Yhteisin askelin harjoittelusta työelämään – yhteistyöpäivä VOO-harjoittelun ohjaajille

Harkka – Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä -hankkeen (Harkka-hanke) yhteistyötapaaminen harjoitteluyksiköiden ohjaajille järjestettiin 13.11.2020. Yhteistyötapaaminen suunnattiin Vastuuta ottamalla opit -harjoitteluohjausmallia (VOO-malli) toteuttaville yksiköille. Yhteistyöpäivään osallistui yhdeksän sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajaa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän eri yksiköistä. 

VOO-mallia on toteutettu Päijät-Hämeen keskussairaalassa vuodesta 2014 ja Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa vuodesta 2019. LAB-ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen sairaanhoitajaopiskelijalle VOO-malli tulee tutuksi, koska lähes kaikki opiskelijat tekevät useita harjoittelujaksoja VOO-mallia toteuttavilla osastoilla.  

Sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksia  

Yhteistyötapaamisen keskeisenä sisältönä oli kahden sairaanhoitajaopiskelijan kokemukset VOO-harjoittelusta. Opiskelijat kertoivat VOO-yksiköiden ohjauksen tukeneen heidän oppimistaan paremmin kuin ns. perinteisen ohjauksen. Harjoittelun alussa perehdytys oli toteutunut kattavampana ja laadukkaampana. Suunnitelmallisen perehdytyksen ansiosta osaston toimintatavat ja potilaiden hoitotyön erityispiirteet tulivat opiskelijoille tutuksi. Perehdytysjakson jälkeen VOO-mallin mukaiseen parityöskentelyyn siirryttäessä opiskelijoilla oli valmiuksia itsenäiseen päätöksentekoon ja moniammatillisen työskentelyn aloittamiseen. Opiskelijat saivat suunnitella ja toteuttaa heille osoitettujen potilaiden hoitoa yhdessä pohtien, ilman ohjaajien suoria vastauksia tai puolesta tekemistä. Tiaisen (2017) tutkimuksessa ohjaajat pitivät opiskelijan oman oivalluksen kautta tapahtuvaa oppimista tärkeänä.  

Kuva 1. Ammatillinen keskustelu tukee päätöksenteon oppimista. (Kuva: Harkka-hankkeen materiaalipankki)

Moniammatillisuus VOO-harjoittelussa 

Terveysalan ammattilaisten työ on moniammatillista tiimityötä ja näiden taitojen vahvistaminen jo opiskeluaikana on tärkeää (Säilä ym. 2017). Yhteistyöpäivässä opiskelijat kuvasivat tarvitsevansa yhteistyötä fysioterapeutin kanssa esimerkiksi ohjatessaan potilaan liikkumista leikkauksen jälkeen tai antaessaan hengitystieinfektiopotilaalle hengitystyön tehostamisohjausta.  Lähihoitajaopiskelijan kanssa toteutunut parityöskentely vahvisti sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjausosaamista. Moniammatillisuutta haluttaisiin kehittää myös lääketieteen opiskelijoiden kanssa toteutettavaksi. Opettajien pedagogista osaamista toivottiin jatkossa voitavan hyödyntää nykyistä laajemmin varsinkin harjoittelussa ilmenevissä haasteellisissa tilanteissa. 

Kirjoittaja 

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii lehtorina ja harjoitteluvastaavana LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksessa ja Harkka-hankkeessa LAB-ammattikorkeakoulun edustajana 

Lähteet

Säilä, T., Taatila, T., Jylhä, T & Petäjäjärvi M. 2017.  VOO-toimintamalli röntgenhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. Teoksessa: Tuomi, J., Joronen, K. & Huhdanpää, A. 2017 (toim.) Taito2017: Oivaltamisen iloa. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja, Erillisjulkaisut, 116-128. [Viitattu: 19.1.2021]. Saatavissa: https://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/Muut/Taito2017-oivaltamisen-iloa.pdf 

Tiainen, A-I. 2017. Sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajien ohjausorientaatio ja sen muutokset 1999-2000. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto, filosofian tiedekunta. Joensuu. [Viitattu 19.1.2021]. Saatavissa: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2388-2/urn_isbn_978-952-61-2388-2.pdf 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *