Näkökulmia työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuuriin

Tärkeä näkökulma työpaikan työturvallisuuden kehittämisessä on turvallisuuskulttuurin edistäminen ja ennakointi. Turvallisuuskulttuurin edistämiseksi tulee turvallisuusmyönteinen ja positiivinen ajattelutapa saada luontevaksi osaksi työntekoa. Toimiva, terveellinen ja turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus, mutta myös velvollisuus. Työpaikan turvallisuutta ei tule pitää itsestäänselvyytenä, vaan se vaatii työntekijöiden ja esimiesten panostusta päivittäin. (Teperi & Heikkilä 2022; TTL b.) Turvallisuutta ja työkulttuurin ylläpitoa työpaikoilla voidaan edistää yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kesken esimerkiksi turvallisuustempauksin, jotka viestivät turvallisuuden ja terveyden edistämisestä niin työyhteisössä kuin vapaa-ajalla. Toinen tapa on kannustaa työntekijöitä tekemään turvallisuus- ja ympäristöhavaintoilmoituksia ja osallistaa näin työntekijät turvallisuuskulttuurin ylläpitoon ja turvalliseen työskentelyyn.

Työtapaturmien ennaltaehkäisy

Työelämässä epäselvät ohjeet, toimintatavat ja velvollisuudet ovat yleisimpiä haasteita työturvallisuudelle. Turvalliseen työskentelyyn kuuluu lukuisia erilaisia toisistaan riippuvia ja riippumattomia tekijöitä toimialasta riippuen. (Työturvallisuuskeskus.) Työtapaturmien ennaltaehkäisy on tärkeää, esimerkiksi vuonna 2019 työtapaturmia tapahtui Suomessa yhteensä 137 000, joista kuolemaan johtaneita tapauksia oli 40 (Tilastokeskus 2021). Työtapaturmia sattuu siis paljon ja yksi merkittävimmistä keinoista ennaltaehkäistä työtapaturmia ja muita työstä aiheutuvia haittoja turvallisuuskulttuurin ylläpitämisen lisäksi on vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi sekä työn ja työympäristön turvallisuussuunnittelu.

Yksi käytetyimmistä tietokanavista on Työterveyslaitoksen Nolla tapaturmaa -foorumi. Sivustolla jaetaan tietoa ja ideoita työturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen, lähtökohtana on nimensä mukaisesti ehkäistä työtapaturmia. Työturvallisuutta edistää myös työhyvinvointi, jonka edistämiseksi kyseiseltä foorumilta on saatavissa tietoa.  Linkki Nolla tapaturmaa -foorumille. (TTL a.)

Laadukas perehdytys kuuluu osaksi vastuullista toimintaa

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajalla on velvollisuus antaa riittävä perehdytys ja opastus työn turvallisuuden lisäämiseksi. Onnistunut ja riittävän kattava perehdytys on edellytys paitsi työntekijän itsensä, myös muiden yrityksessä työskentelevien työturvallisuudelle. Linkki työturvallisuuslakiin 738/2002.

Marika Kettunen teki sähköasemien työturvallisuuteen liittyvän opinnäytetyön ”Sähköasemien turvallisuusperehdytys Case: Lahti Energia Oy” Lahti Energia Oy:n toimeksiantona keväällä 2023. Opinnäytetyössä käsitellään kattavasti työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja kuvataan Kettusen laatiman turvallisuusperehdytyksen sisältö sekä sen kehittämisprosessi. Turvallisuusperehdytykseen (Kuva 1) on koottu tiiviistetysti ja helppolukuisesti Lahti Energian oleellisimmat turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä toimintaohjeet (Kettunen 2023, 29).

Sähköasemien turvallisuusperehdytyksen aloituskuva, joka kertoo perehdytyksen suoritusvaiheista ja sinisellä taustalla on korostettuna eri tehtäväosioiden otsikot ja niiden suorituskesto.
Kuva 1. Sähköasemien turvallisuusperehdytyksen aloituskuva. (Lahti Energia Oy 2023, muokannut Marika Kettunen)

Toimeksiantaja on erittäin tyytyväinen työn lopputulokseen. Sama toimintamalli jalkautetaan myös Lahti Energian muihin yksiköihin, kuten projekteille ja on sovellettavissa muillekin toimialoille. Turvallisuusperehdytys toimii tärkeänä osana myös yrityksen turvallisuuskulttuuria ja on erinomainen tapa osoittaa yrityksen sitoutumista työturvallisuusasioihin.

Kirjoittajat

Marika Kettunen opiskelee LAB-ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa.

Pia Haapea työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa energia- ja ympäristöteknologian yliopettajana.  

Linkit

Linkki 1. TTL a. Työterveyslaitos. Nolla tapaturmaa -foorumi – verkosta voimaa kehittämiseen. Viitattu 8.5.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/palvelut/tyoympariston-riskit-ja-turvallisuus/nolla-tapaturmaa-foorumi

Linkki 2. Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738. Finlex. Viitattu 8.5.2023. Saatavissa https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Lähteet

Kettunen, M. 2023. Sähköasemien turvallisuusperehdytys Case: Lahti Energia Oy. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, energia- ja ympäristötekniikan koulutus. Lahti Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://www.theseus.fi/handle/10024/795806

Lahti Energia Oy. 2023. Sähköasemien turvallisuusperehdytyksen aloituskuva. Sisäiset raportit. Viitattu 8.5.2023. Ei julkisesti saatavissa.

Teperi, A. & Heikkilä, T. 2022. Työterveyslaitos. Positiivinen turvallisuuskulttuuri auttaa huomaamaan myös onnistumiset. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/ajankohtaista/uutinen/positiivinen-turvallisuuskulttuuri-auttaa-huomaamaan-myos-onnistumiset

Tilastokeskus. 2021. Työtapaturmia 137 000 Suomessa vuonna 2019. Viitattu 3.5.2023. Saatavissa https://stat.fi/til/ttap/2019/ttap_2019_2021-11-30_tie_001_fi.html

TTL a. Työterveyslaitos. Nolla tapaturmaa -foorumi – verkosta voimaa kehittämiseen. Viitattu 7.5.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/palvelut/tyoympariston-riskit-ja-turvallisuus/nolla-tapaturmaa-foorumi

TTL b. Työterveyslaitos. Työturvallisuuden kehittäminen. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/tyoturvallisuuden-kehittaminen

Työturvallisuuskeskus. Perehdyttäminen ja työnopastus. Viitattu 9.5.2023. Saatavissa https://ttk.fi/tyoturvallisuus/vastuut-ja-velvoitteet/tyonantajan-yleiset-velvollisuudet/perehdyttaminen-ja-tyonopastus/