Opintojen tuki liiketoimintaa perustettaessa

Liiketoiminnan perustaminen ja yrittäjäksi ryhtyminen voi tapahtua spontaanisti hetken mielijohteesta tai pidemmän pohdinnan tuloksena. Ennen liiketoiminnan perustamista tulee omaan liiketoimintaansa ja toimialakohtaisiin säännöksiin perehtyä huolella, jotta yritystoiminta saa alkunsa oikealta pohjalta. Tärkeimpiä asioita ennen liiketoiminnan perustamista on laatia yritykselle hyvä liiketoimintasuunnitelma.

Kuva 1. Tietoperusta on tärkeää, kun suunnitellaan liiketoimintaa. Kuva Cornellin yliopiston kirjastosta. (12019, 2013)

Keskeinen asia liiketoimintaa perustaessa on pohtia ja suunnitella tarkasti etukäteen yrityksen toimintaa sekä riskejä. Hyvä liiketoimintasuunnitelma pohjautuu yritys- sekä liikeidean, potentiaalisten asiakasryhmien, palveluiden ja tuotteiden, toimintaympäristön, rahoituksen sekä mahdollisten liiketoimintaan liittyvien riskien määrittämiseen. Huolellisesti laaditun liiketoimintasuunnitelman pohjalta voidaan tarkemmin analysoida mahdollisia uhkatekijöitä ja mahdollistavia tekijöitä yrityksen toimintaan liittyen (Hesso 2015).

Laukkasen & Saarisen opinnäytetyössä (2023) käsiteltiin yrittäjyyttä sekä liiketoimintasuunnitelman laatimista lakipalveluiden toimialalle perustettavalle tulevaisuuden yritykselle. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin yrittäjyyttä kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla ja toisessa osuudessa itse yrityksen liiketoimintasuunnitelman laatimista, jolla voidaan luoda vankka pohja yrityksen toiminnalle.

Opinnoista opitulla tiedolla ja taidolla oli liiketoimintasuunnitelman laatimiseen sekä yrityksen toiminnan kokonaisvaltaisen toiminnan suunnitteluun suuri merkitys. Yritystoiminnasta sekä yrittäjänä toimimisesta on koulussa käydyiltä kursseilta kertynyt paljon pääomaa. Esimerkiksi yhtiöoikeuden kurssilta, johon käytännössä kaikki yrittäjyys perustuu, käsiteltiin eri yritysmuotoihin liittyviä perustamisvaatimuksia. Yleiset liiketalouden opinnot muun muassa verotukseen sekä juridisiin liiketalouden osa-alueisiin kohdistuvat kurssit antoivat paljon valmiuksia yrityksen perustamista sekä sen toiminnan johtamista varten.

Juridiikan opintosuuntaus opinnoissa

Opinnäytetyön (Laukkanen & Saarinen, 2023) mukainen liiketoimintasuunnitelma tulevaisuuden yritykselle tulee perustettavaksi lakipalveluiden toimialalle. Lakipalveluiden tuottaminen koostuu suurimmalta osin erilaisten juridisten asiakirjojen laatimisesta henkilöasiakkaille erilaisia elämäntilanteitaan varten. Perhe- ja perintöoikeuden kurssi sekä sopimusoikeuden kurssi ovat erityisesti valmistaneet yrityksen toiminnan toteuttamista varten, sillä kyseisillä kursseilla laadittiin paljon harjoituksellisia asiakirjoja, kuten testamentteja, perunkirjoja sekä muita virkamiestasoisia sopimuksia.

Juridiset asiakirjat sekä niiden laatiminen vaativat huomattavaa yksityiskohtaista tarkkuutta ja määrämuotoisia sanamuotoja, joita kursseilla opeteltiin. Kyseiset kurssit herättivät mielenkiinnon lakipalveluiden toimialan yrityksen perustamiseen, ja kursseilta opitusta tulee varmasti olemaan paljon hyötyä tulevaisuudessa, vaikka yritystä ei perustettaisikaan.

Kirjoittajat

Lauri Saarinen on valmistumassa tradenomiksi LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampukselta liiketalouden ja juridiikan koulutuksesta.

Jarmo Kemppinen, KTM, toimii yritysjuridiikan lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

12019. 2013. Cornellin yliopisto, kirjasto, hyllyt. Pixabay. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/cornellin-yliopisto-kirjasto-hyllyt-82344/

Hesso, J. 2015. Hyvä liiketoimintasuunnitelma. Vantaa: Hansaprint Oy.

Laukkanen, A. & Saarinen, L. 2023. Liiketoimintasuunnitelma: Yritys L. Opinnäytetyö tradenomi AMK. LAB-ammattikorkeakoulu, juridiikan ala. Viitattu 5.6.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052514344