Moniammatillisuus gerontologisessa hoidossa

Opettajan ammattitaidon ylläpitäminen ja sen kehittäminen on jokaisen opettajan oikeus ja velvollisuus, jolle myös työnantajan tulee luoda mahdollisuus (Paaso 2022). Yksi keinoa vastata opettajan ammattitaidon ylläpitämiseen on mahdollistaa opettajien osallistuminen koulutustapahtumiin.

Elinikäinen oppiminen ja jatkuva osaamisen kehittäminen on välttämätöntä, mikäli halutaan pysyä muutoksessa mukana (Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ 2019). Alati muuttuvat työelämän osaamisvaatimukset haastavat seuraamaan työelämän ja yhteiskunnan kehitystä, sekä huolehtimaan oman ammattitaidon ylläpitämisestä (Paaso 2022). Ammattikorkeakoulun opettajan kompetensseista yksi keskeinen alue on ammattialan osaaminen. Siihen liittyvän tietoperustan hallitseminen sekä käsitys tulevaisuuden ja työelämän muutoksista ovat merkityksellistä opetuksen sisällön kannalta, tulevaisuuden ammattilaisia opetettaessa. (Lehtonen ym. 2018.)

Monitieteisyyttä ikääntyneen ihmisen hoitoon

Sain mahdollisuuden osallistua kolmipäiväisille Gerontologia 2023 -kongressipäiville. Samassa yhteydessä järjestettiin myös Geriatrian päivät, mikä laajensi päivien monitieteisyyttä ja moniammatillisuutta. (Gerontologia 2023).  

Koulutuspäivien aikana vahvistui ajatus siitä, että LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmassa opetamme keskeisiä asioita gerontologisesta hoitotyöstä. Päivät vahvistivat näkemystä myös siitä, miten tärkeää on säilyttää gerontologisen hoitotyön opinnot tulevissa opetussuunnitelmissa tai jopa kasvattaa opintopistemäärää, huomioiden Suomen väestön ikääntymisen.   

Helsingin yliopiston professori Esa Jämsen herätti konkreettisen kehittämistarpeen case-esimerkin kautta. Jämsen kuvasi, miten iäkkään hoitoprosessiin saattaa sairaalahoidon aikana osallistua peräti 11 eri ammattiryhmää. Tämä herättää kysymyksen, kenelle lopulta kuuluu vastuu vanhuspotilaan hyvästä hoidosta ja kenelle heistä vanhuspotilaan hoitamisen osaaminen kuuluu (Jämsen 2023).  

Kuva 1. Iäkkään ihmisen hoito vaatii moniammatillisuutta. (geralt 2017)

LAB-ammattikorkeakoulussa ikääntyneen ihmisen hoitoa opetetaan fysioterapian, sosiaalialan ja hoitotyön koulutusohjelmissa, mutta jokainen koulutusala pääosin vain oman ammattialan näkökulmasta. Tämä ei vastaa tämän hetken työelämävaatimuksia, kuten Esa Jämsenin esimerkki toi esille. On selvää, että jos moniammatillisuutta käsiteltäisiin riittävän monipuolisesti, niin lääketieteen kuin sote-alankin eri koulutusohjelmissa, näkyisi moniammatillinen vastuu ikääntyneen hoidosta ja siihen liittyvästä osaamisesta myös arkityössä.

Virikkeitä opintojaksoon ja hankeideaksi 

Näiden ajatusten pohjalta aloimme eri koulutusohjelmia edustavien kollegoiden kanssa ideoida moniammatillisesti toteutettavaa gerontologisen asiakkaan palvelun, hoidon ja kuntoutuksen opintojaksoa. Koska haluaisimme lisätä myös jo alalla työskentelevien ammattilaisten osaamista, päädyimme laatimaan hankehakemusta. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa tarjota moniammatillisuuteen ja sen hyödyntämiseen pohjautuvaa koulutusmateriaalia niin työelämässä toimiville kuin tuleville ammattilaisillekin.  

Kirjoittaja

Matleena Takaluoma on LAB-ammattikorkeakoulun hoitotyön lehtori, jonka päävastuullinen opetus muodostuu gerontologisen ihmisen hoitamisesta niin tutkintoon liittyvässä koulutuksessa kuin täydennyskoulutuksessakin. 

Lähteet

geralt. 2017. Altmann, G. Verkkoon, suorakulma, renkaat, verkostoituminen. Pixabay. Viitattu 10.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/illustrations/verkkoon-suorakulmio-renkaat-1989138/

Gerontologia. 2023. Tampereen yliopisto. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://events.tuni.fi/gerontologia2023/

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+. 2019. Mitä on elinikäinen oppiminen ja miksi se on tärkeää. Viitattu 5.5.2023. Saatavissa https://hyplus.helsinki.fi/mita-on-elinikainen-oppiminen-ja-miksi-se-on-tarkeaa/.

Jämsen, E. 2023. Kenelle vanhuspotilaan hoidon osaaminen kuuluu? Esitys Gerontologia 2023 -kongressissa. 9.2.2023. Tampere. 

Lehtonen, E., Rintala, H., Pylväs, L. & Nokelainen, P. 2018. Ammatillisten opettajien näkemyksiä opettajan työssä tarvittavasta kompetenssista ja työelämäyhteistyöstä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 20(4), 10–26. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/84558.

Paaso, A. 2022. Osaava ammatillinen opettaja 2020. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 14 (3), 46–56. Viitattu 4.5.2023. Saatavissa https://journal.fi/akakk/article/view/114481/67587.