Luovutaan öljylämmityksestä ilmaston hyväksi!

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) toteaa 20.3.2023 julkaistussa raportissaan, että jo tapahtunut 1,1 asteen lämpeneminen on aiheuttanut peruuttamattomia muutoksia; merenpinnan nousua ja säiden ääri-ilmiöitä. Vaikka ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehdään töitä koko ajan, alkaa olla kiire saada lämpeneminen pysäytettyä, sillä muutoksista kärsitään jo nyt. (IPCC 2023, 6.)

Suomen omiin ilmastotavoitteisiin kuuluu mm. lähes päästötön lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä, sekä hiilineutraalius vuonna 2035. Yksi keino päästä lähemmäksi tavoitteita on siirtyä vähähiilisempään lämmitykseen, mikä tarkoittaa öljyn käytön vähentämistä. (Ympäristöministeriö.)

Lämpömittari, jonka lukema hipoo 40 celsiusastetta.
Kuva 1. Ilmaston lämpenemisen hillitseminen vaatii pikaisia toimenpiteitä. (Altman 2019)

Asiat edistyvät

Öljyä käytetään edelleen varsinkin pientalojen lämmittämisessä. Laura Seppäsen tutkielmassa, ”Öljylämmitteisten pientalojen lämmitystapamuutoksen arviointi Vihdin kunnassa”, kuitenkin huomattiin, että asiat edistyvät: vain öljylämmitteisistä pientaloista 19 % lämmitti pelkällä öljyllä, kun taas 81 % sanoi öljyn olevan vain osa lämmitysjärjestelmää. Monella on öljylämmityksen rinnalla ilmalämpöpumppu tai varaava takka. (Seppänen 2023, 27.)

Öljylämmitykselle on olemassa ilmastolle suotuisampia vaihtoehtoja, esimerkiksi kaukolämpö, maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. Näihin lämmitystapoihin vaihtaminen kannattaa kuitenkin aina suunnitella tarkkaan ja pyytää asiantuntijan arvio siitä, mikä lämmitysmuoto sopii tietyntyyppiselle pientalolle parhaiten.

Antiikkinen öljysäiliö puupyörillä.
Kuva 2. Öljylämmityksestä luopumiseen on tarjolla useita eri tukia. (Blanck 2016)

Tukia tarjolla!

Juuri nyt on oiva aika vaihtaa öljylämmitys pois tai tehdä energiatehokkuutta parantavia remontteja, sillä niihin on saatavilla tukia. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, ELY antaa rahallista tukea luovuttaessa öljylämmityksestä kokonaan (ELY 2023), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, ARA antaa rahoitusta asuinrakennuksen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin (ARA 2023), sekä Verohallinto antaa korotetun kotitalousvähennyksen remonteissa, jotka koskevat öljylämmityksestä luopumista (Vero 2022).

Mitä tilalle?

Kun pientalonomistaja päättää vaihtaa lämmitysmuodon, on otettava eri seikkoja huomioon. Kustannuskysymysten lisäksi joudutaan miettimään, millaiset lämmitysmuodot sopivat asuinalueeseen ja sijaintiin.

Kaukolämpö on hyvä idea, jos alueella on kaukolämpöverkko, mihin liittyä. Jos sitä ei ole, vesi-ilmalämpöpumppu tai ilmalämpöpumppu ovat potentiaalisia ratkaisuja, vaikkakin ne eivät yksinään riitä lämmitysmuodoiksi. Maalämpö puolestaan vaatii suurta investointia, toisaalta sen yhteyteen ei tarvitse miettiä muita lämmitysratkaisuja. Puulämmitys on yksi vaihtoehto, vaikka se ei taas ilmastollisesta näkökulmasta ole kovin kestävä ratkaisu.

Moni öljylämmityksestä luopuva voi päätyä hybridiratkaisuun, jossa talo lämpenee monen eri keinon yhdistelmänä; esimerkiksi sähköllä, ilmalämpöpumpulla ja puulla. Hybridiratkaisussa lämmitykseen liittyvät riskit on hajautettu, joten esimerkiksi sähkökatko ei lamauta talon lämmitysjärjestelmää täysin.

Kirjoittajat

Laura Seppänen. Kirjoittaja valmistuu kesällä 2023 LABammattikorkeakoulun Uudistava Johtaminen YAMK-koulutusohjelmasta.

Paul Carroll on lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa ja työskentelee mm. Kestävä kaupunkiympäristö Yamk – koulutusohjelmassa ja toimii teknologian asiantuntijana.

Lähteet

Altmann, G. 2019. Öljysäiliö. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-4294021/

ARA. 2023. Energia-avustukset. Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus

Blanck, B. 2016. Öljysäiliö. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/images/id-1238152/

ELY-keskus. 2023. Avustus pientalon öljylämmityksestä luopujalle. Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle

IPCC. 2023. Synthesis Report of The IPCC Sixth Assessment Report (AR6) Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf

Seppänen, L. 2023. Öljylämmitteisten pientalojen lämmitystapamuutoksen arviointi Vihdin kunnassa. Opinnäytetyö (YAMK). LAB-ammattikorkeakoulu, tekniikan ala. Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304296962

Vero. 2022. Kotitalousvähennys. Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Ympäristöministeriö. Öljylämmityksestä luopuminen. Viitattu 19.4.2023. Saatavissa https://ym.fi/oljylammityksesta-luopuminen