Miehiä lisää sote-alan opintoihin ja työelämään

LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa vuosina 2021−2024 Nordic research institute in the broad field of regional studiesin hallinnoimaa Share The Care: Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market- hanketta (LAB 2021).  Hankkeen tavoitteena on selvittää syitä sille, miksi miehet keskeyttävät opintonsa sote-alan koulutuksissa. Aineistoa kerättiin LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoille syksyllä 2021 toteutetulla Webropol-kyselyllä, johon vastasi kuusi henkilöä.

Miksi miehiä tarvitaan lisää sote-alalle?

Men in Nursing Education- hankkeen loppuraportin tulosten perusteella (UNAK 2020) miesten määrän lisääminen sote-alan koulutuksissa ja työelämässä on tärkeää, jotta alalla vallitsevaan työvoimapulaan voidaan vaikuttaa. Naisten kiihtyvä siirtyminen miesvaltaisille aloille sote-aloilta vaikeuttaa työvoimapulaa entisestään, mikäli sitä ei kompensoida lisäämällä miesten määrää alalla. Miesten määrän lisääminen sote-alan koulutuksissa on tärkeää, jotta sote-ala pysyy vetovoimaisena.

Miesten hakeutuminen sote-alan koulutuksiin ja työelämään on helpompaa, jos alan naisvaltaisuus lieventyy. Monet hoitoalan työtä tekevät itse tiedostavat asian (Holmberg 2018). Miesten määrän lisääntyminen työelämän konteksteissa on tärkeää myös palvelujen käyttäjien näkökulmasta. Mitä henkilökohtaisimpien asioiden kanssa hoitotyössä ollaan tekemisissä, sitä merkityksellisempänä asiakkaat kokevat hoitajan sukupuolen. 

Kuva 1. Miesten määrän kasvu sote-alan koulutuksissa on tärkeää alan vetovoimaisuudenkin takia. (Sammy-Sander 2020)

Opintojen keskeyttämisen syitä

Kyselyyn vastaajista kaksi henkilöä (33 prosenttia) ilmoitti pitävänsä opintojen keskeyttämisen syynä motivaation puutetta. Saman verran vastaajia piti syynä kokemusta, ettei sote-ala tuntunut omalta, tai kokemusta ulkopuolisuudesta naisvaltaisella alalla. Men in Nursing Education -hankkeen (UNAK 2020) loppuraportissa mainitaan, että haastatellut miesopiskelijat olivat kertoneet koulutusohjelmasta eroamisen syyksi liian ison ja stressaavan työmäärän ja huonot kokemukset kliinisestä harjoittelusta. Eron syynä mainittiin myös useamman ryhmässä opiskelleen miehen samanaikainen eroaminen ja se, että miehille ei annettu mahdollisuutta tehdä kliinisiä harjoitteluja samassa yksikössä.

Mitä tulisi tehdä

Men in Nursing Education -hankkeen (UNAK 2020) loppuraportin mukaan oppilaitosten ja harjoitteluista vastaavien organisaatioiden tulisi varmistaa, että opiskelijat tekevät kliinisiä harjoitteluja yksiköissä, missä heidän on mahdollista oppia vaadittavat taidot.

Raportissa ehdotetaan, että oppilaitoksissa, joissa miehet keskeyttävät paljon opintojaan, tulisi harkita, onko opintojen alussa tarkoituksenmukaista aloittaa kliiniset harjoittelut palveluasumisen tai geriatristen potilaiden yksiköistä. Loppuraportissa tuodaan esille, ettei opiskelijoilla ei välttämättä ole valmiuksia kohdata opiskelujensa alkuvaiheessa ihmisen ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä.

Kirjoittaja

Irina Tiainen työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja Share The Care: Attracting men to nursing education to counter-act gender-segregated labour market -hankkeessa.

Lähteet

Holmberg, J. 2018. Mies ja ennakkoluulot hoitoalalla. Tehy-lehti. [Viitattu 20.10.2021]. Saatavissa: https://www.tehylehti.fi/fi/blogit/mainio/mies-ja-ennakkoluulot-hoitoalalla

LAB. 2021. Share The Care: Attracting Men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market. [Viitattu 08.10.2021.] Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

UNAK. 2020. Men in nursing Education. Mapping Educational Practices and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway. [Viitattu 07.10.2021]. Saatavissa: https://www.unak.is/english/news/men-in-nursing-education

Kuvat

Kuva 1. Sammy-Sander. 2020. Williams, S. Kirurgi, sairaala, leikkaus. Pixabay. [Viitattu 20.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/l%c3%a4%c3%a4k%c3%a4ri-kirurgi-sairaala-leikkaus-5707722/