Muotoilu: salainen ase kilpailukyvyn lisäämiseksi

Liiketoiminnan menestyksen avaimet ovat moninaiset, mutta yksi keskeinen tekijä on monesti unohdettu – muotoilu. Vaikka useat yhdistävät muotoilun ensisijaisesti visuaaliseen ulkoasuun ja konkreettisiin esineisiin tai tuotteisiin, sen merkitys ulottuu paljon syvemmälle. 

Harmaa metallinen lukko ja turkoosi ovi fokuksessa.
Kuva 1. Muotoilun menetelmien käyttöönotto voi auttaa yrityksiä menestymään kilpailluilla markkinoilla (Mclean 2019).

Muotoilulla kestävää kasvua

Yritysten kilpailukyvyn kasvu ei voi enää nykypäivänä muodostua vain edullisemmista kustannuksista, vaan kasvun täytyy olla myös kestävää ja vastuullista. Muotoilu on tässä hyvä työkalu, sillä tuotteiden ja palveluiden muotoilulla voidaan paremman toimivuuden ja taloudellisuuden lisäksi tavoitella myös kestävyyttä ja ekologisuutta (Ojasalo ym. 2018, 71). Muotoilu ei myöskään ole vain suurien kansainvälisten yritysten työkalu, vaan sitä voivat hyödyntää helposti myös pienet tai keskisuuret yritykset. 

Tutkimukset osoittavat, että muotoilun strateginen hyödyntäminen auttaa yrityksiä menestymään paremmin globaalissa kilpailussa. Design Management Institute on tutkinut asiaa vertaamalla viidentoista design-intensiivisen yrityksen arvonkehitystä S&P 500 -listan yrityksiin. Seurantajaksolla designintensiivisten yritysten arvo oli noussut yli kaksi kertaa enemmän kuin verrokkiyritysten (Design Management Institute 2015). Tästä huolimatta suuri osa yrityksiä ei vielä hyödynnä muotoilun menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä. 

Esiselvitys muotoilun hyödyntämisestä Etelä-Karjalassa

Mitä esteitä muotoilun hyödyntämiselle yrityksissä ja organisaatioissa on? Mitä palveluita ja osaamista yritykset tarvitsisivat eniten? Näitä asioita lähdettiin selvittämään LAB-ammattikorkeakoulun MuotoiluOK!-hankkeessa Etelä-Karjalassa. LAB-ammattikorkeakoulu on tunnistanut omissa hanke- ja yhteistyöprojekteissaan, että eteläkarjalaisissa yrityksissä ei mahdollisesti osata hyödyntää muotoilua sen koko potentiaalissaan mm. yritysten elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäjänä tai vihreän siirtymän vauhdittajana.

Joulukuussa 2023 alkaneessa MuotoiluOK!-hankkeessa tavoitteena on selvittää eteläkarjalaisten yritysten muotoilukypsyys, tuottaa katsaus alueen yritysten tulevaisuuden osaamistarpeisiin muotoilun hyödyntämiseksi ja suunnitella näiden pohjalta askelmerkit muotoilun hyödyntämisen parantamiseksi alueen yrityksissä (LAB-ammattikorkeakoulu 2023). Kevään 2024 aikana haastattelemme eteläkarjalaisia yrityksiä, teemme kyselytutkimuksen muotoilun hyödyntämisen nykytilasta ja järjestämme tapahtumia, jossa yritykset saavat konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka muotoilua voi hyödyntää omassa liiketoiminnassa.  

Muotoilu on liiketoiminnan salainen ase, joka ulottuu paljon pidemmälle kuin moni ehkä ajattelee. Se on kokonaisvaltainen työkalu, joka vaikuttaa kaikkeen brändin rakentamisesta käyttäjäkokemukseen ja palveluiden innovointiin. Kehittämällä oikeanlaista muotoilukulttuuria eteläkarjalaiset yritykset voivat kasvattaa kilpailukykyään ja tarjota asiakkailleen entistä parempaa arvoa.

Kirjoittaja 

Sanna Apajalahti työskentelee TKI-asiantuntijana ja MuotoiluOK!-hankkeen projektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa.

Lähteet

Design Management Institute. 2015. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://www.dmi.org/page/2015DVIandOTW

LAB-ammattikorkeakoulu. 2023. MuotoiluOK! -hanke. Viitattu 14.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/muotoiluok-esiselvitys-etela-karjalan-yritysten-muotoiluosaamisen-kehittamiseksi

Mclean, E. 2019. Unplash. Viitattu 14.2.2023. Saatavissa https://unsplash.com/photos/selective-focus-photography-of-gray-metal-padlock-XUJcmgEhpjA

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2018. Kehittämistyön menetelmät, Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro Oy.