Yhteisömanageriakatemialla tehoja verkostojen johtamiseen

Yhteisöt ovat saamassa yhä suuremman merkityksen työelämässä. Hoidettu yhteisö kasvaa, oppii ja toimii yhdessä. Parhaimmillaan yhteisön luottamuksellisessa ilmapiirissä syntyy uusia ideoita, opitaan kokeilemalla ja jaetaan tietoa. Yhteisöt tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua, mikä voi johtaa uusiin liikekumppanuuksiin, asiakassuhteisiin ja uramahdollisuuksiin. Yhteisöt ovat myös tärkeitä innovaation ja luovan ajattelun kannalta. Kun ihmiset eri taustoista ja näkökulmista tulevat yhteen, syntyy usein uusia ajatuksia ja ratkaisuja.

Tällainen yhteisö syntyy kuitenkin vain harvoin itsestään. Kukoistavan yhteisön fasilitoijaksi tarvitaan yhteisön vetäjä. Yhteisömanageriakatemia on käytännönläheinen koulutusohjelma yhteisömanagereille ja se on tarkoitettu kaikille työssään verkostoja rakentaville tai aktiivisesti niiden kautta toimiville. (Crazy Town 2023.)

LAB-ammattikorkeakoulun hankkeessa Yritys-Hunter (LAB 2023) on ylläpidetty LABin yritysasiakaspalvelua projektin ajan. Yritysasiakaspalvelu toimii verkostoissa niin sisäisesti kuin sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa. Työssäni yritysasiakaspalvelun vastaavana aloitin kouluttautumisen Yhteisömanageriakatemiassa keväällä 2023. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja osaamista verkostojen rakentamisesta, fasilitoimisesta ja johtamisesta. Akatemian ja siihen liittyvien kehittämistehtävien avulla on tarkoitus kehittää LABin yritysasiakaspalvelua niin sisäisten prosessien kuin asiakkaiden palvelupolkujen osalta. Koulutettu yhteisömanageri osaa luoda merkityksellisiä yhteyksiä, fasilitoida yhteistyötä ja verkostoja sekä edistää tiedon jakamista (Crazy Town 2023).

Kuva 1. Yhteisömanageriakatemian koulutuspäivät järjestettiin Tampereella keväällä 2023. (Kuva: Ninni Andelin)

Käytännön kehittämisprojektit koulutuksen keskiössä

Osana yhteisömanageriakatemiaa osallistujat tekevät tehtäviä ja kehittämisprojekteja työpaikoillaan. Kevään 2023 kehittämistehtäväni koski LABin yritysasiakaspalvelun sisäisten prosessien ja sen tukimateriaalin kehittämistä ja päivitystä. Projektissa osallistin LABin avainhenkilöitä jokaisesta yksiköstä sekä haastattelin asiantuntijapalveluista vastaavia sekä muutamia sidosryhmien edustajia. Tavoitteenani oli päivittää yritysasiakaspalvelun prosessit sekä tehostaa asiakkaiden yhteydenottojen kanavointia oikeille tahoille LABin sisällä. Kehittämisen mittarina tarkastelin, edesauttoivatko päivitykset yritysasiakaspalvelun kontaktien hoitamista tavoitevasteajassa.

Kuva 2. Yhteisömanageriakatemian oppeja hyödynnettiin käytännön tehtävissä. (Kuva: Ninni Andelin)

Kehittämisprojektissa päästiin tavoitteisiin. Projektin aikana päivitin yritysasiakaspalvelun prosessikuvaukset ja ohjeistuksen sekä ajantasaistin yhteyshenkilökartan. Määrällinen tavoite kontakteissa ylitettiin, päivitetyt työkalut otettiin käyttöön ja sisäistä viestintää tehostettiin. Yhteisömanageriakatemiassa esitellyt menetelmät kehittivät osaamistani ja pääsivät hyötykäyttöön auttamaan konkreettisesti sisäisen yhteisön ja yhteistyön kehittämistä työssäni LABin yritysasiakaspalvelussa. 

Yhteisöjen merkitys kasvaa työelämässä, kun organisaatiot pyrkivät edistämään tiedon jakamista, yhteistyötä ja työntekijöiden hyvinvointia. Myös verkostomaisesti tuotettujen palveluiden lisäarvo kasvaa jatkuvasti. Yhteisöissä toimivia organisaatioita tai ihmisiä ei kuitenkaan voi johtaa perinteisin tavoin, mihin yksi vastaus voi olla koulutetut yhteisömanagerit vuorovaikutuksen fasilitaattoreina.

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana Liiketoiminta-yksikössä sekä yritysasiakaspalvelussa osana Yritys-Hunter-hanketta.

Lähteet

Crazy Town. 2023. Yhteisöjen rakentaminen. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa  https://www.crazytown.fi/

LAB 2023. Yritys-Hunter. Hanke. Viitattu 7.6.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter