Mitkä ovat Lahden vetovoimatekijöitä osaajien silmissä?

Osaavan työvoiman varmistamiseksi tarvitaan nopeita toimenpiteitä, sillä tilanne työmarkkinoilla on haastava. Avoimet työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa, mikä aiheuttaa työmarkkinoilla kohtaanto-ongelmaa, ja yrityksiä koettelee osaajapula. (Valtiovarainministeriö 2021.)

Maailmaa noin kahden vuoden ajan koetellut koronapandemia COVID-19 on aiheuttanut pysyviä muutoksia työelämään ja ihmisten arkeen. Työelämän ollessa muutoksessa työnantajien velvollisuuksissa korostuu työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen. Työntekijöillä puolestaan tärkeään asemaan on noussut työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen. (ManpowerGroup 2021.)

Nieminen (2021) tutki opinnäytetyössään, mitkä ovat Lahden vetovoimatekijöitä; miksi osaaja valitsee asuinpaikakseen Lahden ja minkä asioiden toivottaisiin olevan paremmin Lahdessa osaavan työvoiman houkuttelemiseksi. Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämishankkeena, jossa käytettiin palvelumuotoilun eri menetelmiä.

[Alt-teksti: Lahden urheilukeskus illalla, juhlavalaistut hyppyrimäet ja mäkimottu täynnä yleisöä.]
Kuva 1. Tutkimuksen mukaan Lahteen ei muuteta työn perässä, vaan kaupungin muun tarjonnan ja ominaisuuksien vuoksi. (Kuva: Niina Nieminen)

Kilpailua parhaista osaajista

Eri alueet kilpailevat saadakseen parhaat osaajat itselleen. Alueiden haasteena on, miten saada houkuteltua uutta osaavaa työvoimaa. Huomiota tulee kiinnittää myös vastavalmistuneista kiinnipitämiseen, etteivät he muuttaisi valmistuttuaan muualle. Työtä riittää tällä saralla myös Päijät-Hämeessä, sillä yli puolet Päijät-Hämeessä ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon suorittaneista työllistyy Uudellemaalle. (Aro ym. 2021, 72, 94–95.)

Koronapandemian vaikutuksista johtuen työpaikan sijainti ei näyttele enää niin suurta roolia asuinpaikkakuntaan liittyvissä ratkaisuissa, kun etä- ja monipaikkatyö mahdollistavat monen työn tekemisen paikasta riippumatta (Aro ym. 2021, 126).

“Lahti – huomattavasti mainettaan modernimpi kaupunki”*

Saatujen tulosten mukaan parhaita asioita Lahdessa ovat hyvä sijainti, asuntojen edulliset hinnat, kaupungin sopiva koko ja luonto harrastusmahdollisuuksineen. Nämä tuovat lisää elämänlaatua. Tärkeitä seikkoja osaajan kannalta ovat sujuvat ja riittävän tiheät kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle sekä työmahdollisuudet Lahden seudulla. Lahdesta ihmisillä olevat mielikuvat ja kaupungin maine osoittautuvat haasteiksi osaavan työvoiman saamiseksi Lahteen. Lahden etuja ja mahdollisuuksia ei tunneta riittävästi, joten tietoisuutta tulisi lisätä ja etuja tuoda vahvemmin esiin. (Nieminen 2021.)

Osaajat ovat pääosin tyytyväisiä päätökseensä muuttaa Lahteen. Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet voisivat suositella Lahtea asuinpaikkana tuttavilleen. Potentiaalisten Lahteen muuttavien osaajien pitäisi päästä paikan päälle kokemaan Lahti ja kaupungin mahdollisuudet. Kun ihmiset elävät pelkkien mielikuvien ja tiedossa olevan maineen varassa, ne voivat osoittautua merkittäviksi tekijöiksi, jotka estävät osaajia muuttamasta Lahteen. (Nieminen 2021.)

*) Sitaatti tutkimuksen haastattelutilanteesta.

Kirjoittajat

Niina Nieminen on valmistunut tradenomiksi (YAMK) LAB-ammattikorkeakoulusta, uudistava johtaminen -koulutusohjelmasta joulukuussa 2021.

Kristiina Brusila-Meltovaara toimii johtamisen yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Aro, T., Aro, R. & Mäkelä, I. 2021. Miten osaajat liikkuvat alueilla? Ammatillisen toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksesta valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille ja alueille. Selvitys. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. [Viitattu 28.10.2021]. Saatavissa: https://www.sitra.fi/julkaisut/miten-osaajat-liikkuvat-alueilla/

ManpowerGroup. 2021. Osaajapula lisääntynyt. [Viitattu 1.11.2021]. Saatavissa: https://tietopankki.manpower.fi/hubfs/Osaajapulatutkimus/2021/MPG%20Talent%20Shortage_Finland_Infograafi%202021.pdf

Nieminen, N. 2021. Osaavan työvoiman saatavuus. Mitkä ovat Lahden vetovoimatekijöitä ja mitä asioita tulisi parantaa osaavan työvoiman saamiseksi Lahteen? YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. [Viitattu 10.12.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121425857

Valtiovarainministeriö. 2021. Selvitys nopeavaikutteisista toimista osaavan työvoiman varmistamiseksi on valmistunut. [Viitattu 23.11.2021]. Saatavissa: https://vm.fi/-/selvitysnopeavaikutteisista-toimista-osaavan-tyovoiman-varmistamiseksi-on-valmistunut