Ensiapukoulutus tarpeellista myös pienten lasten vanhemmille

Pienet lapset kokevat kotona usein tapaturmia. Alle kouluikäisten lasten sairaalan vuodeosastolla hoidetuista tapaturmia seuraavista vammoista tapahtuu kotona noin puolet, alle 3-vuotiailla 70%. Kokonaisuudessaan alle kouluikäisillä vakavia, sairaalahoitoa vaativia tapaturmia tapahtuu kotona noin 1 250 vuosittain. Yleisimpiä tapaturmia alle kolmivuotiailla ovat tukehtuminen, hukkuminen, myrkytys, putoaminen, kaatuminen ja palovammat. (THL 2018a; THL 2021.)

LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat toteuttivat kehittämistehtävänä pienten lasten ensiapua ja sairastumista käsittelevän ohjauksen pienryhmälle, jossa oli pienten lasten vanhempia. Noin tunnin kestäviä tapaamisia oli kaksi kahtena eri päivänä ja niissä painotettiin mahdollisimman käytännönläheistä lähestymistapaa. Osallistujat saivat esimerkiksi kokeilla paineluelvytystä lapsielvytysnukeilla. Osallistujat kertoivat ohjauskertojen olleen hyödyllisiä. Osallistujat saivat vielä päivien jälkeen opiskelijoiden tekemät tiiviit oppaat, jotka käsittelivät pienten lasten ensiapua ja sairastumistilanteita.

Kuva 1. Lapsiperheiden ensiapuohjaukseen kiinnitettiin huomiota LABin opiskelijoiden voimin. (Pexels 2016)

Ensiapuohjaus ja neuvolan toiminta

Hyvinvointineuvolan käyntirunkoon ei tällä hetkellä sisälly pienten lasten vanhemmille suunnattua ensiapuohjausta. Lasten tapaturmista ja niiden ehkäisystä keskustellaan neuvolassa vanhempien kanssa, jolloin tukimateriaalina voi käyttää ikäkausilehtisiä ja kodin turvallisuuden tarkistuslistaa. Lisäksi myös eri yhteiskunnalliset ilmiöt, kuten erilaisesta kulttuurisesta, etnisestä, sosioekonomisesta taustasta tai vammaisuudesta johtuvat turvallisuuden riskitekijät tulee ottaa huomioon terveysneuvonnassa. (THL 2018a; 2018b.)

Oman lapsen yllättävä ensiavun tarve voi olla vanhemmalle/huoltajalle erittäin pelottava ja mahdollisesti lamaannuttava kokemus. Mikäli vanhempi on saanut käytännönläheistä ohjausta jo ennen mahdollista tapaturmatilannetta, kynnys aloittaa esimerkiksi paineluelvytys on pienempi ja toiminta voi olla varmempaa. Vauvojen ja pienten lasten elvytyksessä käytetään erilaisia otteita ja pienempää voimaa verrattuna aikuisten elvytykseen. Tästä syystä aikuisten elvytyksen osaaminen ei takaa taitoja lapsen elvytykseen. Suurella osalla väestöstä ei ole edes aikuisen elvytykseen tarvittavia taitoja.

Neuvola voisi olla vaikuttavuudeltaan tehokkain toimintaympäristö toteuttaa pienten lasten vanhemmille suunnattua ensiapuohjausta, sillä lähes kaikki lapsiperheet käyttävät neuvolapalveluita. Mikäli neuvoloissa tarjottaisiin järjestelmällisesti ensiapukursseja jo ennen lapsen syntymää, voitaisiin sillä varmasti vahvistaa pienten lasten vanhempien ensiapuosaamista. Esimerkiksi tukehtumistilanteessa mahdollisimman nopea toiminta on todella tärkeää ja ensiaputaidot voivat jopa pelastaa lapsen hengen. Tällä hetkellä lähes ainoa mahdollisuus osallistua pienten lasten vanhemmille suunnattuun ensiapukoulutukseen on yksityisten palveluntuottajien kautta eli koulutukset ovat maksullisia. Maksulliset koulutukset eivät ole kaikille vanhemmille saavutettavia, ja tämä asettaa pienituloiset perheet eriarvoiseen asemaan.

Kirjoittajat

Hilja-Miina Kakkonen, Jenni Närhi ja Noora Hursti valmistuvat LAB-ammattikorkeakoulusta terveydenhoitajiksi.

Anja Liimatainen toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä Lappeenrannan kampuksella.

Lähteet

Pexels. 2016.  Teddy bear. Pexels. Viitattu 7.11.2022. Saatavissa https://images.pexels.com/photos/42230/teddy-teddy-bear-association-ill-42230.jpeg?cs=srgb&dl=pexels-pixabay-42230.jpg&fm=jpg&_gl=1*zk6olx*_ga*MTA1MjE5NjEwMi4xNjY3MzE4MjAw*_ga_8JE65Q40S6*MTY2NzMxODIwMS4xLjEuMTY2NzMxODQ0Ni4wLjAuMA 

THL. 2018a. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tapaturmat puheeksi neuvolassa. Viitattu 7.11.2022. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018101038071

THL. 2018b. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018–2025. Työpaperi 11/2018. Viitattu 7.11.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-082-2

THL. 2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pienten lasten kotitapaturmat. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/lasten-ja-nuorten-tapaturmat/eri-toimintaymparistoissa-tehtava-tyo/pienten-lasten-kotitapaturmat