Miltä festivaalimajoitus näyttää tulevaisuudessa? 

Perinteisesti musiikkifestivaaleille menijät ovat majoittautuneet telttaleiriin, mutta muut vaihtoehdot valtaavat jatkuvasti alaa. Siihen, mitä tulevaisuuden festivaalimajoitus sisältää, vaikuttavat maailmalla vallitsevat trendit ja ilmiöt sekä asiakkaiden kokemukset ja toiveet.

Tyypillisen festivaaliasiakkaan käyttäytymistä voi mallintaa palvelupolulla, joka kuvaa, miten asiakas kulkee ja kokee tietyn palvelun aika-akselilla. Eri palvelupolun vaiheet muodostavat asiakkaalle arvon koetusta palvelusta. (Tuulaniemi 2011, 79.) Asiakkaalle muodostunut arvo vaikuttaa puolestaan asiakaskokemukseen, jonka Kortesuo & Löytänä (2011) määrittelevät niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summaksi, jonka asiakas muodostaa yrityksen toimintatavoista ja palveluista.

Kuva 1. Iskelmäfestivaali Himoksen BOX-majoitusta. (Kuva: Petri Saarelainen)

Futuristi Elina Hiltunen (2017) luonnehtii trendiä tulevaisuuden suuntana, joka on yleinen kehitys tai muutos tilanteessa, tai ihmisten käyttäytymisessä. Muutoksen ensimmäinen merkki on heikko signaali, joka kertoo uusista nousevista ilmiöistä. Se voi olla esimerkiksi arkipäiväinen havainto uudesta käytänteestä tai pieni lehtijuttu. Trendit ja heikot signaalit ovat tulevaisuuden ennustamisen työkaluja, joiden avulla voidaan luoda tai kehittää jotain uutta. (Hiltunen 2017.)

Kuva 2.  Heikoista signaaleista saattaa syntyä trendejä. (Kuva: Hanna Leppänen)

Tutkimus kehittämisen apuna

Nelonen Media Liven festivaalimajoituksen kehittämistä tutkittiin toimeksiantona opinnäytetyössä. Tutkimus osoitti festivaalimajoituksen olevan kattava kokonaisuus, jonka kehittämiselle löytyy useita mahdollisuuksia. Tutkimuskyselyn tulokset osoittivat asiakkaiden olevan tyytyväisiä nykyiseen majoitukseen, mutta he osoittivat mielenkiintoa myös majoituspalveluiden kehittämistä kohtaan. Uudistamisen rinnalla vanhat majoituspalvelut pitivät kuitenkin vankan suosionsa. (Leppänen 2022, 40–41.)

Tutkimushaastattelussa tuli esiin trendien seuraamisen, elämyksien luomisen sekä jatkuvan kehittämisen tärkeys festivaalimajoituksessa. Benchmarking toi puolestaan esille näkökulmia festivaalimajoituksen lukemattomista kehittämismahdollisuuksista, kun tarkastelun kohteeksi otettiin muiden tapahtumajärjestäjien festivaalimajoitus. Tutkimustulokset tukevat festivaalimajoituksen kehittämistä ja uusien palvelujen sekä tuotteiden tuomista markkinoille. (Leppänen 2022, 25–29.)

Uusi on tervetullut, unohtamatta vanhaa

Tällä hetkellä festivaalimajoituksen asiakkaat ovat kiinnostuneita majoitustuotteiden uudistamisesta, mutta odottavat myös vanhojen, hyväksi todettujen palvelujen säilyvän laadukkaina. Käytännöt tulevat siis todennäköisesti joiltain osin muuttumaan tulevaisuudessa. Festivaalimajoitusta koskevassa kehitystyössä tulee huomioida sen vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet. Niiden muodostama kokonaisuus ohjaa festivaalimajoituksen kehitystä ja määrittelee lopulta, miltä se tulevaisuudessa näyttää.

Kirjoittajat

Hanna Leppänen valmistuu syksyllä 2022 matkailuliiketoiminnan restonomiksi (AMK) LAB-ammattikorkeakoulusta.

Jaana Loipponen työskentelee Kielikeskuksen lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Hiltunen, E. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa: trendit ja ilmiöt. E-kirja. Docendo Oy: Jyväskylä.

Kortesuo, K. & Löytänä, J. 2011. Asiakaskokemus – Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. E-kirja. Helsinki: Talentum.

Leppänen, H. 2022. Festivaalimajoituksen kehittäminen. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, hotelli-, ravintola- ja matkailuala. Viitattu 24.10.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022110922324

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. E-kirja. Talentum Media Oy: Helsinki.