Opas helpottamaan tilitoimiston ja sen asiakkaiden yhteistyötä

Yrityksen perustaminen ja pyörittäminen ei ole helppoa, sillä toimintaan liittyy useita osaamisen eri osa-alueita. Suomessa on paljon monikansallisia yrityksiä, ja yhä useampi aloittava yrittäjä on muun kuin suomenkielinen. Kielihaasteista huolimatta kiinnostus oman yrityksen perustamiseen kasvaa vuosi vuodelta. Esimerkiksi tilitoimistot törmäävät usein samoina toistuviin asiakkaiden kysymyksiin.

Opinnäytetyönä (Törrönen 2022) syntyneen asiakasoppaan toimeksiantajan mukaan (Sorokina 2022) tilitoimistoille on syntynyt tarve helpottaa omaa arkea, jotta kallista työaikaa ei kuluisi vastaillen jokaiselle asiakkaalle erikseen, mitä dokumentteja asiakkaiden tulisi toimistolle toimittaa. Tästä johtuen erityisesti venäjänkieliselle oppaalle on ollut tarvetta.

Yrittäjä vastaa hallinnon lainmukaisuudesta

Hyvä ja osaava kirjanpitäjä on erittäin tärkeä osa yrityksen hallintoa. Vaikka monet yrittäjät jättävät kirjanpidon tilitoimiston hoidettavaksi, kuitenkin itse yrittäjällä olisi hyvä olla käsitys kirjanpidon ja verotuksen keskeisimmistä asioista. Jos yrittäjä jättää oleellisen kirjanpitoon vaikuttavan tiedon toimittamatta kirjanpitäjälle, ei kirjanpitäjä käytännössä voi aina tietää, että kuukauden kirjanpito tai tilinpäätös on puutteellinen tai keskeneräinen. Kirjanpitäjä tekee oman työnsä sen tiedon varassa, mitä aineistoa hänelle on toimitettu (Yrittäjät.fi 2022).

Kuva 1. Asianmukainen opas voi madaltaa yrittäjyyden kynnystä. (StartupStockPhotos 2018)

Hyötyä yrittäjälle ja tilitoimistolle

Opinnäytetyön yhteydessä laadittu opas palvelee sekä tilitoimiston henkilöstön että asiakkaiden perehdyttämisessä ja opastamisessa. Sirkiän (2020, 64‒65) mukaan yrityksen tulee edistää ja varmistaa, että henkilöstöllä on riittävä ja tarvittava osaaminen, ja mahdollistaa henkilöstön koulutusta tarpeiden mukaisesti kohdennettuna.

Törrösen (2022) mukaan päivittäiset kysymykset toistuvat jatkuvasti kirjanpitäjien arkityössä. Suurin osa kysymyksistä liittyy osakeyhtiön yritysmuotoon. Kaikki vieraskieliset asiakkaat eivät kykene löytämään vastauksia itsenäisesti. Informatiiviselle venäjänkieliselle oppaalle on ollut selkeä tarve.

Uusi opas helpottaa aloittelevan yrittäjän arkea kertoen tiiviisti yrityksen perustamisesta, kirjanpitoaineistosta ja myös verotuksesta. Siihen on koottu peruskäsitteitä ja ohjeita. Valmiin oppaan tarkoituksena on sujuvoittaa kirjanpitäjän työtä, lisätä kilpailukykyä ja mahdollistaa tilitoimistolle myös uusia palveluita. Opas auttaa aloittavia yrittäjiä yrityksen perustamisessa, liiketoiminnan pyörittämisessä sekä päivittäisissä taloushallinnon kysymyksissä.

Kirjoittajat

Ekaterina Törrönen on valmistunut keväällä 2022 LAB-ammattikorkeakoulusta liiketalouden tradenomiksi (AMK) pääaineenaan laskentatoimi.

Jukka Sirkiä,KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina.

Lähteet

Sirkiä, J. 2020. Leveraging digitalization opportunities to improve the business model. Lappeenranta: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-560-6

Sorokina, N. 2022. Toimitusjohtaja. Atlas One Oy. Haastattelu 8.2.2022.

StartupStockPhotos. 2018. Aloittaa, valkotaulu, huone. Pixabay. Viitattu 27.3.2022. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/aloittaa-valkotaulu-huone-sis%c3%a4ll%c3%a4-3267505/

Törrönen, E. 2022. Tilitoimiston asiakkaan venäjänkielinen opas. AMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala. Lappeenranta. Viitattu 26.3.2022. Saatavissa https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204205495

Yrittäjät.fi. 2022. Yrityksen kirjanpito. Viitattu 26.3.2022. Saatavissa https://www.yrittajat.fi/tietopankki/verot-ja-talous/taloushallinto/yrityksen-kirjanpito/