Valokeilassa yritysten kiertotalouden liiketoiminnan kehittämistarpeet

Suomen tavoite on luoda kiertotaloudesta talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä (Circular design 2023, 0:15). Sekä julkishallinnolla että yrityksillä on merkittävä rooli siirryttäessä lineaarisesta taloudesta kohti kestävämpää talouden mallia. Yritysten harteille jää erityisesti siirtymän käytännön toteutus muun muassa tuote- ja palvelukehityksen, investointipäätösten ja kiertotalouteen perustuvaan liiketoimintaan sitoutumisen myötä (Viskari 2023).

KIITO-hankkeessa pyritään edistämään hämäläisten yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kehittämistä kiertotalouden liiketoimintamallien mukaiseksi. Osana hanketta järjestetään yrityksille suunnattuja tietoiskuja ja työpajoja. (HAMK 2023.)

Ryhmäkuva luokkatilassa, jossa ihmisiä. Taustalla valkoinen seinä, edessä pöytiä ja tuoleja.
Kuva 1. KIITO-hankkeen järjestämään Kiertotalouden arvoketjut ja verkostot -työpajaan osallistui yhteensä 10 hämäläistä yritystä eri toimialoilta. (Kuva: Hanna Suutari)

Kiertotalouden arvoketjuissa tavoitellaan kokonaiskestävyyttä

Arvoketjulla tarkoitetaan sitä, miten yritys lisää tuotteensa tai palvelunsa arvoa asiakkaan saamaan hyötyyn nähden. Kiertotaloudessa, jossa tähdätään kokonaiskestävyyteen, arvonluonti voi olla taloudellisen arvon sijaan myös esimerkiksi ympäristöhyötyjen tai sosiaalisen kestävyyden kasvua (Circular design 2023, 2:02). KIITO-hanke järjesti lokakuussa 2023 Hämeen pk-yrityksille LAB-ammattikorkeakoulun kampuksella työpajan, jonka teemana oli kiertotalouden arvoketjut ja verkostot. Työpajan vetäjä Venla Viskari Rambollilta haastoi eri toimialoilta tulevia yrityksiä pohtimaan omia kehittämistavoitteitaan ja tarpeitaan suhteessa kiertotalouden arvoketjuihin.

Kaavio, jossa suljettu ympyrä ja nuolia. Kaavion eri kohtiin on kiinnitetty käsin kirjoitettuja post-it lappuja.
Kuva 2. Yritykset kirjasivat työpajan aikana kehittämistarpeitaan ja toiveitaan kiertotalouden arvoketjut-kanvaasille. (Kuva: Hanna Suutari)

Erityisesti markkinoinnin ja viestinnän rooli nousi keskusteluissa esiin. Yritykset pohtivat, miten voisivat viestinnän avulla tuoda paremmin esiin liiketoimintansa vastuullisuutta ja luoda näin lisäarvoa tarjoamalleen tuotteelle tai palvelulle. Myös kestävän suunnittelun tavoittelu ja uudet (kierrätys)teknologiat koettiin tärkeäksi osaksi kestävää liiketoimintaa ja arvonluontia. Yritykset kaipasivat lisätietoa erityisesti materiaalisivuvirtojen hyödyntämisestä ja EU-säätelyn vaikutuksista.

Lähes kaikki yritykset toivat esiin toiveensa alueellisen yhteistyön lisääntymisestä eri sidosryhmien välillä. Yhteistyön kehittymistä tuettiin myös työpajan aikana, koska viimeinen tunti oli varattu verkostoitumiselle sekä LABin kiertotalouslaboratoriossa vierailulle.

Yritysten tarpeet tunnistettu myös kansallisesti

KIITO-hankkeen työpajassa yritysten esiin tuomat tarpeet ja haasteet ovat linjassa Kiertotalous Suomi -verkoston Osaamisen- ja koulutuksen -teemaryhmän nostojen kanssa. Teemaryhmän mukaan yritykset mm. tarvitsevat selkeää koostetietoa tulevista säätelyvelvollisuuksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista, ymmärrystä kiertotalouden liiketoimintamalleista sekä tietoa ja yhtenäistä viestintää kiertotalouden hyötyjen esilletuomiseksi. Myös digitalisaation ja datan hallinta kiertotalouden liiketoiminnan kehittämisessä nostettiin keskiöön. (Savolahti 2023.)

KIITO-hanke vastaa osaltaan työpajassa ja teemaryhmässä esiin nousseisiin yritystarpeisiin. Hankkeen työpajasarja jatkuu 30.11.2023, jolloin Hämeen ammattikorkeakoulussa järjestettävässä tapaamisessa yritykset pääsevät pohtimaan kiertotalouden eri liiketoimintamallien merkitystä omalle yritykselleen. Työpajaan voi ilmoittautua tästä linkistä: Linkki työpajan ilmoittautumislomakkeeseen.

Syksyn 2023 viimeisissä tietoiskuissa tarjotaan yrityksille mahdollisuus kuulla digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista ja teollisista symbiooseista kiertotaloudessa. Tietoiskuihin voi ilmoittautua hankkeen kotisivuilla: Linkki KIITO-hankkeen kotisivuille.

Kirjoittaja

Hanna Suutari työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja on järjestämässä yrityksille suunnattuja kiertotalouden tietoiskuja ja työpajoja osana KIITO-hanketta.

Lähteet

Circular Design. 2023. Kiertotalouden tuomat muutokset arvoketjuun. Podcast. Spotify. Viitattu 18.10.2023. Saatavissa https://open.spotify.com/episode/4ucnX9VYrjjvDVAV9oSk9w

HAMK. 2023. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Projektit. Viitattu 18.10.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/

Savolahti, H. 2023. Terveiset Kiertotalous-Suomen Osaamisen ja koulutuksen -teemaryhmästä. Esitys KiSu-kahvit tilaisuudessa 12.10.2023.

Viskari, V. 2023. Kiertotalouden arvoketjut. Esitys KIITO-hankkeen Työpaja 1:ssä – Arvoketjut ja verkostoituminen 12.10.2023.

Linkit

Linkki 1. HAMK. 2023a. KIITO Kiertotalouden liiketoiminnan kehittämistyöpaja 2: Kiertotalousliiketoiminta – uudet mahdollisuudet lisäarvon tuottamiseen. Webropol-kysely. Viitattu 18.10.2023. Saatavissa https://link.webropolsurveys.com/S/52B8DE9E7F58A3DE

Linkki 2. HAMK. 2023b. KIITO – Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa. Ajankohtaista. Viitattu 18.10.2023. Saatavissa https://www.hamk.fi/projektit/kiertotalousosaamisella-uudistuvaa-liiketoimintaa-kiito/#ajankohtaista