammatillista hyötyä ja osaamisen jakamista sekä toistuvuutta.

Toisaalta verkostoa ei voi rakentaa vain verkostoitumisen varaan, vaan sille tulee olla selkeä tarkoitus. On tärkeää löytää syy ja peruste kokoontumiselle ja yhteistyölle, haastatteluissa painotettiin.

Neljä ihmistä pöydän ääressä kirjoittamassa muistivihkoihin
Kuva 1. Verkostoilta toivottiin erityisesti osaamisen jakamista. (Gillis 2018)

LAB

Miten tähän tarpeeseen voisi vastata? Eri maakunnissa vastauksia on jo lähdetty hakemaan eri tavoin: Pohjois-Savossa on tehty kartoituksia ja oppaita (Savonia ammattikorkeakoulu 2021), Kaakkois-Suomessa laaditaan Energiaa luovuudesta 2030 -strategiaa (Närhi & Kaikkonen 2021).  Päijät-Hämeessä systemaattista työtä asian edistämiseksi ei kuitenkaan ole aloitettu.

Kyselyn perusteella me LAB-ammattikorkeakoulun viestinnän opettajat lähdimme valmistelemaan hanketta, joka osaltaan voisi tähän vastata. Hankkeessa edistettäisiin verkostoitumista ainakin kolmella tapaa.  Ensinnäkin luovan alan tekijät voisivat tavata toisiaan LABin järjestämissä verkostoitumistyöpajoissa, joissa tavoiteltaisiin ammatillisen osaamisen lisäämistä. Ajan kuluessa siitä muodostuisi jatkuva toimintamalli. Kolmanneksi osaamista jaettaisiin digitaalisesti, vaikkapa jo aiemmin kehitetyn mobiilialustan avulla. Kaikissa näissä LAB toimisi fasilitoijana ja mahdollistajana, ei niinkään ylimmäisenä tiedon jakajana.

Vahvistamisen, vakiinnuttamisen ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisen myötä täydellinen maailma voisi olla askeleen lähempänä.

Kirjoittaja

Heli Kamaja toimii viestintäasiantuntijana Kiteytä osaaminen –hankkeessa. Päätyökseen hän opettaa viestintää LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa.

Lähteet

Närhi, T. & Kaikkonen, R. 2021. Kaakkois-Suomessa systemaattinen verkostoyhteistyö vauhdittaa luovien alojen yrittäjyyttä. [Viitattu 7.12.2021.] Saatavissa: https://www.ely-keskus.fi/uutiset-2021/-/asset_publisher/wunrvszgFqL0/content/kaakkois-suomessa-systemaattinen-verkostoyhteisty%25C3%25B6-vauhdittaa-luovien-alojen-yritt%25C3%25A4jyytt%25C3%25A4-kaakkois-suomi-

Päijät-Hämeen liitto. 2020. Päijät-Hämeen luovien alojen verkostotapaaminen. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/01/Luovat-alat-raportti-verkostotyopajasta-1.12.2020.pdf

Savonia ammattikorkeakoulu. 2021. Uusia tuulia ja vaikuttavuutta luovasta Pohjois-Savosta! [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://luovaveto.savonia.fi/

Linkit

LAB. 2021. Kiteytä osaaminen -projektisivu. [Viitattu 8.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kiteyta-osaaminen

Kuvat

Kuva 1. Gillis, D. 2018. Teamwork makes the dream work. Unsplash. [Viitattu 7.12.2021]. Saatavissa: https://unsplash.com/photos/KdeqA3aTnBY

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *